Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA, L’INSTITUT DE LA JOVENTUT DE MENORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A L’ORGANITZACIÓ D’UN CURS D’APRENENTATGE D’ANGLÈS A LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA

Maó, 18 de gener de 2011

PARTS

El president del Consell Insular de Menorca, Honorable Senyor Marc Pons Pons, d’acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

El president de l'Institut de la Joventut de Menorca, senyor Joan Torres Faner, en virtut del nomenament del Decret de Presidència número 309, de 16 de juliol de 2007.

La rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 22 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni.

MANIFESTAM

I. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dedicada al servei públic de l’educació superior i de la investigació.

II. Que la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, preveu expressament a l’article 46 que els consells insulars puguin subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d’administracions públiques, en els quals s’estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l’assoliment de finalitats comunes d’interès públic, i que el Consell Insular de Menorca (CIM) exerceix competències en matèria de joventut en virtut de l’atribució efectuada per la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

III. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) té atribuïda, com una de les seves funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en què s’assenta.

IV. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) està interessada a establir col·laboracions amb les institucions insulars per a l’organització de cursos i activitats que ampliïn l’oferta educativa de la Universitat, en particular en els mesos d’estiu i dirigits a estudiants preuniversitaris.

V. Que l’Institut de la Joventut de Menorca, creat pel Decret 35/2006, de 31 de març, és una empresa pública de titularitat del Consell Insular de Menorca, en virtut de la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure.

VI. Que el Decret 35/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut de la Joventut de Menorca, estableix a l’article 2n que el seu objecte és coordinar i executar la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de Menorca, i que entre les funcions que té encomanades s’inclou l’execució i la promoció de programes i activitats per a infants i joves de Menorca.

VII. Que les parts estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura i la promoció de la joventut de la nostra illa, i per aquest motiu és la seva voluntat fer els esforços necessaris perquè es puguin fomentar activitats formatives diverses a Menorca, per tal d’integrar activitats acadèmiques, culturals i de temps lliure en aquest context.

Basant-nos en les consideracions anteriors, totes les parts acordam establir el present conveni amb els següents

PACTES

Primer

L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca, l’Institut de la Joventut de Menorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme un curs d’estiu d’aprenentatge d’anglès destinat a joves preuniversitaris a la Seu universitària de Menorca.

Segon

El curs d’aprenentatge d’anglès es durà a terme el curs acadèmic 2010-2011 i tindrà una durada mínima de dues setmanes. L’objectiu del curs serà combinar l’aprenentatge de l’anglès amb l’apropament a les empremtes culturals que va deixar a l’illa la presència anglesa al segle XVIII. El curs, per tant, compaginarà oci, coneixement de l’anglès i presa de consciència dels trets culturals que configuren el patrimoni menorquí.

Els participants en el curs han de ser joves preuniversitaris i poden tenir edats compreses entre els 14 i els 18 anys. El nombre màxim de participants per grup serà de 30.

Tercer

Als efectes indicats al punt anterior, la Universitat de les Illes Balears assumeix els compromisos següents:

a) Fer-se càrrec de l’organització de l’activitat (horaris, transport, despeses, adquisició de material fungible, etc.) i dedicar a l’execució de l’activitat els recursos propis i els serveis administratius necessaris, d’acord amb el criteri i direcció del delegat de la rectora per a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

b) Desenvolupar el programa a les aules i les instal·lacions adequades.

c) Desenvolupar l’activitat de formació d’acord amb els més estrictes controls de qualitat. Per satisfer aquest criteri d’excel·lència, la selecció del professorat elegit per impartir els cursos, com també les metodologies didàctiques, passarà per un procés de control intern, però a la vegada també es comptarà amb tots els professionals residents a Menorca que puguin col·laborar com a professorat dels cursos.

d) Coordinar amb l’Institut de la Joventut de Menorca el calendari de l’activitat i atendre els criteris de l’Institut de la Joventut de Menorca quant a la inscripció dels participants en l’activitat.

