Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ BIBLIOGRÀFICA DE MIQUEL SEGUÍ AZNAR A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER PART DE LA SENYORA ADA SUÁREZ CASASÚS

Palma, 28 de gener de 2011

REUNITS

D’una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

De l’altra, Ada Suárez Casasús, amb DNI 46314225-E i amb domicili al carrer de Font i Monteros 27, 7b, Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

Que la senyora Ada Suárez Casasús posseeix una col·lecció bibliogràfica composta per llibres de temàtica relacionada amb la història de l’art realitzats per Miquel Seguí Aznar, de la qual ha esdevingut hereva.

La senyora Ada Suárez Casasús vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

PRIMER. La senyora Ada Suárez Casasús fa donació a la Universitat de les Illes del fons bibliogràfic esmentat, l’inventari del qual, un cop realitzada la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

SEGON. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

TERCER. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

QUART. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

CINQUÈ. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del doctor Miquel Seguí Aznar i que la col·lecció s’integrarà al conjunt de la biblioteca de la UIB. En conseqüència, s’identificaran tots els exemplars amb un ex-libris que en recordi la procedència.

SISÈ. La Universitat es compromet que si algun llibre conté una dedicatòria personal, això serà comunicat a la donant, i el llibre, retornat, si així aquesta ho vol.

SETÈ. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

VUITÈ. Cadascuna de les parts s’obliga davant l’altra a complir les obligacions derivades d’aquest conveni i de la normativa vigent que l’afecti.

I com a prova de conformitat, signen el present contracte en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Ada Suárez Casasús

Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d’octubre.de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de novembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).