Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADHESIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LES UNIVERSITATS CARDENAL HERRERA - CEU (UCH-CEU), ILLES BALEARS (UIB) I POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV) PER A L’ORGANITZACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DELS ENSENYAMENTS CONJUNTS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA ORGÀNICA, EXPERIMENTAL I INDUSTRIAL

 

REUNITS

El Magnífic Senyor Francisco Tomás Vert, rector de la Universitat de València (UVEG), el Magnífic Senyor José María Díaz y Pérez de la Lastra, rector de la Universitat CEU Cardenal Herrerra (UCH-CEU), la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Magnífic Senyor Juan Juliá Igual, rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Magnífic Senyor Dídac Ramírez Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona (UB).

Totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest protocol, i a aquest efecte

MANIFESTEN

  • Que el Reial decret 1393/2008, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix, en l’article 3.4, que les universitats podran, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol oficial de graduat o graduada, màster universitari o doctor o doctora.
  •  Que les universitats de València, Cardenal Herrera - CEU, Illes Balears i Politècnica de València van concertar un conveni amb data 30 de juny de 2009, pel qual es comprometien a la realització conjunta del Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial.
  •  Que la clàusula tretzena del conveni esmentat preveu la possibilitat de la incorporació, en cursos futurs, d’altres universitats.
  •  Que el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, en data 1 de desembre de 2009, la programació del curs 2010-2011 per a la implantació conjunta de titulació múltiple amb les universitats de València, Cardenal Herrera - CEU, Illes Balears i Politècnica de València del Màster Interuniversitari en Química Orgànica Experimental i Industrial, coordinat per la Universitat de València.
  •  Que les universitats han mantingut contactes i estan interessades en la incorporació de la Universitat de Barcelona al programa docent i en la seva adhesió al protocol inicial.
  •  Que amb la finalitat de formalitzar i incrementar la col·laboració esmentada, les parts subscriuen aquest document d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

La Universitat de Barcelona s’adhereix al conveni signat per les universitats de València, Cardenal Herrera - CEU, Illes Balears i Politècnica de València anteriorment esmentat, en el qual s’estableixen les bases per a la realització del Màster Interuniversitari en Química Orgànica Experimenta i Industrial, document que s’incorpora com a annex 2 a aquest protocol.

Segona

La Universitat de Barcelona manifesta conèixer l’acord inicial i tots els seus tràmits i s’obliga a acceptar-ne el contingut en igualtat de condicions que les universitats signants.

Tercera

Les universitats de València, Cardenal Herrera - CEU, Illes Balears i Politècnica de València manifesten la seva conformitat a l’adhesió de la Universitat de Barcelona.

Quarta

Les universitats signants manifesten la seva conformitat amb la modificació de l’estructura acadèmica dels ensenyaments, pel que fa a la planificació per semestres, que s’incorpora com a annex 1 a aquest protocol.

Quarta

L’adhesió de la Universitat de Barcelona tindrà efectes a partir del curs acadèmic 2010-2011.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest protocol en cinc exemplars en el lloc i la data indicats més avall.

Barcelona, 3 de març de 2010

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA                                                  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

 

UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU                                UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

 

 

Diligència

Aquest conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 15 de juny de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).