Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de cooperació per a l'intercanvi acadèmic entre la Universitat Autònoma Metropolitana, Estats Units Mexicans, i la Universitat de les Illes Balears, Regne d’Espanya

La Universitat Autònoma Metropolitana, d’ara endavant la UAM, representada pel Rector General, doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, amb domicili a Prolongación Canal de Miramontes, 3855, 5è pis, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, codi postal 14387, Ciutat de Mèxic, i la Universitat de les Illes Balears, d’ara endavant la UIB, representada pel Rector, doctor Llorenç Huguet Rotger, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma (Illes Balears), Espanya, que actuen en funció dels seus respectius càrrecs i en l'exercici de les facultats que tenen conferides, subscriuen el present conveni, que es desenvoluparà d’acord amb els següents:

ANTECEDENTS

 1. El dia 7 de juny de 2019, la UAM i la UIB varen subscriure un conveni general de cooperació, d’ara endavant «el conveni», mitjançant el qual es varen comprometre a promoure el desenvolupament d’activitats de docència, investigació i preservació i difusió de la cultura de les respectives institucions, així com incrementar la comprensió de l’entorn de les respectives institucions pel que fa a la situació econòmica, ambient cultural i posició davant importants temes socials.
 2. Totes les clàusules del conveni segueixen vigents i són aplicables al present.
 3. Sobre la base de la clàusula IV del conveni, i per les necessitats d'ambdues institucions, subscriuen aquest conveni específic de cooperació, d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Les institucions intercanviaran alumnes de llicenciatura/grau i de postgrau per períodes de temps determinats, com a forma de contrastar l’experiència pròpia i d’adquirir una visió més rica i universalista de la realitat.

SEGONA. Les dues universitats acceptaran fins a quatre alumnes d’intercanvi per un període màxim d’un curs acadèmic anual o tres trimestres i per un període mínim d’un semestre o dos trimestres. En la mesura del que sigui possible, el nombre de participants ha de ser el mateix per a ambdues institucions. Les matèries que siguin cursades i aprovades pels alumnes durant aquests períodes seran reconegudes per la Universitat d’origen.

Cada institució pot distribuir el nombre de participants d’acord amb la seva conveniència o calendari escolar.

TERCERA. Es promouran i impulsaran les següents activitats, en l’interès d'enfortir els llaços d'intercanvi entre les dues institucions:

 1. La convocatòria de trobades acadèmiques i científiques, seminaris i altres formes de cooperació conjunta, fomentant el debat i l'intercanvi d'experiències.
 2. La realització de projectes comuns i l’intercanvi i contacte de personal acadèmic.

QUARTA. L’intercanvi es durà a terme entre alumnes de llicenciatura/grau que hagin cursat i superat a la UAM almenys el 50 per cent i a la UIB com a mínim 90 ECTS de les matèries de la titulació en la qual es trobin matriculats; i alumnes de postgrau de qualsevol nivell, amb caràcter general en tots els programes acadèmics oferts per les dues universitats anualment, en les àrees que es determinin.

CINQUENA. Les institucions es comprometen a:

