Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CV/P Pràctiques de l’estudi oficial de grau de [...]

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE [ENTITAT] I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'ESTUDIS OFICIALS DE GRAU

Palma,

REUNITS

D’una part, [càrrec], [títol [nom], com a representant d [entitat].

I de l'altra, [el/la degà/ana de la Facultat d / el/la director/a de l’Escola] de la Universitat de les Illes Balears (UIB), [senyor/senyora] (Resolució XXX/200X, del dia XX d XX de 200X, —FOU núm. XXX, d X d XXX), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l’Acord executiu 9304/2010, de 26 de gener de 2010 (FOU núm. 325, de 29 de gener de 2010).

Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat en el pla de l'estudi oficial de grau d [XXX], adscrit a l [Facultat/Escola] d'aquesta universitat, que ha començat el curs 2009-2010.

ANTECEDENTS 

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 d’abril).

Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre).

Acord normatiu 8343/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 293, de 15 de febrer).

Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d’abril).

PACTES

1. La col·laboració entre les dues parts es concretarà en un programa de pràctiques que serà verificat per la direcció de l'estudi de grau i l’entitat implicada en el present conveni i que es considerarà com a annex 1.

2. Aquest conveni comporta l'acceptació d [nombre d’estudiants] estudiants en pràctiques a l’entitat que subscriu aquest conveni.

3. El temps total de dedicació de cada estudiant a la institució és d'un mínim d [nombre d’hores] hores i un màxim d [nombre d’hores] hores, que es poden fer el primer o segon semestre de cada curs amb l'horari d [concretar horari] hores.

4. La direcció del grau ha nomenat el/la professor/a [nom i cognoms del professor] responsable del programa de pràctiques de l'ensenyament implicat en aquest conveni. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb un total d [nombre de crèdits] crèdits ECTS.

5. La institució ha nomenat el senyor / la senyora [nom i cognoms del responsable] responsable del programa de pràctiques que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l'estada dels estudiants a la institució i és responsable de garantir l'adequada formació, l'acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l'activitat educativa objecte d'aquest conveni.

6. La valoració del resultat de l'estada en pràctiques la faran conjuntament la institució receptora i el responsable de l'estudi de grau mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques dels estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

8. La realització de les pràctiques no generarà, un cop acabades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral entre els estudiants i la institució.

9. L’estudiant en pràctiques estarà cobert per l’assegurança escolar. Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar se subscriurà una pòlissa d’assegurança d’accidents per al període de pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s’aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o institució de cobertura.

10. L’estudiant d’estudis oficials de grau en pràctiques atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que acull l’estudiant es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

L’estudiant que faci pràctiques a l’empresa haurà de signar el document que s’adjunta com a annex 2 i pel qual es compromet a complir les normes vigents a l’empresa en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

11. Un cop acabat el programa, els estudiants podran demanar un certificat de la institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.

12. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a mantenir actualitzada la relació d'estudiants implicats en el conveni, la qual es considerarà com a annex 3 d’aquest document.

13. El present conveni té una durada d'un any acadèmic, i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització feta per qualsevol de les parts amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català, dels quals cada una de les parts en rep un.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

 

[El/la degà/ana de la Facultat o

el/la director/a de l’Escola]

Per [entitat],

 

 

 

[Nom]

[Càrrec]


Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de desembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

ANNEX 2

 CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’estudiant atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució [o ESPECIFICAR-NE EL NOM*] que acull l’estudiant es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

L’estudiant es compromet a guardar plena confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal incorporades als fitxers dels quals és responsable l'empresa i als quals pot tenir accés per motiu de les funcions inherents a la seva activitat.

Signat: […..]

L’estudiant,