Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU (màsters i doctorat)

Palma,

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el senyor / la senyora ………………….., com a representant legal de l’empresa / la institució (s’ha d’acreditar la representació) ……………….., amb el NIF …………………. , ubicada al carrer/passeig ………………., núm. ….., d ………….., amb el codi postal …….. i telèfon ………..

Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques d’acord amb el pla d’estudis oficial de postgrau (màster i/o doctorat) del Departament, Facultat, Institut o centre adscrit d’aquesta universitat.

ANTECEDENTS

1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001.
2. Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
3. Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010.
4.Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2007.
5. Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.
6. Acord normatiu 7544/2006, de 3 de maig, pel qual s’aprova la normativa pròpia dels estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, FOU núm. 266, de 26 de maig de 2006.
7. Acord normatiu 8506/2008, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de màster i doctorat de la UIB, FOU núm. 297, de 30 de maig de 2008.
8. Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010.

PACTES

1. La col·laboració entre ambdues parts es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat per la direcció de l’estudi de màster i/o doctorat implicat en aquest conveni.

2. Aquest conveni comporta l’acceptació de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] estudiants en pràctiques a l’empresa o la institució que signa.

3. El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o la institució és de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] hores. El període i l’horari de les pràctiques s’ajustaran en cada cas i es fixaran abans que l’estudiant comenci les pràctiques.

4. La direcció de l’estudi de màster ha nomenat [NOM DEL PROFESSOR RESPONSABLE] el professor responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb un total de [ESPECIFICAR-NE EL NOMBRE] crèdits ECTS.

5. L’empresa o la institució ha nomenat el senyor / la senyora [NOM DEL RESPONSABLE] responsable del programa de pràctiques que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i serà responsable de garantir l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.

6. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o la institució receptora i la direcció de l’estudi de màster i/o doctorat mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

7. La realització de les pràctiques no generarà, un cop acabades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o institució.

8. L’estudiant d’estudis oficials de postgrau en pràctiques atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

9. L’estudiant que faci pràctiques a l’empresa haurà de signar el document que s’adjunta com a addenda núm. 2 i pel qual es compromet a complir les normes vigents a l’empresa en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

10. L’estudiant en pràctiques estarà cobert per l’assegurança escolar. Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar se subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents per al període de pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s’aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o institució de cobertura.

11. Un cop acabat el programa, els estudiants poden demanar un certificat de l’empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.

12. La Universitat de les Illes Balears s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants implicats en el conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.

13. Aquest conveni tindrà una durada d’un any acadèmic i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts, amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

 

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se’n queda un exemplar.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,                           L’empresa / La institució,

 

Montserrat Casas                                                       (signatura i segell)

Rectora                                                                                 

 

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

RELACIÓ D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES DELS ESTUDIS DE MÀSTER I/O DOCTORAT XXXXX, EN EMPRESES I INSTITUCIONS

Relació d’estudiants que en l’actualitat desenvolupen tasques pràctiques derivades del conveni, una addenda del qual és aquest document. 

Empresa o institució

     

Tutor/a de l’empresa o la institució

     

 

NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT

ENSENYAMENT/S

   

 CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’estudiant atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que acull l’estudiant es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

L’estudiant es compromet a guardar plena confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal incorporades als fitxers dels quals és responsable l'empresa i als quals pot tenir accés per motiu de les funcions inherents a la seva activitat. 

Signat: […..]

L’estudiant,