Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA ENTRE LA SENYORA ISABEL MARÍN GIL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 3 de desembre de 2010

REUNITS

D'una part, Isabel Marín Gil, amb DNI 36498689N i amb domicili al carrer de la Gerreria d’Alaró, i de l'altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. 

EXPOSEN 

Que la senyora Isabel Marín Gil posseeix una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 200 llibres de temàtica relacionada amb la Llengua Internacional (Esperanto), heretada de son pare, el senyor Vicent Marín Gil. La senyora Marín vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer. La senyora Marín fa donació a la Universitat de les Illes del fons bibliogràfic esmentat, l’inventari del qual, un cop realitzada la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció de la senyora Marín i que la col·lecció bibliogràfica constituirà una col·lecció especial que la mantindrà com una unitat amb personalitat pròpia.

Sisè. Si algun llibre conté una dedicatòria personal, la Universitat es compromet a comunicar-ho a la donant, i en cas que aquesta ho consideri oportú, serà retornat.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Isabel Marín

Montserrat Casas
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de setembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 d’octubre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).