Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC ENTRE L’INSTITUT BALEAR DEL DOLOR, CB (IBaD), I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 5 d’abril de 2011

REUNITS

D'una part, el senyor Marcello Giuseppe Meli, de l’Institut Balear del Dolor (des d’ara, IBaD), que intervé com a representant solidari de l’entitat en funció del contracte de constitució de la comunitat de béns. Aquesta entitat té el seu domicili legal al carrer del Palau Reial núm. 7, 07001 Palma.

I de l’altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (des d'ara, UIB), senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquesta institució segons el que estableix la Llei orgànica, 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, amb domicili al campus de la UIB, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Ambdues parts actuen en representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar.

EXPOSEN

1. La UIB, d’acord amb les disposicions de l’article 2 dels seus Estatuts, és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

L'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) es crea pel Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, coneguda la proposta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern de la Universitat, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 10.3 i 8.2 de la Llei orgànica 6 /2001, d'universitats (LOU), de 21 de desembre.

El Decret 72/2002, de 17 de maig, posa de manifest que per al desenvolupament i la consolidació del IUNICS es requereix la participació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Amb data 9 d'octubre de 2002 es va signar un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears per desenvolupar i consolidar el IUNICS.

El IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l’obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual translació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d’investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l’avanç de les ciències biològiques.

2. L’Institut Balear del Dolor és una comunitat de béns que té per objecte la provisió dels serveis mèdics i sanitaris pertinents d’anestesiologia, reanimació i teràpia del dolor i tractament multidisciplinari del dolor crònic.

3. L’objecte del present conveni és promoure l'intercanvi i la cooperació acadèmica entre la UIB i I’IBaD per fomentar el desenvolupament de línies de formació, investigació i assessorament a través de programes i projectes comuns en diferents camps d'interès. A l'efecte d'implementar aquest conveni a la pràctica, es firmaran acords complementaris específics referits a cada activitat a desenvolupar.

4. Tant l’IBaD com la UIB estan d'acord a unir esforços dins el marc de competències que és propi de cadascun d'ells, per atendre els projectes que siguin d'interès comú.

En virtut del que s’ha exposat, les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord marc, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

Àrees d'aplicació. Ambdues parts definiran, i dissenyaran de mutu acord, les formes concretes o activitats específiques de col·laboració que es desenvoluparan en el marc del present conveni, les quals podran incloure les àrees o els camps d'acció següents:

  • Formació i capacitació. Organització i participació en cursos, seminaris, congressos, fòrums, tallers i reunions acadèmiques en aquelles temàtiques que siguin considerades d'interès comú.
  • Investigació. Estudi, desenvolupament i implementació de projectes o programes d'investigació referits a temàtiques que siguin considerades d'interès comú.
  •  Assessoria. Cooperació i assistència tècnica reciproca en àrees d'interès comú.
  • Informació. Intercanvi d'informació relativa a cursos, conferències, seminaris i altres activitats de naturalesa acadèmica i científica ofertes per ambdues institucions.
  • Publicacions. Intercanvi de publicacions i informació científica i tècnica sobre temes considerats d'interès per les parts; o el planejament d'edicions de publicacions conjuntes, per difondre els resultats dels programes i activitats desenvolupats conjuntament en el marc del present conveni.
  • Personal investigador. Intercanvi de personal investigador per completar cursos oferts per les respectives institucions.

SEGONA

Projectes específics. Les parts elaboraran conjuntament els acords complementaris, a l'efecte de la formulació de les activitats, els programes i/o els projectes de col·laboració particulars que s'hagin acordat en el marc d'aquest conveni, establint en cada cas:

1.      L'origen, la naturalesa i la descripció del programa i/o projecte.
2.      Els noms dels responsables i els participants de cada institució.
3.      La durada del programa i/o projecte.
4.      Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió. Per
          a cada programa i/o projecte s'indicaran separadament i específicament els detalls financers.
5.      Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i convalidació acadèmica en casos de programes d'estudis conjunts.
6.      Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

TERCERA

Col·laboracions. Les obligacions d’aquesta naturalesa, així com tot altre aspecte relatiu a les accions a implementar en l'execució de les diverses formes de cooperació que motiven el present conveni, seran objecte de previsió expressa als acords complementaris o convenis específics indicats a la clàusula anterior.

QUARTA

Condicions financeres. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la signatura d'aquest acord.

CINQUENA

Propietat intel·lectual. Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a la disposició d'ambdues parts, tret que s'estableixin altres normes.

SISENA

Comissió mixta. Les parts constituiran una comissió d'enllaç -integrada per dos representants de cada institució- que actuarà com a nexe interinstitucional i que tindrà les comeses següents: estudiar, establir i projectar les àrees i els programes, projectes i/o activitats de cooperació, els quals seran sotmesos a aprovació de les autoritats d'ambdues institucions. Avaluar els resultats de l'execució dels diferents programes, projectes i/o activitats realitzats a l'empara del present conveni i els acords complementaris o convenis específics. Tota altra comesa que les parts, de comú acord, li assignin.

SETENA

Durada. El present acord marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, podran proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-lo. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que estiguin en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

VUITENA

Causes de resolució. El present acord marc pot resoldre's per qualsevol de les causes següents: a) Per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes. b) Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni. c) Per denúncia de les parts, en els termes prevists a la clàusula setena. d) Per les altres causes establertes a la legislació vigent.

NOVENA

Protecció de dades. Amb la finalitat de garantir i protegir el que concerneix el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, el maneig de dades de caràcter personal que es derivi de la signatura d'aquest conveni queda en una estricta confidencialitat entre les parts.

DESENA

Solució de controvèrsies. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i aplicació del present acord marc i successius annexos o convenis específics seran resoltes de forma amigable entre les parts a la comissió mixta que s’esmenta a la clàusula sisena.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni al lloc i en la data indicats al començament.
 

Per l’Institut Balear del Dolor,
Marcello G. Meli
Representant

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).