Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 d’octubre de 2019

Reunits

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I, d'una altra banda, l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (d'ara endavant, AETIB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT, Palma, representada pel director de l'AETIB, senyor Manuel Porras Romero, facultat d'acord amb el que estableix l'article 11 del Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).

Les parts es reconeixen amb capacitat legal suficient i poder bastant per formalitzar el present conveni específic i, en conseqüència,

Exposen

Primer. Que, amb data 28 de novembre de 2017, es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre la UIB i l’ATB per al desenvolupament de projectes de promoció, estratègia i coneixement turístic i de creació de producte. La clàusula tercera estableix l'abast de col·laboració entre ambdues parts i, concretament, entre altres, les següents àrees de referència:

 • Compartir coneixements, innovacions i desenvolupaments que puguin redundar en l'optimització d'eines, aplicacions o processos relacionats amb la implantació de les noves tecnologies en el sector turístic.
 • Compartir coneixement i incorporar a les accions de l'AETIB el coneixement que la UIB posseeix de les diferents illes en relació amb costums, pobles, patrimoni i qualsevol altre aspecte autòcton.
 • Donar suport al desenvolupament d'iniciatives conjuntes que beneficiïn el sector turístic.

Segon. Que el 2017 la UIB va iniciar el projecte BiodiBal (anteriorment BIOBAL). L’objectiu principal de BiodiBal és garantir l’accés lliure i gratuït a la informació existent sobre biodiversitat a les illes Balears mitjançant un portal web.

A partir d’aquest objectiu principal, el projecte es planteja sobre tres vessants:

 • Cientificotècnic (adreçat a científics, naturalistes, gestors, missers i consultors ambientals).
 • Educativodivulgatiu (adreçat a la comunitat docent i la població en general).
 • Turístic (adreçat a les empreses turístiques, administracions turístiques i turistes en general), com a eina per al desenvolupament del turisme de natura a les Illes Balears.

Que l’AETIB ha manifestat el seu interès per col·laborar amb la UIB en el desenvolupament de determinades activitats en el marc del projecte BiodiBal, com a eina per al desenvolupament del turisme de natura a les Illes Balears.

Tercer. Que, d'acord amb l'estipulació primera de l'acord marc UIB-ATB, la col·laboració de la UIB pot realitzar-se per si o per mitjans propis de la UIB, concretament mitjançant la FUEIB o les licitacions que faci per aquesta entitat, que té, entre altres objectius, l’objectiu de donar suport a l'Administració pública en funcions de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes.

Quart. Que la FUEIB és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la UIB i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l’educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual s’emmarca la FUEIB.

Que és el desig d’ambdues parts de subscriure el present acord específic de col·laboració, tal com es recull a l'acta de la comissió de seguiment de 22 de març de 2019 i d'acord amb les següents: 

Estipulacions

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni específic és establir les condicions per a la col·laboració entre l'AETIB i la UIB per a l’impuls del turisme de natura en el marc del projecte BiodiBal.

Per a l'AETIB el suport al projecte BiodiBal suposa el desenvolupament del producte de natura a les Illes Balears, aprovada aquesta col·laboració a l'Assemblea del SET d'Ecoturisme com a eina per aconseguir allargar la temporada turística més enllà de l’estiu, millorar el posicionament de les Illes com a destinació de producte de natura, diversificar el producte ecoturístic més enllà de l’observació d’ocells (birdwatching) i millorar la qualitat de l'experiència del visitant interessat en l'ecoturisme.

Per al projecte BiodiBal, la col·laboració amb l'AETIB suposa obrir la vessant turística al projecte BiodiBal, amb capacitat d'arribar al màxim nombre de visitants de les Illes interessats en el món de la biodiversitat i la natura.

