Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de donació de fons i cessió de drets del fons del senyor Jaume Bover i Pujol a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 d’octubre de 2019

Reunits

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I per l’altra, el senyor Jaume Bover i Pujol, amb DNI (...) i amb domicili al carrer (...), que actua en nom propi i en interès seu.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

Manifesten

Primer. Que són conscients de l’interès i del valor científic i cultural del conjunt de fotografies de Toni Catany i del conjunt de cartells dels anys setanta del segle XX dels quals el donant és propietari exclusiu.

Segon. Que consideren important afavorir la difusió, el gaudi públic i la conservació de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un acord de donació de la propietat dels suports dels documents, dels quals és autor el senyor Antoni Catany (1942-2013), fotògraf de reconegut prestigi internacional, especialitzat en el bodegó d’estudi, paisatge, retrat, arquitectura del Mediterrani..., i en tècniques fotogràfiques com el calotip, daguerreotip, Polaroid i, darrerament, la fotografia digital, influenciades per la pintura i el blanc i negre.

Tercer. Que, amb aquesta finalitat, la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi, va acceptar la proposta formulada pel senyor Jaume Bover i Pujol de fer donació d’aquest fons.

Quart. Que, per formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut de signar el present acord segons els següents

Pactes

Primer

El senyor Jaume Bover i Pujol, en qualitat de propietari del fons i dels documents que l’integren, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també drets d’explotació d’aquests documents originals. Un cop que s’hagi dut a terme la catalogació del fons, s’inclourà com a annex a l’acord la relació detallada del seu contingut, que numèricament són 16 fotografies de Toni Catany (entre 129 cm × 99 cm i 10 cm × 15 cm) i 13 cartells emmarcats dels anys setanta del segle XX (entre 79 cm × 69 cm i 68 cm × 50 cm).

Segon

En virtut del present acord la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons.

Tercer

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets, la UIB assumeix les obligacions següents:

  1. Aplicar les mesures de conservació i manteniment necessàries, si escau.
  2. Efectuar una descripció dels documents que en faciliti la identificació i localització.
  3. Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
  4. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.
  5. Digitalitzar els documents integrants del fons.

Quart

Com a propietària del fons, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a digitalitzar els documents i de portar-ne a terme la comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

Cinquè

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Sisè

La Universitat es mantindrà indemne respecte de qualsevol possible reclamació o exigència de responsabilitat per part de terceres persones, ja sigui judicial o extrajudicial, que tingui per causa la violació dolosa o negligent de qualsevol tipus de drets de propietat intel·lectual i drets d’autor.

Setè

Per a tot allò que no estigui previst en aquests pactes i condicions, el present acord es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

Vuitè

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest acord, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

I, com a prova de conformitat, signen el present acord en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Jaume Bover
Donant 

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juny de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de juny de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).