Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ENTRE LA UNIVERSITAT DE MONTERREY I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 24 de setembre de 2010

Monterrey, Nuevo León, Mèxic, 2 de novembre de 2010 

REUNITS

 

D'una part, el director de Programes Internacionals de la Universitat de Monterrey (UDEM), Senyor Llic. Thomas Martin Buntry, en representació d’aquesta, conforme a les atribucions que li confereix la carta poder atorgada en data 15 de desembre de 2008 amb la ratificació de firmes davant el notari públic número 130, Llic. Carlos Montaño Pedraza, sota acta fora de protocol número 13.625 (tretze mil sis-cents vint-i-cinc), de data 14 de gener de 2009.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. 

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 10 de maig de 2010, manifesten el seu interès per fer intercanvi de personal d’administració i serveis pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves metes i els seus objectius en els camps respectius d’acord amb les següents

 CLÀUSULES

1. Objectiu. El propòsit d’aquest conveni és establir un programa d’intercanvi de personal d’administració i serveis (en endavant PAS) entre les universitats participants.

2. Selecció. Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus membres del PAS interessats a participar en el programa d’intercanvi.

3. Proposta d’estada i admissió. La universitat d’origen enviarà a la universitat de destinació la proposta d’estada de PAS (annex 1). La universitat de destinació la tramitarà i comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig a la universitat d’origen. En el cas de la UIB, se n’encarregarà el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. En el cas de la UDEM, se n’encarregarà la Direcció de Programes Internacionals.

La proposta d’estada de PAS ha de ser acceptada i firmada pel responsable del personal d’administració i serveis, i pel responsable del servei o departament corresponent d’ambdues universitats.

4. Període de les estades. Les estades poden ser des d’una fins a dues setmanes.

Les estades permetran al PAS dels centres d’ensenyament superior adquirir experiències i bones pràctiques de les institucions sòcies, així com millorar les habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva tasca mitjançant la transferència de coneixements i adquisició de competències pràctiques. El servei o departament corresponent de la institució d’origen ha de posar els mitjans necessaris i donar suport adient perquè s’assoleixin aquests objectius.

5. Memòria. Finalitzada l’estada, el PAS haurà de redactar una memòria de les activitats realitzades i de les conclusions obtingudes durant la seva estada. Aquesta memòria ha de tenir una extensió aproximada de tres fulls.

6. Finançament. La universitat d’origen es farà càrrec de les despeses derivades del desplaçament del PAS que envia. La universitat de destinació es farà càrrec de les despeses d’allotjament i manutenció del PAS que rep.

7. Tràmits migratoris. Cada PAS és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents, si escau, i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada.

8. Vigència i durada. El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i realitzar les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que estiguin en curs continuïn fins a la seva finalització en els termes acordats.

 

FIRMES AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS ENTRE LA UNIVERSITAT DE MONTERREY I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en 4 exemplars, 2 en català, 2 en castellà; i cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

 

Per la Universitat de Monterrey,

 

 

 

Thomas Martin Buntry Wenzler
Director de Programes Internacionals

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de febrer de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1. PROPOSTA D’ESTADA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Dades del / de la sol·licitant

Cognoms:

Nom:

DNI:

Edat:

             q Dona      q Home

Data i lloc de naixement:

Nacionalitat:

Adreça personal

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Dades laborals

Universitat d’origen:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):

Antiguitat en aquest lloc de treball:

Categoria:

Adreça del lloc de treball

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

         

 

Dades de l’estada a la universitat de destinació sol·licitada

Universitat de destinació:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):         

Persona responsable:

Càrrec:

Dades de contacte d’aquesta persona

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Durada de l’estada:

Del dia___ / ___ / _____ al dia ___ / ___ /_____ 

Cost previst del desplaçament:

Cost previst d’allotjament i manutenció:

Resum de les activitats a realitzar:

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Declar que les dades anteriors són certes.

Firma del / de la sol·licitant,

 

Data:

 

Vistiplau dels responsables

Universitat d’origen

Responsable del PAS de la universitat

 

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

Universitat de destinació

Responsable del PAS de la universitat

 

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

 

Documentació que s’ha d’adjuntar

 

Projecte de les activitats que s’han de dur a terme durant l’estada

 

Fotocòpia del DNI o passaport vigents

 

Currículum

 

Acreditació o declaració del nivell de coneixement de castellà o català