Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

Palma, 12 de gener de 2011

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, domiciliada a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, CP 07122, i proveïda del CIF núm. Q0718001A.

I d’altra part, el senyor Jaume Lanaspa Gatnau, com a director executiu de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (en endavant, Obra Social "la Caixa"), que actua en nom d’aquesta, amb CIF G-58899998, i domicili a Barcelona, avinguda Diagonal, 621.

I el Sr. Joan Ramon Fuertes Blasco, com a Director Executiu Territorial de Balears, en nom i representació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (en endavant “la Caixa”) amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629 i amb el CIF G-5889999/8.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present document, i en especial la representació de les institucions que s’esmenten.

MANIFESTEN

Que és desig de les institucions que representen subscriure un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d'actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne de noves, de manera que aquesta sigui més eficaç i operativa.

Que aquesta col·laboració ha de permetre un major i millor aprofitament dels recursos humans i materials i facilitar, des dels respectius àmbits institucionals, la consecució d'objectius comuns en tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de la ciència, de la tècnica, de l'economia, de la llengua i de la cultura de les Illes Balears.

Que amb aquest objectiu i a fi de materialitzar les voluntats expressades, ambdues parts

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni

És objecte del present conveni establir un marc de col·laboració entre la UIB i l’Obra Social “la Caixa” per a la realització i el desenvolupament de projectes en matèries coincidents amb les línies d’actuació d’ambdues institucions, d’acord amb el que es disposa en els acords següents.

Segon. Programes i projectes objecte de la col·laboració

Programa Cultura a la Universitat

La UIB desenvolupa un programa anual d’activitats que té el doble objectiu de fer arribar els resultats de l’activitat universitària al públic extern a la UIB i, alhora, proposar a la comunitat universitària un lleure constructiu i de qualitat. Per això, cada any presenta un programa unificat que inclou les activitats culturals, però també ofertes de formació, divulgació i participació.

D’acord amb l’esperit del conveni, aquest programa facilitarà l’intercanvi de coneixements i experiències d’interès comú amb els responsables dels programes de l’Obra Social “la Caixa”.

El programa anual es considerarà conclòs en acabar el procés de concessió i en el moment que es faciliti a la comissió de seguiment del conveni el nombre de beneficiaris i una memòria de l’activitat realitzada.

Programa Universitat Oberta per a Majors (UOM) a Formentera

El programa Universitat Oberta per a Majors a Formentera és un projecte educatiu i cultural que forma part del conjunt de programes que la UOM de la UIB ofereix a adults grans de les Illes Balears. El programa s'articula a través d'un conjunt de conferències sobre diverses temàtiques d'interès per a l'alumnat a què va dirigit. Els continguts s'emmarquen en els principis i la filosofia de la UOM

El programa anual es considerarà conclòs en acabar el procés de concessió i en el moment que es faciliti a la comissió de seguiment del conveni el nombre de beneficiaris i una memòria de l'activitat realitzada.

Programa UIBdigital

Aquest programa té com a objectiu la incorporació dels serveis de la xarxa SARA a la plataforma UIBdigital. Alguns dels processos que es podrien beneficiar d’aquesta incorporació serien els següents: automatrícula i sol·licituds de diversos tipus en què hi hagi la necessitat de confirmar o incorporar informació dels ciutadans ja en poder de les administracions públiques. Això suposarà que la UIB disposi d’un sistema que gestioni totes les peticions que s’hagin de realitzar i les incorpori a la plataforma UIBdigital.

El projecte es proposa com a col·laboració amb l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, i ajudarà a millorar els tràmits i les gestions dels ciutadans amb la UIB.

Programa Aula “la Caixa”

Aquest programa té com a objectiu ajudar a promoure la internacionalització de la
Universitat. A aquest efecte, es donarà suport a aquelles activitats orientades a
oferir als alumnes l'accés a continguts formatius a càrrec de professors estrangers
visitants o que participin en alguna activitat universitària. Aquestes activitats hauran d'adreçar-se als alumnes de grau o postgrau; podran ser classes, conferències, cursos o seminaris i hauran de ser impartides en anglès.

Enllaç UIB

“la Caixa” participarà en la revista Enllaç UIB amb la incorporació d’un anunci de l’entitat.

Tercer. Aportació de l’Obra Social "la Caixa"

"la Caixa" aportarà anualment, en concepte de col·laboració institucional, la quantitat de 150.000 (cent cinquanta mil) euros, els quals s'aplicaran al programa d'actuacions especificat en l’acord anterior de la manera següent:

- Programa Cultura a la Universitat  63.000 euros

- Programa UOM a Formentera  4.700 euros

- Programa UIBdigital  70.800 euros

- Programa Aula “la Caixa”  10.500 euros

- Enllaç UIB 1.000 euros

A fi i efecte de facilitar el pagament dins cada exercici econòmic, la UIB es compromet a lliurar a la comissió de seguiment, i durant el mes de desembre de cada any, un informe sobre l’actuació realitzada i acabada i sobre les persones beneficiades.

Quart. Comissió de seguiment

Les parts acorden que, per a la implementació, el seguiment i l’avaluació i la concreció dels programes objecte d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària de seguiment, formada per dos representants de cadascuna de les entitats signants.

Correspondran a la comissió, entre altres funcions, les de:

-Seguiment de la correcta aplicació de la dotació econòmica efectuada per “la Caixa” a través de la seva Obra Social.

-Concreció de les activitats que s’han de realitzar per als diversos programes, sessions i iniciatives que es duguin a terme a càrrec de la dotació realitzada per l’Obra Social “la Caixa”.

-Rebre l’informe anual i avaluar el resultat aconseguit amb la col·laboració, així com el nombre de persones beneficiàries.

-Donar el vistiplau per procedir al pagament de l’aportació econòmica anual de cada un dels programes.

-Modificar la destinació de l’aportació, si qualsevol de les parts, al llarg de la durada del present conveni, cregués convenient i sol·licitàs de forma justificada prioritzar algun altre tipus d’iniciativa, en detriment de les ja exposades.

Durant la vigència del conveni, la comissió de seguiment es reunirà periòdicament i almenys un cop l’any, per tal de programar les actuacions que es portaran a terme. També es reunirà a petició de qualsevol de les parts.

Cinquè. Vigència del conveni

Aquest conveni s'estableix per un període de dos anys, que serà prorrogable per mutu acord de les parts.

Així mateix, aquest conveni substitueix el conveni marc signat el 22 de desembre de 2004.

No obstant això, qualsevol de les institucions sotasignades pot iniciar, abans de finalitzar aquest termini, els tràmits de rescissió, amb un avís previ a l'altra part de sis mesos d'antelació i, en qualsevol cas, la comissió mixta a què s'ha fet referència anteriorment determinarà el règim de dissolució i extinció de les obligacions derivades del present conveni.

Sisè. Causes de resolució anticipada

Serà causa de resolució anticipada del present conveni l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules. En aquest cas, hauran de reintegrar-se les quantitats que s'haguessin percebut com a aportació econòmica d'aquest i que no s'haguessin destinat al programa previst, sense perjudici de l'execució de les activitats en curs.

El present conveni també podrà resoldre's de forma anticipada per mutu acord de les parts.

Setè. Competència jurisdiccional

En cas que sorgeixi alguna divergència en l’aplicació o la interpretació d’aquest conveni, les parts se sotmeten, expressament, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, i renuncien al seu propi fur, si fos diferent.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Obra Social “la Caixa”,
Jaume Lanaspa
Director executiu

Per “la Caixa”, 
Joan Ramon Fuertes
Director executiu

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 2 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).