Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’IES CAP DE LLEVANT DE MAÓ PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I ELS EQUIPAMENTS DEL CENTRE

Palma / Maó, 24 de març de 2011

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Jaume Bonet Florit, amb DNI número 41500423M, director de l’IES Cap de Llevant de Menorca.

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer. La UIB organitza i porta a terme el màster de formació del professorat que acredita el professorat per exercir la docència en centres d’educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Segon. Per a la impartició d’aquest màster i ateses les necessitats d’equipaments específics (laboratoris, aules d’informàtica ben equipades, pissarres digitals...) de què la Seu de la UIB a Menorca no disposa,

I com a resultat d’aquests antecedents, estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer. L’IES Cap de Llevant aportarà les instal·lacions i l’equipament on es duran a terme algunes assignatures específiques del màster i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon. La UIB, per part seva, aporta la quantitat de 500 (cinc-cents) euros per cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d’aquest conveni de col·laboració.

Tercer. El pagament es farà quan s’acabi l’esmentada acció formativa.

Quart. Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha indicat, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, Rectora

Per l’IES Cap de Llevant, Jaume Bonet, Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de gener de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).