 1. Establir cada any les àrees objecte d'intercanvi.
 2. Enviar a l’altra institució la llista de matèries ofertes durant el període acadèmic, els seus calendaris lectius i els seus continguts segons requeriments.
 3. Informar oportunament els sol·licitants sobre les dates i procediments d'ingrés, així com les dates d'inici i fi dels períodes acadèmics.
 4. Rebre i analitzar les propostes de candidats a participar en un programa de mobilitat.
 5. Matricular els participants amb tots els drets i obligacions inherents a aquesta qualitat, un cop hagin estat admesos com a estudiants d'intercanvi per la Universitat de destinació.
 6. Eximir l’alumne d'intercanvi del pagament de les quotes de matrícula i inscripció, que han d'haver estat cobertes en la institució d'origen. Les despeses ocasionades per transport, allotjament, alimentació, tràmits migratoris, despeses administratives (que no es considerin matrícula/inscripció a matèries) i assegurances, entre d'altres, seran a càrrec dels alumnes participants.
 7. Expedir una carta d'acceptació en la qual s'estableixi el període d'estudis en què el participant serà acceptat, les matèries a cursar a la Universitat de destinació, així com la data en què el participant ha d'arribar a la institució receptora i el període durant el qual li impartiran la benvinguda, si escau.
 8. Assessorar els participants en la recerca d'un allotjament adequat.
 9. Trametre a la institució d'origen informació sobre la incorporació i els avenços dels alumnes d'intercanvi.
 10. Permetre l’ús de les instal·lacions i serveis proporcionats a la població estudiantil.
 11. Expedir el certificat d’estudis corresponent en un lapse no major a trenta dies naturals després d'haver acabat el període acadèmic.
 12. Elaborar un informe anual sobre els resultats, avenços i àrees de millora del present conveni.

SISENA. Les condicions a les quals s’han d’atenir els alumnes d'intercanvi són les següents:

 1. Estar inscrit al cicle escolar a la seva institució d'origen.
 2. Haver cobert les quotes d'inscripció i col·legiació a la institució d'origen corresponents a les matèries establertes a l’expedient acadèmic de la seva universitat.
 3. Obtenir una pòlissa que inclogui cobertura mèdica, d'accidents, de responsabilitat civil i repatriació, abans de sortir del país d'origen.
 4. Fer-se càrrec dels costs corresponents a transport, allotjament, alimentació, tràmits migratoris, despeses administratives (que no es considerin matrícula/inscripció a matèries), assegurances, materials d'estudi, entrades, i tota quota per serveis o activitats.
 5. Complir les normes, lleis i estatuts vigents al país i Universitat de destinació.

SETENA. Per coordinar les activitats del present conveni, les institucions designen els responsables següents:

Per la UAM, el titular de la Coordinació General per a l’Enfortiment Acadèmic i Vinculació, a través de la Direcció de Cooperació i Relacions Interinstitucionals, o qui el substitueixi en el càrrec.

Per la UIB, el titular del Servei de Relacions Internacionals, o qui el substitueixi en el càrrec.

VUITENA. Les institucions s’obliguen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es manegi amb motiu del desenvolupament del conveni esmentat, tant general com específica.

NOVENA.  El present conveni tindrà una vigència de quatre anys a partir de la data de la signatura, i es pot renovar, previ acord per escrit.

DESENA. Podrà donar-se per acabat anticipadament quan així ho determinin les institucions, o quan una d'elles comuniqui per escrit a l'altra el seu desig de donar-lo per conclòs amb trenta dies naturals d'anticipació. No obstant això, les activitats que es trobin en curs continuaran fins a la seva total conclusió.

ONZENA. Les institucions acorden que qualsevol modificació o variació dels termes i condicions pactats en el present conveni s’ha d'estipular per escrit.

Aquest conveni es perfà amb la signatura de cada institució. Quan la subscripció no sigui en la mateixa data i al mateix lloc, l'última data s'entendrà com la definitiva del conveni.

DOTZENA. Els conflictes que puguin sorgir, pel que fa a l’operació, formalització i compliment del conveni, seran resolts de comú acord per les institucions. 

Se signa per quadruplicat, dos exemplars en espanyol i dos en català, del mateix contingut i valor, al lloc i en la data indicats a sota.

Per la UAM,
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

Per la UIB,
Dr. Llorenç Huguet Rotger
Rector

Ciutat de Mèxic, 7 de juny de 2019                                                     Palma, 7 de juny de 2019

Revisió jurídica

 Mtro. J. Rodrigo Serrano Vásquez
Advocat General

Full de signatures del conveni específic de cooperació per a l’intercanvi acadèmic que subscriuen al lloc i en la data esmentats la Universitat Autònoma Metropolitana i la Universitat de les Illes Balears.

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de febrer de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).