Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I ASIMAG SERVICIOS EMPRESARIALES PER A L’ELABORACIÓ CONJUNTA DEL MÀSTER EN GESTIÓ INTEGRAL: QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, TÍTOL PROPI DE LA UIB, SIGNAT EL 4 DE FEBRER DE 2010 

Palma, 11 d’abril de 2011

REUNITS

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant de la Universitat, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s’aproven els estatuts d’aquesta universitat.

I, de l’altra, la senyora Irene Galarza Palacios, directora general, que actua en nom i representació, acreditada amb el poder notarial número 1807 de 19 de novembre de 2010, d’ASIMAG Servicios Empresariales, SL, d’ara endavant ASIMAG, amb CIF número B48818868 i domicili fiscal a Bilbao, Camino Ugasko, 3 bis, 2a planta, i delegació a les Illes Balears al carrer Margalida Caimari, 3, bxs., 07005 Palma.

ANTECEDENTS

1. La clàusula novena del conveni estableix que «qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat de mutu acord per totes les parts abans de l’inici del curs acadèmic en el qual es pretenguin introduir les possibles modificacions».

2. El 21 de gener de 2011 la Comissió Mixta de Seguiment del conveni UIB-ASIMAG per al Màster en Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut a la Feina, títol propi de postgrau, presenta la sol·licitud de modificació del conveni amb la finalitat de possibilitar la comercialització del programa formatiu al mercat.

3. Actualment, el conveni limita l’oferta del Màster exclusivament a alumnes subvencionats. A causa de l’interès detectat en el mercat, es planteja la possibilitat d’ampliar l’oferta del curs també als estudiants que no puguin optar a subvenció i que, tanmateix, vulguin pagar una matrícula per cursar el Màster.

Per tot el que s’exposa, ambdues parts

ACORDEN

Primer. Modificar la clàusula setena del conveni, «Forma de gestió econòmica del conveni», que s’expressa en els termes següents:

Setena. Forma de gestió econòmica del conveni

1. ASIMAG finançarà el cost total del màster i es responsabilitzarà de les retribucions del professorat en concepte de seminaris presencials impartits, d’elaboració del material didàctic així com de la realització de les tutories necessàries i costos indirectes d’acord amb un barem establert prèviament i aprovat per ASIMAG i la Direcció del Màster.

2. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, FUEIB) percebrà d’ASIMAG, per cada alumne subvencionat matriculat que acabi els estudis, l’equivalent al 10% del que correspondria aplicant les taxes oficials per crèdit que estableixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en concepte de matrícula.

3. ASIMAG no cobrarà cap quantitat per cap concepte a l’alumnat subvencionat que capti i que cursi el Màster que preveu aquest conveni.

4. La FUEIB percebrà d’ASIMAG per cada alumne matriculat privat l’equivalent al tant per cent del que ha cobrat en concepte de matrícula seguint la taula d’escalat següent en funció del nombre total d’alumnes matriculats privats:

Nre. d’alumnes matriculats privats

%

1-100

10%

101-200

9%

201-500

8%

501-750

7%

≥751

6%

 

5. La matrícula que es cobri als alumnes matriculats privats ha d’estar pactada per totes dues parts.

6. Malgrat el que s’ha acordat en els punts 4 i 5 de la clàusula setena d’aquest conveni, la quantitat que ha percebut la FUEIB d’ASIMAG corresponent als alumnes matriculats privats en cap cas no podrà ser inferior a la quantitat equivalent que es percep per alumne subvencionat, segons el que regulen els punts 3 i 4 de la clàusula setena d’aquest conveni, incloent-hi a més el cànon per ús del material i el pagament per correcció de projecte, tots dos ajustats a l’alça en un 20%.

Segon. Es mantenen intactes la resta de les clàusules que conté el conveni actualment en vigor, signat el 4 de febrer de 2010.

Tercer. Aquesta addenda entrarà en vigor a partir del curs acadèmic següent, 2011-2012, i continuarà vigent sempre que es donin les circumstàncies previstes en la clàusula vuitena del conveni esmentat.

Com a prova de conformitat se signa aquesta addenda en el lloc i data indicats.
 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per ASIMAG,
Irene Galarza
Directora general

 

Diligència

Aquest conveni el va aprovar el Consell de Direcció el 7 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).