Segona. Col·laboració de la UIB

Perquè l'AETIB pugui difondre mitjançant les seves eines de comunicació (web, xarxes socials, publicacions, etc.) la informació i els continguts generats pel projecte BiodiBal, és adient la col·laboració de la UIB, i que aquesta aporti la documentació següent:

 • Continguts sobre aus de les illes Balears
  1. Llista sistemàtica dels ocells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en català, castellà, anglès i alemany.
  2. Estatus, acompanyat d'una introducció i/o presentació, i els codis utilitzats (categories A, B, C i E - estatus) en català i castellà.
  3. Llocs recomanables d'observació de les aus amb localització en un mapa. Aquest mapa identificarà els diferents espais naturals de les illes Balears. Idiomes: català i castellà.
  4. Punts d'informació ornitològica. Identificació dels llocs on el visitant pot trobar informació en relació amb l'observació d'aus (centre de turisme ornitològic de la Gola, el centre de visitants de sa Roca, etc.). Idiomes: català i castellà.
  5. Rutes. Identificació i descripció de les rutes suggerides per poder gaudir de l'observació d'aus. Sempre que sigui possible, cal identificar almenys una ruta en cadascuna de les illes Balears.
 • Continguts sobre papallones diürnes de les illes Balears. Es tracta de compartir la informació sobre les papallones diürnes més importants de les illes Balears:
  1. Nom científic i noms comuns. Idiomes: català, castellà, anglès i alemany.
  2. Dimensions de la papallona. Idiomes: català i castellà.
  3. Hàbitat. Zones on es poden trobar més fàcilment, característiques físiques, localització en un mapa de les illes Balears. Idiomes: català i castellà.
  4. Descripció anatòmica i cicle de vida. Idiomes: català i castellà.
  5. Explicació per identificar-les. Idiomes: català i castellà.
  6. Vulnerabilitat. Si pertanyen a la categoria d'amenaçades a la llista vermella de la UICN de 2018.
  7. Il·lustració en color detallada que en faciliti la identificació.
  8. Rutes. Identificació i descripció de les rutes suggerides per poder gaudir de l'observació de papallones. Sempre que sigui possible, cal identificar almenys una ruta en cadascuna de les illes Balears.
 • Continguts sobre libèl·lules i cavallets del dimoni de les illes Balears. Es tracta de compartir la informació sobre les espècies de libèl·lules i cavallets del dimoni més importants de les illes Balears:
  1. Nom científic i noms comuns. Idiomes: català, castellà, anglès i alemany.
  2. Dimensions de la libèl·lula i/o cavallet del dimoni. Idiomes: català i castellà.
  3. Hàbitat. Zones on es poden trobar més fàcilment, característiques físiques, biològiques, etc. Idiomes: català i castellà.
  4. Descripció anatòmica i cicle de vida. Idiomes: català i castellà.
  5. Explicació per identificar-les. Idiomes: català i castellà.
  6. Vulnerabilitat. Si pertanyen a la categoria d'amenaçades a la llista vermella de la UICN de 2018.
  7. Il·lustració en color detallada que en faciliti la identificació.
  8. Rutes. Identificació i descripció de les rutes suggerides per poder gaudir de l'observació de libèl·lules i/o cavallets del dimoni. Sempre que sigui possible, cal identificar almenys una ruta en cadascuna de les illes Balears.
 • Continguts sobre orquídies de les illes Balears. Es tracta de compartir la informació sobre les espècies més importants de les illes Balears:
  1. Nom científic i noms comuns. Idiomes: català, castellà, anglès i alemany.
  2. Llista d'espècies i subespècies (ssp.) d'orquídies conegudes actualment (2018) a les illes Balears.
  3. Hàbitat. Zones on es poden trobar més fàcilment, per les seves característiques físiques, diversitat, etc. Idiomes: català i castellà.
  4. Descripció anatòmica i cicle de vida. Idiomes: català i castellà.
  5. Explicació per identificar-les. Idiomes: català i castellà.
  6. Vulnerabilitat. Si pertanyen a la categoria d'amenaçades a la llista vermella de la UICN de 2018.
  7. Il·lustració en color detallada que en faciliti la identificació.
  8. Rutes. Identificació i descripció de les rutes suggerides per poder gaudir de l'observació d'orquídies. Sempre que sigui possible, cal identificar almenys una ruta en cadascuna de les illes Balears.
   • Assessorament en relació amb la biodiversitat de les illes Balears: cal disposar d'un suport tècnic del personal involucrat en el projecte BiodiBal, per tal que l'AETIB traslladi correctament la informació del producte de natura als seus suports de comunicació.
   • Adaptació dels continguts esmentats sobre papallones, orquídies, libèl·lules, cavallets del dimoni i aus de les illes Balears al format de fitxa preparat ad hoc per a la implementació de continguts a la web <illesbalears.travel>.

