Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

PROTOCOL ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PER DESENVOLUPAR UN PROJECTE PER A FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DELS MUNICIPIS DE NICARAGUA QUE INTEGREN LA UCOM EN COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT NACIONAL AUTÒNOMA DE LEÓN

Palma, 8 de març de 2011

REUNITS

D'una part, la rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, president del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (en endavant el Fons Mallorquí) i batlle d’Esporles.

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica suficient per obligar-se en els termes d’aquest protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que la UIB, mitjançant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (en endavant OCDS), ha subscrit, amb data 20 de maig de 2009 i amb data 23 d’abril de 2010, dos convenis amb la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears per concretar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.

Que ambdós convenis preveuen el desenvolupament d’una acció per a formació de professorat als municipis de Nicaragua que integren la UCOM (Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista), Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San Lucas, en col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de León (en endavant UNAN León).

Que el Fons Mallorquí treballa des de fa deu anys impulsant projectes i accions de cooperació municipalista en diversos municipis de Nicaragua, i més concretament als municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, ara socis de la UCOM i agermanats amb els ajuntaments mallorquins d’Inca, Artà i Llucmajor respectivament, socis del Fons Mallorquí.

Que un dels eixos de treball dins el projecte integral de cooperació local en aquests municipis és l’educació.

Que la UIB disposa, a través del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (en endavant Departament de PAPE), de professorat especialista en formació de professorat i gestió de centres educatius, eines que poden contribuir de forma important al projecte municipalista abans esmentat.

Que la UIB ha subscrit, amb data 18 d’octubre de 2004, un acord de col·laboració amb el Fons Mallorquí per, entre d’altres, participar en projectes i activitats conjunts. Que aquests projectes i activitats s’han de determinar per acord de les parts en els corresponents protocols específics annexos a l’esmentat acord marc.

Per tot això, la UIB i el Fons Mallorquí acorden establir les següents

CLÀUSULES

1.      Objectiu. El propòsit d’aquest protocol és descriure el projecte per a formació de professorat dels municipis de Nicaragua que integren la UCOM i especificar els compromisos que adquireixen la UIB i el Fons Mallorquí envers a la implementació d’aquest projecte.

2.      Descripció del projecte

2.1.      El projecte té per objecte millorar la qualitat educativa dels municipis de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San Lucas del departament de Madriz, a Nicaragua. Per això, les diferents intervencions s’adrecen a ampliar i millorar els coneixements del professorat de secundària i primària d’aquests municipis amb una metodologia didàctica i la utilització de noves tecnologies.

2.2.      Les accions formatives s’adrecen a professorat d’educació secundària dels instituts i d’educació primària de cinquè i sisè grau, de les diferents municipalitats que participen en el projecte.

La població beneficiària indirecta són els/les 1.200 alumnes d’educació secundària i els/les 2.800 alumnes d’educació primària de cinquè i sisè grau de les comunitats educatives dels quatre municipis participants.

2.3.      La durada d’aquest projecte està prevista per a un període de tres anys. La primera fase es va dur a terme a l’estiu de 2010.

2.4.      Les accions que s’han dut a terme a la primera fase d’implementació del projecte són les següents:

 • Impartició de docència a càrrec del professorat del Departament de PAPE i de la UNAN León d’acord amb les necessitats identificades i les prioritats establertes.
 • Anàlisi del pla d’estudis de Mestre.
 • Intercanvi d’experiències educatives.
 • Dotació de bibliografia i material informàtic.
 • Afavoriment del manteniment i el reciclatge permanent del professorat d’educació primària i secundària en línia.
 • Establiment de línies de col·laboració i recerca en matèria educativa aplicada a la cooperació al desenvolupament o per al desenvolupament entre ambdues universitats.
 • Posada en marxa del centre de recursos per al professorat.

2.5. Les accions previstes per a la segona i la tercera fase d’implementació del projecte, que es duran a terme els estius de 2011 i 2012, són les que es descriuen a continuació, amb el benentès que durant la tercera fase de formació cada professor/a haurà de matricular-se a un curs diferent del realitzat durant el segon any:

 • Impartició de cursos monogràfics de 30 hores per aconseguir algun dels objectius següents:

  1. Dominar didàctiques específiques de les matèries que imparteixen els/les docents (gramàtica i literatura, matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, etc.).
  2. Adquirir habilitats per treballar amb metodologies d'educació inclusiva.
  3. Dominar les noves tecnologies en l'àmbit educatiu.
 • Introducció de millores qualitatives al centre de recursos per al professorat.

