Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL DE MIQUEL SEGUÍ AZNAR A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER PART DE LA SENYORA ADA SUÁREZ CASASÚS

Palma, 28 de gener de 2011

REUNITS

D’una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

De l'altra, Ada Suárez Casasús, amb DNI 46314225-E i amb domicili al carrer de Font i Monteros, 27, 7 b, de Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present conveni, i per això

EXPOSEN

Que la senyora Ada Suárez Casasús posseeix una col·lecció de documents diversos fruit del treball d’investigació i docència realitzat per Miquel Seguí Aznar, de la qual ha esdevingut hereva.

La senyora Ada Suárez Casasús vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

PRIMER. La senyora Ada Suárez Casasús, en qualitat de propietària del fons l’inventari del qual, un cop realitzada la catalogació, serà adjuntat com a annex al present document, i com a titular dels documents/imatges que l'integren, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també els drets d'explotació d'aquests documents/imatges, sempre que es faci menció de l’autoria corresponent.

SEGON. En virtut del present contracte, la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons i titular exclusiva dels drets d'explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

TERCER. Amb l'acceptació d'aquesta donació i cessió de drets, la UIB assumeix les obligacions següents:

a) Fer front a les despeses de conservació i, si s'escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
b) Efectuar una descripció dels documents que en faciliti la identificació i localització.
c) Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
d) Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i serveis necessaris.

QUART. Com a propietària del fons i titular de drets d'explotació, la Universitat de les Illes Balears pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n'encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

CINQUÈ. La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l'efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d'acord amb la normativa i els procediments interns que s'apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ. La senyora Ada Suárez Casasús podrà disposar de reproduccions de les imatges/documents sense cost. Pot sol·licitar-les de forma puntual i tot evitant que la reiteració de peticions o un nombre important d'imatges sol·licitades acabin alterant el sentit i la finalitat del present contracte. Aquestes reproduccions només es podran utilitzar per a ús propi i no podran ser utilitzades per a la seva explotació per part de terceres persones.

SETÈ. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest contracte, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur, si és un altre.

VUITÈ. Cadascuna de les parts s’obliga davant l’altra a complir les obligacions derivades d’aquest conveni i de la normativa vigent que l’afecti.

I com a prova de conformitat, signen el present contracte en dos exemplars però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 Ada Suárez Casasús

Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les IllesBalears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre.de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de novembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).