Aquestes tasques es duran a terme al llarg de la vigència del present conveni. S'adjunta l’Annex 1. Calendari de les necessitats de l'AETIB derivades d'aquesta col·laboració. El termini màxim per aportar aquesta documentació és el que queda reflectit al calendari des de la data de signatura del conveni.

Tercera. Col·laboració de l'AETIB

L'AETIB posarà al servei de la difusió del projecte BiodiBal totes les seves eines de comunicació. En aquest moment l'AETIB disposa de: pàgina web (www.Illesbalears.travel), xarxes socials com Twitter, Facebook, Instagram, butlletins (newsletters), etc.

Per altra banda, l'AETIB es compromet a realitzar una publicació dels continguts del projecte BiodiBal vinculats amb aus, orquídies, papallones i libèl·lules per difondre a les accions promocionals establertes en la línia estratègica de generació de demanda del Pla d'acció del SET d'Ecoturisme.

En concret, es preveu la realització de:

 • Llista (check list) d'aus de les illes Balears.
 • Edició d'un fullet de papallones diürnes més destacades de les illes Balears.
 • Edició d'un fullet de libèl·lules i cavallets del dimoni més destacats de les illes Balears.
 • Edició d'un fullet de les orquídies de les illes Balears.

L'AETIB es compromet a traduir els continguts necessaris per a una bona difusió internacional del producte.

Quarta. Aportacions de les parts

L'import total de la col·laboració en aquest projecte és de 20.000 euros amb càrrec al pressupost de les entitats, amb el desglossament següent:

L'aportació econòmica total de l'AETIB serà fins a un màxim de 12.000 euros (imposts inclosos), amb càrrec al pressupost de l'AETIB per a l'any 2019, en concepte de col·laboració al projecte, que es destinaran a cobrir part de les necessitats estipulades a la clàusula segona durant la vigència d'aquesta col·laboració

L'aportació econòmica de la FUEIB serà de 8.000 euros, corresponent a les despeses del personal de suport de la FUEIB en el desenvolupament del contingut del projecte i el suport a les tasques economicoadministratives del projecte BiodiBal.

L'AETIB abonarà el 50 per cent de l’import esmentat a la FUEIB (6.000 euros) en el termini màxim de trenta dies des de la firma del conveni i la recepció de la corresponent sol·licitud d’abonament, mitjançant ingrés al següent compte corrent, del qual és titular la FUEIB: entitat: Bankia, dígits identificatius: IBAN ES37 2038 3471 2464 0000 7757, BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX, i la resta s’abonarà una vegada s'hagi realitzat la conformitat de la justificació del conveni.

L’AETIB facilitarà a la FUEIB la seva identitat corporativa i el logotip, que seran inclosos en tots els suports resultat de les accions previstes en el present conveni i a la web BiodiBal.

Cinquena. Obligacions de la UIB i de la FUEIB

La UIB i la FUEIB es comprometen a destinar tots els recursos, humans i tècnics, necessaris per al seu bon desenvolupament, en el transcurs de 2019

La FUEIB aportarà la justificació tècnica i econòmica abans de 31 de gener de 2020.