2.6.      Per a la segona i la tercera fase, el pressupost es definirà al corresponent conveni entre la UIB i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració o equivalent.

3.      Gestió del pressupost del projecte

3.1.      El projecte es finança d’acord amb el que especifiquin els convenis subscrits anualment entre la UIB i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració o equivalent.

3.2.      L’OCDS és la responsable de gestionar el pressupost i, per tant, de decidir, per a cada fase del projecte, la millor manera de fer efectius els pagaments de les despeses que se’n derivin.

3.3.      El Fons Mallorquí, amb la col·laboració de la UCOM, elaborarà una proposta de les despeses que s’hagin de realitzar a Nicaragua, a més d’una proposta de les despeses de gestió i administració que es preveuen. Aquesta proposta, un cop aprovada per l’OCDS, s’incorporarà al pressupost total del projecte.

3.4.      L’OCDS pot transferir al Fons Mallorquí la part del pressupost destinat a cobrir les despeses que s’hagin de realitzar a Nicaragua, qui les gestionarà i justificarà davant l’OCDS.

4.      Compromisos de col·laboració per part de l’OCDS.Els compromisos de l’OCDS són els següents:

4.1. Mantenir la col·laboració entre la UIB i la UNAN León, atès l’acord marc de col·laboració signat entre ambdues universitats per definir el seu marc legal d’actuació.

4.2. Impulsar la posada en marxa del projecte, a través del professorat del Departament de PAPE i amb la col·laboració del professorat de la UNAN León, així com assegurar-ne la continuïtat pel període establert.

4.3. Fer-se càrrec de les despeses derivades de la implementació del projecte, d’acord amb les quantitats pressupostades als convenis vigents entre la UIB i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració o equivalent.

4.4. Gestionar el pressupost assignat al projecte i justificar-lo davant la Direcció General de Cooperació.

4.5. Sol·licitar al professorat del Departament de PAPE la memòria i l’avaluació de les accions formatives realitzades, un cop finalitzada cada fase; així com la proposta d’accions per realitzar a les fases següents.

4.6. Fer el seguiment i avaluació del projecte.

5.      Compromisos de col·laboració per part del Fons Mallorquí.Els compromisos del Fons Mallorquí són els següents:

5.1. Coordinar les accions del projecte que es realitzin a Nicaragua, les quals s’emmarquen en l’estratègia de cooperació municipalista, com a puntal de l’eix educatiu del projecte integral. Per això i per al bon funcionament del projecte, el Fons Mallorquí mantindrà una coordinació permanent amb la UCOM.

5.2. Coordinar amb la UCOM l’acolliment del professorat de la UIB que es desplaci a Nicaragua per implementar el projecte, proporcionant-los suport logístic i tècnic (allotjament, manutenció, transports i tràmits interns, etc.).

5.3. Assegurar, a través de la UCOM, el suport logístic (allotjament, manutenció, transports i tràmits interns, etc.) al professorat de secundària i primària dels quatre municipis que assisteixi a l’acció formativa, i la coordinació amb la UNAN León.

5.4. Fer el seguiment i valoració del projecte sobre el terreny conjuntament amb la UCOM, així com gestionar el pressupost de les despeses que es realitzin a Nicaragua i donar-ne comptes a l’OCDS.

6.      Seguiment de l’acció

6.1.      El seguiment i l’avaluació del projecte els durà a terme una comissió de seguiment que es crea a tal efecte, i que es reunirà sempre que sigui necessari per al bon funcionament del projecte, però com a mínim un cop l’any.

6.2.      La comissió de seguiment estarà formada, per part de la UIB, pel professor/a responsable del projecte i dos membres de l’OCDS; i, per part del Fons Mallorquí, per la responsable de projectes. Així mateix, podran afegir-s’hi altres membres d’aquestes entitats, si es creu necessari.

7.   Vigència. El present protocol específic entra en vigor el dia que se signi i serà vàlid mentre es dugui a terme el desenvolupament del projecte descrit a la clàusula segona. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el protocol es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en dos exemplars en català, i cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
Miquel Ensenyat
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).