Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni instrumental entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears relatiu a la concessió d’una subvenció per finançar el postgrau «Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Parts

Fina Santiago i Rodríguez, consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, d’acord amb les atribucions que preveuen l’article 41 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i els articles 10.1.e) i 11.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en virtut del seu nomenament pel Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm.88 de 3 de juliol).

Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), càrrec que ocupa per la seva condició de rector de la UIB, de conformitat amb la Llei orgànica 6/2001 i les facultats que li atribueixen els Estatuts de la Fundació.

Antecedents

 1. D’acord amb el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies exerceix les seves competències, entre d’altres, en l’àmbit de l’aplicació de mesures de justícia juvenil i la reinserció social de les persones menors d’edat infractores.
 2. D’acord amb els seus Estatuts, la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que exerceix les competències que expressament li atribueix la legislació vigent; en particular, el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.
 3. En aquest context, la UIB vol crear un estudi d’Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS), per la qual cosa ha sol·licitat a la Conselleria de Serveis Socials la concessió d’una subvenció per un import de 19.787,50 euros.
 4. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una institució privada sense finalitat de lucre creada per la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears el 28 d’abril de 1996. Segons l’article 2 dels Estatuts de la FUEIB, la finalitat de la Fundació és promoure i dur a terme activitats adreçades de forma genèrica a fomentar l’educació, la recerca, la innovació, la cultura i l’esport en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en especial, a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de l’educació integral de la persona que poden contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. L’actuació de la FUEIB s’adreça a les persones que es relacionen amb la Universitat de manera eventual o permanent. En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la UIB i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.
 5. L'article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, preveu la possibilitat de formalitzar un conveni instrumental amb la finalitat de concretar els compromisos assumits per les parts.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni instrumental és regular la col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la FUEIB i la Universitat de les Illes Balears per impartir el postgrau d’Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. S’entén que estan incloses dins la impartició del postgrau tant la docència corresponent com l’elaboració de material docent, el qual podrà ser emprat per qualsevol de les dues parts en futures activitats formatives, així com la resta de tasques i activitats necessàries que s’han de dur a terme abans, durant i després del curs.

2. Obligacions de la UIB i la FUEIB

La Universitat de les Illes Balears encarrega la realització de funcions o activitats específiques derivades de la gestió d’aquest conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest Reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 («Gestió econòmica i equilibri pressupostari»).

Són obligacions de la UIB i la FUEIB:

 1. Les descrites a l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, i també a les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació vigent, en especial les contingudes a l’article 48 del Text refós esmentat i a les lleis de finances i de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quant a concessió i control de les ajudes públiques.
 2. L’aportació dels mitjans i la infraestructura necessària per desenvolupar adientment el postgrau.
 3. La prestació del servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB. També s’han de fer les retencions i repercussions que legalment siguin procedents.
 4. La comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica del projecte, i la facilitació de la informació periòdica pertinent a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

3. Obligacions de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

Són obligacions de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, i en concret de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies:

 1. Supervisar les tasques i activitats dutes a terme en relació amb el projecte esmentat.
 2. Contribuir a garantir la qualitat dels processos.
 3. Comprovar el grau de realització obtingut en la col·laboració entre ambdós organismes.
 4. Lliurar l’import que pertoqui, d’acord amb la quantia corresponent, que es detalla a la clàusula 4.

4. Finançament

 1. La Conselleria d’Afers Socials i Esports aportarà, en virtut de la subvenció atorgada, la quantitat màxima de 19.787,50 euros amb càrrec a la partida pressupostària corresponent dels pressuposts de l’any 2020.
 2. L’aportació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’ha de fer un cop justificada la despesa en els termes prevists a l’apartat sisè d’aquest conveni.
 3. La Conselleria d’Afers Socials i Esports en cap cas no abonarà una quantitat superior a la fixada en aquest conveni. Si les despeses imputables a les actuacions objecte de la subvenció fossin superiors, correspon a la UIB assumir-ne l’excés, i haurà de preveure als seus pressuposts anuals les dotacions que, si escau, siguin necessàries per finançar la resta del cost de les actuacions que constitueixen l’objecte d’aquest conveni instrumental.

