Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA CENESIN 2007, SL

Palma, 1 de desembre de 2010

 REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Raquel M. Corral Moral, amb DNI 46951651A, com a administradora de l’empresa CENESIN 2007, SL, amb CIF B-57484735, núm. protocol 763 del Registre Mercantil d’Eivissa, i domicili social al c/ Bisbe González Abarca, 20 baixos 07800 Eivissa (Illes Balears), amb poders que no li han estat derogats ni modificats.

Ambdós representants es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient i

MANIFESTEN 

PRIMER. Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, de 14 d’abril de 1986 (Llei 13/1986), i la Llei de la investigació i el desenvolupament tecnològic, de 20 de novembre (Llei 7/1997), constitueixen un marc de referència per a la promoció de la col·laboració dels organismes públics d’investigació i les empreses, amb l’objectiu de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic.

SEGON. Que la UIB és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats de formació, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels objectius de la formació i la recerca que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

TERCER. Que CENESIN 2007, SL, és una empresa dedicada a activitats relacionades amb l’ensenyament i la docència.

QUART. Que ambdues entitats tenen l’interès i la voluntat de mantenir una relació de col·laboració estable amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de l’experiència i els resultats de la recerca en l’àmbit de la psicologia, i més concretament en les tècniques d’avaluació i tractament.

I en conseqüència, les parts acorden les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració estable entre la UIB, a través del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD), i l'empresa CENESIN 2007, SL, per a la investigació en l'àmbit de la psicologia clínica i educativa i la transferència de resultats d'investigació.

SEGONA. TIPUS DE COL·LABORACIÓ

La col·laboració entre les dues entitats pot incloure els punts següents:

- Actuacions d'investigació i desenvolupament tecnològic conjuntes.

- Transferència de resultats o procediments derivats de la investigació per a la seva aplicació profesional o explotació comercial.

- Intercanvi d'informació que contribueixi al desenvolupament i millora de les investigacions.

TERCERA. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

Cada programa o projecte a realitzar dins de les actuacions d'investigació conjuntes, es concretarà a través d'un contracte específic on s'establiran els objectius concrets, així com les condicions d'execució previstes. Aquests contractes específics hauran de figurar com a annexos al present conveni marc.

Les col·laboracions de transferència de resultats o procediments, per la seva part, es concretaran en contractes específics, on s’explicitaran les condicions i les obligacions de les dues parts, i hauran de figurar com a annexos al present conveni marc.

QUARTA. RESPONSABLES

Els responsables d'aquest acord de col·laboració per part de la UIB seran el professor doctor Jordi Llabrés Bordoy, director del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics de la UIB, i el professor doctor Mateu Servera Barceló, responsable del grup de recerca de Desenvolupament i Psicopatologia, i tindrà com a interlocutora vàlida de l’empresa CENESIN 2007, SL, la senyora Raquel María Corral Moral, administradora de la dita empresa.

CINQUENA. ÚS I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I DELS RESULTATS

Informació confidencial. Qualsevol informació científica o tècnica intercanviada entre les parts durant el desenvolupament de les activitats d'investigació, tindrà caràcter confidencial, de tal manera que la part receptora evitarà revelar-la, descobrir-la o comunicar-la, de forma directa o indirecta, a tota persona que no estigui autoritzada expressament, sempre que aquesta informació no sigui de domini públic.

Subjecció a la Llei orgànica de protecció de dades. Les parts mantindran confidencial qualsevol informació subjecta a la Llei de protecció de dades personals (Llei 15/1999, de 13 de desembre), en particular en l'intercanvi d'informació derivada de l'aplicació de les tecnologies transferides en els àmbits de la Psicologia Clínica i Educativa.

SISENA. DURADA I PRÒRROGA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni serà d’un any a partir de la data de la seva signatura. El conveni es prorrogarà automàticament per un any, fins a un màxim de cinc anys, sempre que cap de les parts no comuniqui a l’altra per escrit la seva intenció de donar-lo per extingit. Transcorregut el període de cinc anys, i en cas que ambdues parts tinguin voluntat de continuar col·laborant, es redactarà una addenda o un nou conveni.

SETENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts poden modificar els termes del present conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o addenda a l'actual.

VUITENA. CANCEL·LACIÓ DEL CONVENI

Qualsevol de les parts pot cancel·lar el present conveni, i la intenció de fer-ho s’ha de notificar a l'altra part amb un mes d'antelació.

NOVENA. JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió o litigi que derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

Com a prova de conformitat, se signa el conveni al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per CENESIN 2007, SL,
Raquel M. Corral
Administradora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).