Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA DE LLIBRES ENTRE LA FAMÍLIA BALLESTER CASADO I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 15 de desembre de 2010

REUNITS

D'una part, Miguel Ballester Casado amb DNI 24.821.313-N i amb domicili al carrer Gran Via 32, de Sóller, en representació de la família Ballester Casado (fills del difunt Prof. Miquel Ballester Cruellas).

I de l'altra, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSEN

Que la família Ballester Casado posseeix una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 350 llibres de temàtica relacionada amb Física, Matemàtiques i Meteorologia, provinents de la biblioteca particular del difunt Prof. Miquel Ballester Cruellas.

La família Ballester Casado vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer. La família Ballester Casado fa donació a la Universitat de les Illes del fons bibliogràfic esmentat, l’inventari del qual, un cop realitzada la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del Prof. Miquel Ballester Cruellas i que la col·lecció bibliogràfica no constitueixi una col·lecció singular, sinó que s’integri al conjunt de la biblioteca de la UIB. I que se n’identifiquin tots els exemplars amb un ex-libris que en recordi la procedència.

Sisè. La Universitat, si algun llibre conté una dedicatòria personal, es compromet a comunicar-ho al / a la donant, i en cas que aquest ho consideri oportú, serà retornat.

 

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Miguel Ballester Casado

 

 

 

 

Montserrat Casas

 

 

Rectora de la Universitat de les Illes Balears

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).