Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ADDICIONAL ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL SINDICAT DE PERIODISTES DE LES ILLES BALEARS

Palma, 8 de març de 2011

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril).

De l’altra, la senyora Margalida Solivellas Lladó, secretària general del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), segons nomenament de 9 de febrer de 2008.

INTERVENEN

a) La primera, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

b) La segona, en representació del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), organització sindical, en qualitat de secretària general, d’acord amb el que disposa l’article 29. c) dels seus Estatuts.

Ambdues parts, en la representació en què intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest protocol addicional específic i

MANIFESTEN

Primer. La UIB i l’SPIB varen signar el 26 de juliol de 2001 un conveni de col·laboració per tal d’establir fórmules generals de cooperació amb la finalitat d’assolir objectius compartits per mitjà de la realització associada d’activitats, l’intercanvi d’experiències i qualsevol altre mitjà apte per la consecució d’aquests propòsits.

La clàusula segona de l’esmentat conveni preveu facilitar, en la mesura possible, la utilització dels recursos tècnics de què disposen les parts, per afavorir l’assoliment dels objectius respectius.

Per altra banda, la clàusula quinzena del conveni estableix que la realització i el compliment dels objectius establerts implicarà la realització de protocols addicionals específics que s’afegiran al conveni.

Segon. L’Acord normatiu 9636/2010, de 17 de desembre, pel qual s’aprova el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 342, de 29 desembre), estableix a l’annex IV (Tarifes i preus públics) els preus pel lloguer d’aules i instal·lacions, i preveu, a l’apartat 6.2 (Criteris de reserva i de pagament) del mateix annex, la possibilitat que mitjançant un conveni específic es puguin establir bonificacions.

Amb l’Acord ratificatiu 9637/2010, de 20 desembre (FOU núm. 342, de 29 desembre), es va ratificar íntegrament l’Acord normatiu 9636/2010.

ACORD

Primer. Objecte

Aquest protocol té per objecte desenvolupar les previsions de bonificació dels preus d’utilització dels espais de la Universitat previstes a l’apartat 6.2 de l’annex IV de l’Acord normatiu 9636/2010.

Segon. Condicions

L’SPIB pot utilitzar les aules i instal·lacions de la Universitat amb una bonificació del 100 per cent, sempre que estiguin disponibles, en els termes establerts a la normativa de la UIB (reservades prèviament i sempre que es cobreixin les despeses que es puguin generar del servei de consergeria i altre personal, del servei de neteja, del servei de seguretat, del sistema de videoconferència i d’altres serveis, així com les despeses de cancel·lació de la reserva, si escau).

Tercer. Naturalesa del protocol i resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o en el compliment del protocol es resoldran mitjançant la comissió mixta de seguiment del conveni signat per les parts (clàusula setzena). Per al cas que no s’arribi a una solució de consens, les parts declaren competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quart. Vigència

El present protocol entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 2011.

No obstant l’anterior, el protocol serà prorrogable automàticament, sempre que no es modifiqui el contingut dels termes de la normativa de la UIB, pel mateix període de temps llevat que una de les parts expressi la voluntat de donar-lo per acabat amb una antelació d’un mes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present protocol se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, està redactat en dos exemplars en català i cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears, 
Montserrat Casas
Rectora

Pel Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, 
Margalida Solivellas
Secretària general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).