Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 23 de desembre de 2010

REUNITS

D'una part, la senyora Nanda Ramon Tous, regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, segons nomenament del Decret de Batllia 1361, del 8 de febrer de 2010.   De l’altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril).    

INTERVENEN

a) La primera, en representació de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el que estableix el Decret de Batllia núm. 1361, de 8 de febrer de 2010, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 29, de 20 de febrer de 2010), que atribueix a la regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística les competències següents:   – Subscriure convenis en matèria cultural en els àmbits prevists per la legislació vigent amb la resta d’administracions públiques o institucions privades (VI.1.a.e). – Dirigir la política municipal en matèria de joventut (VI. 1.a.5.a) (opció B).  

b) La segona, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.   Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest acord de col·laboració, i convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar la col·laboració entre ambdues entitats, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents    

BASES GENERALS D’ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord estableix apropar el servei d’assessorament legal en matèria d’habitatge Jove Ciutadà (de la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma) als estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis de la UIB, perquè puguin resoldre els dubtes i documentar-se en tot el que fa referència a l’accés a un habitatge.   Facilitant l’accés dels estudiants al servei Jove Ciutadà es contribueix a aconseguir que la informació referent a ajudes, subvencions, tipus de contractes i altres dubtes del jove arribi de manera clara i directa als membres de la comunitat universitària.  

Segona. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclou els punts següents:  

A) Col·laboració presencial   El tècnic del programa Jove Ciutadà de Palmajove es desplaçarà cada dimarts a la UIB per atendre les demandes que facin els joves i/o professionals del campus.   L’horari d’atenció al públic del Jove Ciutadà a la UIB serà d’11 a 13 hores.   La UIB cedirà un espai al Servei d’Informació per poder realitzar les assessories amb comoditat i confidencialitat. Sempre que sigui possible, la sala tindrà accés a Internet per complementar la informació donada amb recerques a la xarxa.   Les consultes seran totalment confidencials i gratuïtes, i seran ateses amb professionalitat pel tècnic del programa Jove Ciutadà del servei Palmajove de la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística.   La resta de dies els estudiants del campus i/o personal treballador de la UIB (PAS i PDI) que vulguin podran fer igualment les seves consultes legals en temes d’habitatge de forma presencial al local de Palmajove (avinguda de Portugal, 1), al telèfon 971 72 55 01 o al correu electrònic legalconsulta@a-palma.es. També des de la web pròpia del Palmajove www.palmajove.cat.   El proveïment de material que complementi les assessories a la UIB (tríptics informatius, targetes, documents explicatius, etc.) anirà a compte de Palmajove.  

B) Col·laboració en línia   S’acorda habilitar un apartat destacat del portal de la UIB per facilitar al màxim l’accés al programa, on figurarà un formulari en línia per enviar les consultes al tècnic de Palmajove sense sortir del web de la UIB, de forma anònima i confidencial.   Un cop els usuaris i/o professionals hagin emplenat el formulari del portal de la UIB, la consulta s’enviarà de forma automàtica al Centre d’informació Jove, concretament a l’adreça específica del servei: legalconsulta@a-palma.es, des d’on el tècnic respondrà cadascun dels missatges enviats.   El temps de resposta de les consultes en línia és d’entre 24 i 48 hores, segons que la consulta es faci el cap de setmana o el tècnic tingui altres tasques fora del centre (tallers a IES, visites a serveis col·laboradors, etc.).   Puntualment es farà una col·laboració amb el Servei d’Informació de la UIB per ajudar en la difusió del servei Jove Ciutadà: des del servei esmentat s’enviarà un missatge als estudiants, personal docent i PAS que informi sobre novetats del servei i/o en recordi de l’existència. Aquesta gestió permetrà augmentar significativament el nombre d’assessories.  

Tercera. Condicions financeres

El servei Jove Ciutadà a la UIB és totalment gratuït i no suposa cap cost per a la UIB. Palmajove ofereix per a aquesta col·laboració els serveis del tècnic del programa Palmajove.      

Quarta. Coordinació

El treball de coordinació anirà a càrrec del tècnic de l’àrea legal de Palmajove i la responsable del Servei d’Informació de la UIB.

Cinquena. Vigència i durada  

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys. Transcorregut aquest temps i si ambdues parts valoren positivament la continuïtat de la col·laboració, aquesta es renovarà amb la declaració prèvia expressa de voluntat de les parts en aquest sentit. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.    

 

Per l’Ajuntament de Palma,

 

 

 

 

Nanda Ramon

Regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

 

Montserrat Casas

Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d’octubre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 d’octubre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).