5. Despeses subvencionables

Tenen la consideració de despeses subvencionables les que efectivament s’hagin meritat i pagat en el període comprès entre la data de l’inici efectiu i la finalització del període de justificació, i que corresponguin a qualsevol dels aspectes relacionats amb la impartició del postgrau, llevat de les despeses de difusió del postgrau, que es podran fer abans de l’inici de l’activitat formativa.

6. Justificació

 1. La justificació de l’execució de les tasques objecte del conveni per part de la UIB s’ha de fer del 15 al 30 de setembre de 2020.
 2. La justificació es farà mitjançant la presentació d’un compte justificatiu d’acord amb l’annex d’aquesta proposta de resolució, que ha d’incloure una memòria descriptiva de les activitats realitzades i una memòria econòmica de les depeses efectuades d’acord amb el que estableix l’article 39 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. Ha de detallar les actuacions objecte del conveni dutes a terme i l’import de la despesa destinada a la realització de les activitats, i l’ha de signar la persona responsable de la UIB.
 3. La Conselleria d’Afers Socials i Esports comprovarà la justificació adequada de la subvenció, com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat per a la qual es va atorgar, d’acord amb el que estableix l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions.

7. Pagament

La subvenció que es deriva d’aquest expedient es pagarà en un únic pagament, una vegada que el beneficiari hagi justificat la totalitat de l’activitat subvencionada. Els fons es lliuraran a favor de la UIB.

8. Reintegrament de la subvenció

Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos que estableix l’article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament parcial de la subvenció a conseqüència del compliment parcial de l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció s’ha de regir, en tot cas, pel principi de proporcionalitat, i pels criteris de graduació següents:

 1. En el cas d’alteració de les condicions d’execució, el grau d’incidència d’aquestes alteracions en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció.
 2. En el cas de falta de presentació de la documentació justificativa de la subvenció dins el termini establert a aquest efecte, la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha de requerir l’entitat beneficiària perquè la presenti en el termini màxim de quinze dies, tot això sens perjudici del règim sancionador que, si escau, hi resulti aplicable.

9. Exempció de garanties

D’acord amb l’article 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’eximeix la UIB de presentar les garanties a què fa referència el mateix article 25 a l’apartat 1.

10. Comissió de seguiment, control i interpretació

A l’efecte del seguiment i la interpretació de les accions que s’han d’executar, assenyalades a les clàusules anteriors, aquest conveni es regirà per una comissió mixta integrada per dos representants de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, un representant de la UIB i un de la FUEIB, que tindrà les funcions següents:

 • Fer el seguiment de les actuacions del conveni i proposar, si escau, les variacions que es considerin necessàries.
 • Tenir coneixement de les incidències tècniques i administratives del projecte i de les actuacions i proposar les decisions oportunes.
 • Garantir la comunicació fluïda i l’intercanvi d’informació entre les dues parts.
 • Interpretar, en cas de dubte, les normes i previsions d’aquest conveni i resoldre’n els conflictes que puguin sorgir.

11. Publicitat

La contribució financera de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies, ha de quedar reflectida en els diferents mitjans de divulgació de les actuacions objecte de la subvenció atorgada a la UIB que s’utilitzin (cartells, fullets, pàgina web, etc.).

12. Interpretació i jurisdicció

Totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts a causa de la interpretació del conveni s’han de resoldre de mutu acord en el si de l’òrgan de seguiment. Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als tribunals competents.

13. Vigència

Aquest conveni instrumental començarà a desplegar efectes des de la data de signatura i fins al 31 de desembre de 2020.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni instrumental en tres exemplars.

Palma, 20 de setembre de 2019

Per la Conselleria d’Afers Socials i Esports,        

Per la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de juliol de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).