Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre El Gas, SA, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 de novembre de 2019 

Reunits 

D'una part, el senyor Antoni Frontera Beccaria, president del Consell d’Administració d’El Gas, SA, amb domicili al carrer de sa Mar, 146, Sóller, Illes Balears, i NIF A-07000078.

I, de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

Exposen 

 1. Que el grup empresarial El Gas, SA, és pioner en el sector energètic de les Illes Balears des de la seva fundació, l'any 1892. El conformen Vall de Sóller Energia, SLU, que té com a activitat principal la distribució de l'energia elèctrica, i Eléctrica Sollerense, SA, empresa comercialitzadora d'energia elèctrica (100 per cent d'origen renovable) d’àmbit nacional i operador de telecomunicacions (fibra, telefonia fixa d’àmbit local i mòbil d’àmbit nacional), sota la marca U Energia.
 2. IQue la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
 3. Que la UIB, a través de les diverses facultats, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits.
 4. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.
 5. Que, per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

Bases generals d'acord

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre totes dues entitats pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d’informació i publicacions.
 2. Seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis tècnics conjunts.
 4. Estudis conjunts sobre regulació normativa
 5. Estudis i projectes d'investigació conjunts, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit europeu.
 6. Programes de formació conjunts.
 7. Accés a equips i material específics.
 8. Participació en projectes de final de grau i de final de màster.
 9. Formació en pràctiques d’estudiants de grau i de postgrau.
 10. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a les parts.

El personal que ofereixin les entitats per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per les parts implicades, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada entitat.
 3. La durada del programa o projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el programa o projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
 6. Altres, que escaigui de tenir en compte.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa o projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Les parts nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme en el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I, com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord de col·laboració al lloc i en la data indicats.

Per El Gas, SA,
Antoni Frontera
President del Consell d'Administració

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de setembre de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de setembre de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).