Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA BIBLIOGRÀFICA I DOCUMENTAL

Palma, 2 de març de 2011

REUNITS

D’una banda, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I, de l’altra, Llorenç Huguet Rotger, president en funcions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (en endavant, CES), nomenat pel Decret 3/2007, de 26 de gener, i en virtut de la disposició addicional segona, paràgraf segon, de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i, atès això,

MANIFESTEN

La UIB i el CES han formalitzat un conveni de col·laboració, signat el dia 10 d’octubre de 2008, que estableix, al punt sisè, que ambdues institucions «col·laboraran per facilitar, a través dels mecanismes propis de la gestió bibliotecària, l’accés a la informació, documentació i aprofitament dels respectius recursos bibliogràfics i documentals. Aquesta col·laboració pot implicar posar a disposició eines informàtiques concretes, com, per exemple, determinats tipus de software». D’altra banda, el punt novè del conveni esmentat estableix que en cas que la col·laboració entre la UIB i el CES generi despesa econòmica i aquesta no formi part d’una relació contractual entre ambdues institucions, es formalitzarà el corresponent conveni específic.

El 27 de novembre de 2008 varen signar un conveni específic, amb vigència fins al 31 de desembre de 2009, amb l’objecte principal d’integrar el centre bibliogràfic i de documentació del CES en la xarxa de biblioteques associades de la UIB, integració que posa a l’abast de la comunitat universitària i científica en general tot un seguit de publicacions de caire econòmic i social. Aquesta integració va implicar la posada a disposició del CES d’un programa informàtic, INNOPAC Millenium, que té capacitat per donar suport a biblioteques pròpies i a biblioteques associades, d’interès per a la comunitat universitària. El personal del CES responsable del centre bibliogràfic i de documentació va assistir a jornades de formació per conèixer les noves eines informàtiques i per catalogar la documentació pròpia i posar-la a l’abast dels usuaris de la xarxa de biblioteques associades de la UIB.

En vista de l’èxit d’aquesta col·laboració, es va signar un nou conveni el 18 de febrer de 2010 amb vigència fins al 31 de desembre de 2010. Per tal que els avanços efectuats i la integració del CES a la xarxa de biblioteques associades a la UIB puguin continuar beneficiant ambdues parts i, especialment, la societat balear, a la qual ambdues serveixen, es decideix continuar convenint per un període de 2 anys més.

D’acord amb tot això,

ACORDEN

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és de continuar amb la integració del centre bibliogràfic i de documentació del CES en la xarxa de biblioteques associades de la UIB, amb la finalitat de posar a l’abast de la comunitat universitària i científica en general tot un seguit de publicacions de caire econòmic i social.

Segona. Compromisos de les parts

La UIB es compromet a:

 • Posar a disposició del CES el software INNOPAC que té actualment, necessari per posar en marxa el sistema.
 • Posar-li a disposició l’ordinador central necessari per suportar el sistema.
 • L’administració del sistema durant la vigència d’aquest conveni específic.
 • La formació del personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.
 • Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

 El CES es compromet a:

 • Compensar econòmicament la UIB pel manteniment anual del software.
 • Nomenar un responsable tècnic que serà l’interlocutor de l’administració del sistema.
 • Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d’acord amb les directrius que doni l’administració del sistema.
 • Seguir els protocols que s’estableixin per accedir a les consultes i el suport de l’administració del sistema.
 • Garantir l’assistència de tot el personal que ha d’utilitzar el sistema a les sessions de formació.
 • Facilitar l’accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.
 • Facilitar a la UIB les fotocòpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li demani a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

Tercera. Finançament

Les despeses que es derivin de la realització de les actuacions descrites a la clàusula segona d’aquest conveni específic seran finançades pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb càrrec a la partida pressupostària 05101 G111D01 48000 00 dels Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquestes despeses es xifren en 1.500 euros per a l’exercici 2011 i en 1.545 euros per a l’exercici 2012.

Aquestes quanties s’abonaran amb caràcter anual una vegada realitzades les tasques compromeses a la clàusula tercera d’aquest conveni. Amb caràcter previ al pagament, i abans del 16 de novembre de l’anualitat corresponent, ambdues parts hauran d’acreditar que s’han complert els compromisos i l’objecte del conveni.

Quarta. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i romandrà vigent fins al 31 de desembre de 2012.

Aquest conveni és prorrogable per períodes iguals. En cas de pròrroga, la quantia de la clàusula tercera s’actualitzarà amb l’aplicació de la variació percentual de l’índex de preus al consum del període anual immediatament anterior a la data de l’actualització.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d’aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en llengua catalana.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Consell Econòmic i Social,
Llorenç Huguet
President

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).