Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONTRACTE PER A L’EDICIÓ DEL LLIBRE "LLIBRE DELS REIS" ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I JOSÉ J. DE OLAÑETA, EDITOR

Palma, 18 d’octubre de 2010

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, que actua en representació d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOCAIB núm. 136, de 30 de setembre), pel qual s’aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i se’n disposa la publicació completa, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, i amb NIF Q0718001A.

De l’altra, José J. de Olañeta, Editor, amb domicili al carrer de Can Puigdorfila, 2, 3A, 07001 de Palma, i amb CIF 37672090-E, entitat representada pel senyor José J. de Olañeta, amb DNI, 37672090-E, en qualitat de director editorial.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en català el llibre Llibre dels reis. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, d’autor anònim, coordinat per Ricard Urgell.

Per tot això, les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objectiu d’aquest contracte és publicar en català el llibre Llibre dels reis. Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca, com a llibre imprès.

José J. de Olañeta, Editor, té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d’autor i qualsevol altre són per compte de José J. de Olañeta, Editor.

Segona. La producció editorial la durà a terme José J. de Olañeta, Editor, sota la supervisió d’Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 400 exemplars.
  • Cost: 94.300 sense IVA.
  • Format: 28 × 39 cm.
  • Pàgines: 432
  • Paper interior: estucat art superior marfil de 135 g.
  • Coberta: tapa dura amb crom de 150 g. Plastificat mat.
  • Contracoberta: amb el logotip corporatiu de la UIB i de José J. de Olañeta, Editor.
  • Impressió interiors: negre més 8 pàgines color.
  • Enquadernació: tapa dura de cartó de 3 folrada de tela marró tipus Brillanta amb estampació daurada al llom. Plecs cosits amb fil vegetal. Llom rodó. Amb sobrecoberta estucada semimat de 150 g. 4 + 4.

Tercera. Edicions UIB, com a coeditora de l’obra, disposarà d’ISBN propi, juntament amb el de José J. de Olañeta, Editor. Les dades d’Edicions UIB figuraran a la pàgina de crèdits del llibre.

Quarta. José J. de Olañeta, Editor, lliurarà 50 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears, els quals es podran utilitzar amb fins comercials. La resta de l’edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva José J. de Olañeta, Editor, a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà José J. de Olañeta, Editor.

José J. de Olañeta, Editor, lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte al preu de venda al públic, tants d’exemplars com hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

Cinquena. La Universitat de les Illes Balears abonarà a José J. de Olañeta, Editor, la quantitat de 6.000 (sis mil) euros, IVA inclòs, en concepte d’edició de l’obra.

Sisena. Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l’Estat espanyol, José J. de Olañeta, Editor, liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 5 per cent del preu de venda al públic dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l’edició pactada. A l’estranger, José J. de Olañeta, Editor liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 5 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats de l’edició pactada.

La notificació dels llibres venuts per part de José J. de Olañeta, Editor, s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090-6454-28-0064000418 en els noranta dies següents a la recepció a les oficines de José J. de Olañeta, Editor, de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació o a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats i els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes i els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre’n cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza José J. de Olañeta, Editor, a destruir els exemplars defectuosos. Així mateix, la Universitat de les Illes Balears autoritza José J. de Olañeta, Editor, a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars en relació amb liquidacions anteriors.

Setena. Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s’exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l’edició inicialment pactada. Aquest contracte s’entendrà resolt en el termini de set anys des de la signatura.

En el cas d’una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d’aquest acord.

I com a prova de conformitat, el signen ambdues parts, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per José J. de Olañeta, Editor,
José J. de Olañeta
Director editorial

 

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).