Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE LES ILLES BALEARS

Palma, 2 de maig de 2011

PARTS

Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d'Educació i Cultura, com a president de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, segons el que estableixen els articles 23.1 i 25 de l’Acord del Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2005 pel qual s’aproven els nous Estatuts de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta institució.

ANTECEDENTS

1.    L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 130, de 16 de setembre) determina, a l’article 8.3, que els alumnes poden cursar matèries de lliure configuració en altres centres superiors d’ensenyaments artístics o universitaris que s’estableixin per conveni.

2.    El dia 18 de març de 2002 es va subscriure un conveni marc de col·laboració entre la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB). Al punt sisè d’aquest conveni es determina que s’establiran convenis concrets de col·laboració entre ambdues institucions. El punt setè remarca que s’ha de constituir una comissió mixta formada per tres representants de la Fundació i tres representants de la UIB, per fer el seguiment i la proposta dels convenis addicionals.

3.    El dia 1 d'octubre de 2008 el president del Govern de les Illes Balears i la Rectora de la Universitat de les Illes Balears varen signar el protocol general de col·laboració entre ambdues institucions per establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits, mitjançant convenis específics.

4.     En data 26 de maig de 2010 es va constituir una comissió mixta per proposar aquest conveni específic i iniciar-ne el seguiment.

Per tant, ambdues parts consideren adient de formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

L’objecte d’aquest conveni és el reconeixement de totes les assignatures superades a la Universitat de les Illes Balears com a assignatures de lliure configuració al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. S’ha de mantenir el nombre de crèdits d’aquestes assignatures i, si escau, la qualificació obtinguda.

Segona

Aquest conveni específic s’ha d’aplicar a tots els alumnes del Conservatori Superior que tinguin assignatures superades a la Universitat de les Illes Balears i cursin els estudis superiors regulats a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Perquè el reconeixement sigui efectiu, les persones interessades han de presentar una sol·licitud per escrit adreçada al director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Tercera

Aquest conveni és vigent fins al dia 30 de setembre de 2015.

Quarta

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de crèdits de lliure configuració entre l’alumnat d’ambdues institucions.

Cinquena

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que puguin sorgir a conseqüència de l'aplicació, de la interpretació, del compliment, de l'extinció, de la resolució i dels efectes d'aquest conveni resten sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, signam aquest document en dos exemplars.

Per la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,
Bartomeu Llinàs
President

 

 Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 2 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).