Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REGIDORIA DE CULTURA, JOVENTUT, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE L’AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL

Palma, 23 de desembre de 2010

REUNITS

D'una part, Nanda Ramon Tous, regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, en representació de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el que estableix el Decret de Batllia núm. 1361, de 8 de febrer de 2010, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 29, de 20 de febrer de 2010), que atribueix a la regidora de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística les competències següents:

– Subscriure convenis en matèria cultural en els àmbits prevists per la legislació vigent amb la resta d’administracions públiques o institucions privades (VI.1.a.e).
– Dirigir la política municipal en matèria de joventut (VI. 1.a.5.a).

I, de l’altra, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears i presidenta de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d’abril, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Convençudes de l’interès recíproc per establir i desenvolupar col·laboració entre ambdues entitats, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D’ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord estableix apropar el servei d’assessorament legal en matèria d’oposicions i feina a l’Administració pública Jove Ciutadà (de la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma) als estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis de la UIB, perquè puguin resoldre els seus dubtes i documentar-se en tot el que fa referència a l’accés a la feina dins l’Administració pública.

Les enquestes més recents (estiu de 2010) ens mostren que quasi el 30% dels joves que inicien la seva vida universitària ho fan amb l’objectiu de ser funcionaris. Dins aquesta conjuntura, la possibilitat de resoldre els dubtes dels joves in situ a les oficines del DOIP al campus serà una iniciativa que tindrà una bona acollida a la comunitat universitària.

Segona. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclou els punts següents:

 1. Col·laboració presencial

El tècnic del programa Jove Ciutadà de Palmajove es desplaçarà cada dimarts a la UIB per atendre les demandes que facin els joves i/o professionals del campus.

 1. L’horari d’atenció al públic del Jove Ciutadà a la UIB serà de 13 a 15 hores.
 1. El DOIP cedirà un espai a les seves oficines per poder fer les assessories amb comoditat i confidencialitat. Sempre que sigui possible, la sala tindrà accés a Internet per complementar la informació donada amb recerques a la xarxa.
 1. Les consultes seran totalment confidencials i gratuïtes, i seran ateses amb professionalitat pel tècnic del programa Jove Ciutadà del servei Palmajove de la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma.
 1. La resta de dies els estudiants del campus i/o personal treballador de la UIB (PAS i PDI) que vulguin podran fer igualment les seves consultes legals en temes d’oposicions de forma presencial a Palmajove (avinguda de Portugal, 1), al telèfon 971 72 55 01 o al correu electrònic legalconsulta@a-palma.es. També, des de la web pròpia de Palmajove www.palmajove.cat.
 1. El proveïment de material que complementi les assessories a la UIB (tríptics informatius, models de convocatòries, targetes, documents explicatius, etc.) anirà a compte de Palmajove.
 1. Col·laboració en línia
 1. S’acorda habilitar un apartat destacat del portal del DOIP per facilitar al màxim l’accés al programa, on figurarà un formulari en línia per enviar les consultes al tècnic de Palmajove sense sortir del portal del DOIP, de forma anònima i confidencial.
 1. Un cop els usuaris i/o professionals hagin emplenat el formulari del portal del DOIP, la consulta s’enviarà de forma automàtica al Centre d’Informació Jove, concretament a l’adreça específica del servei: legalconsulta@a-palma.es, des d’on el tècnic respondrà cadascun dels missatges enviats.
 1. El temps de resposta de les consultes en línia és d’entre 24 i 48 hores, segons que la consulta es faci el cap de setmana o el tècnic tingui altres tasques fora del centre (tallers a IES, visites a serveis col·laboradors, etc.).
 1. Puntualment es farà una col·laboració amb el DOIP per ajudar en la difusió del servei Jove Ciutadà: el DOIP enviarà un missatge als estudiants, PAS i personal docent que informi sobre novetats del servei i/o en recordi l’existència. Aquesta gestió permetrà augmentar significativament el nombre d’assessories.

Tercera. Condicions financeres

El servei Jove Ciutadà a la UIB és totalment gratuït i no suposa cap cost per al DOIP. Palmajove ofereix per a aquesta col·laboració els serveis del tècnic del programa Palmajove.

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys. Transcorregut aquest temps i si ambdues parts valoren positivament la continuïtat de la col·laboració, aquesta es renovarà, una vegada feta manifestació prèvia expressa en aquest sentit. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

Cinquena. Coordinació

El treball de coordinació anirà a càrrec del tècnic de l’àrea legal de Palmajove i la responsable del DOIP.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

 

Montserrat Casas

Rectora

Per la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma,

 

 

 


Nanda Ramon

Regidora 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d’octubre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 d’octubre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).