Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SELVA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 Palma, 20 de desembre de 2010

 REUNITS

 D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Rotger Seguí, que actua en representació i com a batlle de l’Ajuntament de Selva, amb domicili a la plaça Major, 1, 07313 Selva.

 I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Illes Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la Universitat i la societat.

Que l’Ajuntament de Selva es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera. L’Ajuntament de Selva i la Universitat de les Illes Balears es comprometen en la creació del Centre Universitari de Selva, on els joves universitaris de Selva i el seu entorn tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l’estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona. L’Ajuntament de Selva cedirà l’ús d’unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb connexió a Internet, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l’acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera. La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta. La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena. La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari de Selva.

Sisena. El Centre Universitari de Selva funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari.

Setena. La Universitat posarà a disposició del Centre Universitari de Selva un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena. Si el Centre Universitari de Selva vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l’autorització expressa d’aquesta, que s’ha d’haver demanat per escrit.

Novena. L’Ajuntament de Selva, mitjançant el Centre Universitari de Selva, podrà proposar l’organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d’accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s’impartirien al municipi de Selva. Aquests cursos estaran en funció de l’oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d’interès per als habitants de Selva.

Desena. Les dues institucions promouran que els estudiants de Selva i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena. El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l’activitat pròpia del Centre Universitari de Selva.

Dotzena. El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Ajuntament de Selva,

 

 

 

 

Joan Rotger

Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

 

Montserrat Casas

Rectora


Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).