e) Fer-se càrrec de la selecció i la contractació del professorat i els directors/es o monitors/es de temps lliure necessaris per dur a terme l’activitat segons el que estableix la normativa vigent sobre activitats de temps lliure infantils i juvenils. En qualsevol cas, no s’establirà cap vincle contractual entre el personal necessari per dur a terme l’activitat i l’Administració del Consell Insular de Menorca o l’Institut de la Joventut de Menorca.

f) La UIB ha de notificar al Consell Insular de Menorca la concessió de qualsevol altre ajut o subvenció públic o privat que rebi per a la realització del projecte cultural subvencionat, abans del pagament de la subvenció, per tal de poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat.

g) El beneficiari pot sol·licitar, excepcionalment, la modificació de l’objecte del present conveni quan, per causes imprevistes i alienes a la seva voluntat, no pugui dur-lo a terme, sia parcialment sia íntegrament. La petició s’ha de fonamentar degudament, s’ha de presentar abans de la data de justificació de la realització del projecte cultural subvencionat i ha de pretendre l’assoliment dels mateixos objectius i finalitats que varen determinar l’establiment del present conveni.

Quart

El curs serà ofert com a activitat d’estiu inclosa en el programa d’activitats d’estiu de l’Institut de la Joventut de Menorca.

L’Institut de la Joventut de Menorca assumirà la gestió de les inscripcions i la publicitat i difusió del curs.

L’Institut de la Joventut de Menorca es compromet a fer els programes, els cartells i els elements publicitaris de l’activitat indicada en llengua catalana, a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell Insular de Menorca i a fer-hi constar la Universitat de les Illes Balears amb el logotip corresponent.

Cinquè

El Consell Insular de Menorca es compromet a finançar les despeses de l’activitat objecte d’aquest conveni per a l’any 2011, amb un import màxim de 10.000 (deu mil) euros.

L’abonament d’aquesta quantitat es farà efectiva en una única anualitat a càrrec de les corresponents partides pressupostàries del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l’exercici 2010, mitjançant un únic pagament, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient en funció de les disponibilitats de fons de la tresoreria d’aquesta corporació.

Sisè

Les quantitats que s’atorguin en aplicació d’aquest conveni són compatibles amb altres ajuts que pugui rebre la UIB, sens perjudici de l’obligació de comunicar-ho al Consell Insular de Menorca. No obstant això, la concurrència amb altres ajuts no pot suposar un augment tal que superi el cost total de l’activitat objecte d’aquest conveni.

Setè

La UIB es compromet a justificar les despeses efectuades a càrrec de la subvenció o l’ajut econòmic concedit abans del 30 de novembre de 2011, tret que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin, que l’entitat beneficiària haurà d’al·legar per escrit. A la vista d’aquestes al·legacions, el CIM podrà ampliar el termini de justificació de l’ajut concedit.

La UIB ha de presentar una memòria justificativa final, que contindrà, com a mínim:

- Un informe de l’activitat executada.

- Un informe econòmic que contingui el balanç final d’ingressos i despeses.

Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Si la despesa justificada excedeix l’import rebut, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de la UIB. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l’import de la quantia abonada, es procedirà a la reducció proporcional d’aquesta.

Així mateix, la UIB resta obligada a:

- Proporcionar la informació sobre l’execució del programa finançat amb aquest conveni que li demani el Consell Insular de Menorca.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuïn el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

- Comunicar al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o dificulti greument el desenvolupament del conveni.

- Deixar constància de la percepció i l’aplicació de les quantitats rebudes a la comptabilitat o als llibres de registre.

Vuitè

El règim de revocació i reintegrament de les quantitats objecte d’aquest conveni, serà el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions.

Novè

El règim d’infraccions i sancions serà el recollit a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions.

Desè

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment que es formalitzi, i la vigència acabarà una vegada complertes les obligacions contretes per les parts en aquest document.

Onzè

Aquest conveni es resoldrà per acord de les parts, per l’incompliment de les obligacions que s’hi ha establert, per compliment del termini pactat, per mutu acord entre les parts i per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

I, com a prova de conformitat, signam aquest conveni, en quatre exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

 Pel Consell Insular de Menorca,
Marc Pons
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Institut de la Joventut de Menorca,
Joan Torres
president

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 2 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).