Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació bancària la Caixa i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 12 de setembre de 2019

Reunits

D’una banda, la senyora María Cruz Rivera, directora territorial de les Illes Balears de CaixaBank, i el senyor Rafael Fernando Chueca Blasco, director corporatiu de Territori i Centres, que actuen en les respectives qualitats de mandatària verbal la primera i d’apoderat el segon, ambdós en representació de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), entitat domiciliada a Palma (Illes Balears), a la plaça de Weyler, 3, codi postal 07001, i amb NIF núm. G-58899998.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure aquest conveni i, a aquest efecte,

Manifesten

 1. Que la Fundació Bancària “la Caixa” inclou entre els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.
  La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és contribuir al progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, a través de programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant actuacions eficients i, si escau, innovadores, avaluables quant als resultats i susceptibles de ser transferides a altres entitats.   
  La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, educatius, culturals, científics i mediambientals amb una vocació transformadora.
 2. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
  Que la UIB és una entitat beneficiària del mecenatge segons el títol III, article 16, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
 3. Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la realització dels projectes socials detallats a l’Annex.

De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que ostenten, les parts acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents

Pactes

Primer. Objecte del conveni

El present conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa” i la UIB, per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter cultural i social que es detallen a l’Annex d’aquest conveni.

Segon. Compromisos de la UIB

La UIB ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació econòmica de la Fundació Bancària “la Caixa” a la realització de les activitats objecte de la col·laboració que apareixen a l’Annex d’aquest conveni.

Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el programa objecte d’aquest conveni, i és l’únic responsable de l’acció.

Quan acabi el termini de durada del conveni, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”, a través del seu representant a la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons percebuts, com també dels resultats aconseguits.

Tercer. Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa”

Per al compliment de les finalitats expressades al pacte anterior, la Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a fer una aportació de la quantitat de 100.000 euros (imposts inclosos, si escau).

Aquesta aportació es farà efectiva a favor de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant una o diverses transferències, al compte bancari de CaixaBank ES07 2100 5897 1702 0000 1232, un cop presentat un document de sol·licitud de pagament.

Quart. Comissió de Seguiment

Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es pot constituir una comissió paritària mixta de seguiment, integrada per un mínim de dos representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents:

 • Acordar la concreció de les activitats que cal dur a terme en compliment d’aquest conveni.
 • Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la implementació d’aquest.
 • Avaluar l’acompliment dels objectius.
 • Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa”.
 • Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.
 • Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

I, en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts estimin convenients.

La Comissió de Seguiment celebrarà les reunions pertinents per al compliment de les funcions que li són pròpies, i prendrà els acords que es considerin oportuns. Sens perjudici del que acabam de dir, la Comissió es pot reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que, per la seva urgència o especificitat, no es puguin ajornar fins a la propera reunió periòdica.

Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les institucions respectives.

Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal

5.1. Les dades personals incloses en aquest conveni seran tractades per l’altra part amb la finalitat de gestionar la relació de col·laboració, sent la base del tractament el compliment d’aquesta relació, i es conservaran durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i fins i tot després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que se’n deriven. Acabats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Els intervinents es donen per informats del següent:

 1. Els respectius responsables del tractament de dades de caràcter personal són les parts signants, i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del responsable de seguretat de cadascuna són les següents:
  • Dades del delegat de protecció de dades de Fundació Bancària “la Caixa”: e-mail: dpd@fundacionlacaixa.org; adreça postal: avinguda Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona.
  • Dades del delegat de protecció de dades o, si escau, del responsable de seguretat de l’entitat: adreça postal indicada a l’encapçalament.
 2. Les dades personals dels intervinents no seran cedides a terceres entitats, ni tampoc seran objecte de decisions automatitzades.
 3. En cas que les parts necessitin contractar els serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de les dades, aquesta contractació es faria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els delegats de protecció de dades o, si escau, el responsable de seguretat, per mitjà de les adreces indicades.
 4. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació del tractament d’aquestes o sol·licitar la seva portabilitat, enviant un missatge al delegat de protecció de dades o responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces indicades.
 5. Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, poden presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o, si escau, al responsable de seguretat, segons correspongui; o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5.2. Queda expressament convingut que totes les dades o la informació que l’entitat comuniqui a la Fundació Bancària "la Caixa" en relació amb el projecte o programa que és objecte d’aquest conveni seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no permeten la identificació de cap persona física i, per tant, estaran excloses de l’aplicació de la normativa de protecció de dades. En particular, l’entitat mantindrà informada la Fundació Bancària “la Caixa” de l’evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o percentual.

L’entitat no tindrà accés a dades de caràcter personal de les quals sigui responsable la Fundació Bancària “la Caixa”, ni les tractarà, durant el desenvolupament del present conveni. En el supòsit que, durant la vigència del present conveni, tingui accés a alguna dada de caràcter personal de què sigui responsable la Fundació Bancària “la Caixa”, haurà de comunicar-ho immediatament a aquesta, aplicar les mesures de seguretat oportunes, i ambdues parts procediran a adoptar les mesures i accions que siguin necessàries, de conformitat amb la normativa en matèria de protecció de dades.

5.3. L’entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, totes les obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries, mantenint indemne la Fundació Bancària “la Caixa” de qualssevol indemnitzacions i/o sancions reclamades per qualsevol tercer, incloses les autoritats i els organismes competents.

Sisè. Difusió

Un cop ho hagi consensuat amb la Fundació Bancària “la Caixa”, la UIB es compromet a difondre la seva col·laboració als documents i actes de difusió de les activitats que es duguin a terme a càrrec de la dotació efectuada per aquella, i en la seva memòria anual. La Fundació Bancària “la Caixa” haurà d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes distintius, com també l’abast de la seva possible participació en actes o activitats de caràcter públic.

Per la seva banda, la Fundació Bancària “la Caixa” pot fer la difusió que estimi convenient de la col·laboració que es regula mitjançant aquest conveni, després d’haver obtingut l’aprovació de la UIB pel que fa a l’ús de la seva imatge corporativa i dels seus signes distintius.

Setè. Vigència del conveni

Aquest conveni tindrà una durada que va des de la data de la signatura fins al dia 31-12-2019.

Vuitè. Causes de resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:

 • L’incompliment de qualsevol de les clàusules per alguna de les parts.
 • L’acord mutu de les parts.
 • La denúncia de qualsevol de les parts.
 • L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el compliment.

En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les quantitats convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per causes imputables a la UIB, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no s’hagin destinat a les finalitats del conveni.

Novè. Cessió

Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.

Desè. Llei aplicable i submissió

Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a l’empara de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge.

Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no és possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona seran competents per conèixer de les qüestions litigioses, i les parts renuncien de forma expressa al seu propi fur, si fos un altre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat i a un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació Bancària “la Caixa”,
María Cruz Rivera
Rafael Chueca

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juny de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex