Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Barcelona,

Palma, 1 de desembre de 2010 

REUNITS 

D’una part, el director general de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant, IRTA), senyor Josep M. Monfort Bolívar, en representació d’aquest organisme, amb domicili al Passeig de Gràcia, 44, 08007 Barcelona, i NIF Q5855049-B, en virtut del Decret 186/2008, de 16 de setembre (DOGC núm. 5218, de 18 de setembre).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN  

I. Que ambdues institucions tenen interès comú en el camp de la formació, la investigació i la cooperació amb la finalitat de potenciar la innovació i la transmissió del coneixement.

II. Que per aconseguir un major grau d’eficiència, ambdues institucions consideren necessari fixar un marc d'actuació i, en conseqüència, establir el present conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

L’objectiu del present conveni és desenvolupar programes d'estudis conjunts, l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, segons es detalla a la clàusula segona, així com promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions.

Segona. Tipus de cooperació

La col·laboració establerta es desenvoluparà mitjançant l’atorgament de convenis específics que inclouran, quan sigui necessari:

a)      Àmbit específic d’actuació i protocol tecnicocientífic corresponent.
b)      Pressupost i condicions econòmiques.
c)      La durada del programa projecte.
d)      Les previsions que s’hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d’estudis conjunts.
e)      Les previsions realitzades per a l’allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.
f)        Règim de la propietat industrial i explotació comercial dels resultats.
g)      Designació d’interlocutors i responsables.
h)      Les publicacions o resultats a què doni lloc el desenvolupament del present conveni hauran de reconèixer i fer constar la participació de tots els investigadors de l’IRTA i membres de la Universitat d’Alacant que hi hagin intervingut.

Per al present conveni marc, la cooperació entre ambdues institucions inclourà concretament:

1. Intercanvi d'informació de caràcter acadèmic i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Accés a equips i material específics.
7. Visites de durada curta.
8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

Tanmateix, les propostes de convenis específics podran fer-se a iniciativa de qualsevol de les parts. La simple proposta no pressuposa cap compromís de l’altra part ni cap tipus d’exclusivitat.

Tercera. Àrees de cooperació

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa, mitjançant conveni específic, s'indicaran separadament i específicament els detalls financers.

Cinquena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada conveni específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues institucions.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de quatre anys, prorrogable automàticament.

Ambdues parts, de comú acord, podran modificar-lo o rescindir-lo, amb la denúncia prèvia per escrit i amb sis mesos d’antelació. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada representant nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins del marc del present conveni.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Novena. Jurisdicció

Per als efectes legals i judicials que eventualment puguin sorgir en la interpretació del present conveni, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals de la part demandada.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present document al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’IRTA,

  

 

Josep Maria Monfort

      Director general 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Montserrat Casas

Rectora

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).