Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE DE COLONYA DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ D’UN ANUARI DE L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Palma, 9 de novembre de 2010

REUNITS

D’una part, el senyor Josep Antoni Cifre, president de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, de la Caixa d’Estalvis de Pollença, com a representant d’aquesta, d’acord amb els seus Estatuts.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d'Estalvis de Pollença, Colonya, està interessada en la realització d'un Anuari de l’Educació de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears compta, per a la realització d’aquest treball, entre el seu personal docent i investigador i els grups de recerca, amb professors especialitzats en la temàtica objecte del present conveni.

Que ambdues institucions manifesten el seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració en relació amb la realització d’un Anuari de l’Educació de les Illes Balears, amb un caràcter anual, que analitzi l’estat de l’educació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

ACORDEN

Primer. La realització d’un Anuari de l’Educació de les Illes Balears, que tindrà caràcter anual. Així, i en el termes del present conveni de col·laboració, cada any es realitzarà l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears.

Segon. Per a la realització d’aquest anuari, la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença transferirà a la UIB la quantitat de 5.000 euros una vegada rebuda la documentació del treball.

Tercer. El director de l’Anuari de l’Educació serà el doctor Martí X. March Cerdà, catedràtic d’universitat de Sociologia de l’Educació i de Pedagogia Social del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, com a responsable del Grup d’Investigació i de Formació Educativa i Social (GIFES).

Quart. La Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears entregarà a la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença la documentació de l’any corresponent abans del mes de setembre.

Cinquè. El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'Anuari d'acord amb les dades establertes al present conveni, i per part de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d'Estalvis de Pollença, amb l'abonament de la quantitat esmentada.

Sisè. La Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença publicarà l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears d’acord amb la direcció de l’obra. A la publicació de l’Anuari hi figurarà, a més del logotip de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, el de la Caixa d’Estalvis de Pollença i el de la Universitat de les Illes Balears, el nom del director de l’Anuari i la relació dels col·laboradors.

Setè. El contingut del treball de l’Anuari serà atribuïble exclusivament al professor Martí X. March Cerdà, als membres del Grup d’Investigació i de Formació Educativa i Social (GIFES) i als autors del mateix treball. Per tant, el seu parer no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Vuitè. El treball realitzat i les dades que s'obtinguin restaran propietat intel·lectual dels autors i podran ser utilitzats per aquests a efectes docents i/o per a ulteriors investigacions, i/o en les publicacions a les quals el treball o les ulteriors investigacions donin lloc. En qualsevol cas, caldrà fer una referència explícita als treballs realitzats i publicats a l’Anuari.

Novè. El present conveni tindrà una validesa de quatre anys i serà renovable automàticament si cap de les dues parts no ho comunica a l’altra sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l’acord corresponent.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Guillem Cifre de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, Colonya,

 

Josep Antoni Cifre
President

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de novembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).