La FUEIB també emetrà un certificat que acrediti que l’aportació econòmica s’ha destinat a la consecució dels objectius fixats amb la col·laboració de l'AETIB. Aquest certificat contindrà:

 • El nombre d’identificació fiscal de la FUEIB.
 • La data de recepció de l’aportació econòmica de l’AETIB.
 • El destí que aquesta ha donat a l’aportació econòmica en el compliment de la seva finalitat específica, mitjançant memòria justificativa detallada

Sisena. Vigència

El present conveni específic entrarà en vigor en la data de la signatura i acabarà el 31 de desembre de 2019. El present acord es podrà prorrogar, prèvia sol·licitud de la FUEIB i aprovació per la comissió de seguiment, un termini de dos mesos abans de l’acabament.

Setena. Imatge

A les accions de difusió que es duguin a terme, s'ha d'incloure la col·laboració de l'AETIB, amb inserció del logotip del Govern, i utilitzant la submarca del SET d'Ecoturisme, així com el logotip de l'ITS, en els casos que pertoqui o, si no, i si és possible, mencions a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears com a col·laborador. L'ús de la marca s'ajustarà al Manual d'identitat corporativa de l'AETIB.

Vuitena. Finalització de l’acord

L’acord acabarà pel transcurs de la seva vigència. No obstant això, serà causa de resolució anticipada el mutu acord de les parts, així com l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions que hi estan contingudes.

L'AETIB podrà resoldre el present conveni específic, i la FUEIB està obligada a restituir, en el termini màxim de dos mesos des de l'incompliment, l’import total de les aportacions realitzades per l'AETIB en els supòsits següents:

 • En cas que, per qualsevol causa aliena a l'AETIB, les accions que ha de realitzar la UIB, a través de la FUEIB, no arribin a desenvolupar-se.
 • En cas que la UIB o la FUEIB no realitzin la difusió de la participació de l’AETIB en la forma acordada per les parts.

Novena. Protecció de dades personals

Informació sobre el tractament de les dades personals contingudes en el conveni actual:

Els representants de totes dues parts reconeixen que queden informats i consenten que les seves dades personals s'incorporin als sistemes i siguin tractades per l'altra part amb la finalitat del correcte desenvolupament de les activitats objecte del conveni actual, sent necessàries per a la realització d'aquest.

A fi de mantenir les dades actualitzades en tot moment, cada part haurà de comunicar a l'altra, de manera fefaent, qualsevol modificació en aquestes dades de caràcter personal.

Qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control i pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició, així com de portabilitat, demanant-ho a la part que correspongui a l’adreça indicada a l'inici del present document, especificant el dret que exerceix i aportant document oficial vàlid que la identifiqui.

Desena. Conveni marc

En allò que no estigui previst en el present conveni específic, hom s'atindrà al que disposa el conveni marc de col·laboració signat per les parts el 28 de novembre de 2017.

Pel Govern de les Illes Balears, Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears,
Manuel Porras
Director de l'AETIB

Per la Universitat de les Illes Balears i la FUEIB,
Llorenç Huguet
Rector i president del Patronat de la FUEIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juny de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex 1

Prioritat

Acció

Temps estimat de realització

Data prevista de lliurament

1

Llista (check list) d’aus de les illes Balears

Dos mesos

Novembre de 2019

2

Contingut del fullet sobre papallones de les illes Balears

Dos mesos

Novembre de 2019

3

Contingut del fullet sobre orquídies de les illes Balears

Dos mesos

Desembre de 2019

4

Contingut del fullet sobre libèl·lules de les illes Balears

Dos mesos

Desembre de 2019

5

Assessorament en relació amb els continguts de turisme de natura

Tota la durada del conveni

Durada del conveni

6

Avaluació dels mecanismes adients per compartir la informació sobre biodiversitat al portal web <www.illesbalears.travel.es>

Tota la durada del conveni

Durada del conveni