Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 CONVENI DE DONACIÓ D’ESCULTURES DE LA SENYORA ADRIANA STRAIJER A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 7 de març de 2011

REUNITS

D'una part, Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, Adriana Straijer, amb 45188616-X i amb domicili al carrer de la Fàbrica, número 3 3r P, Palma.

EXPOSEN

Que la senyora Adriana Straijer es propietària de la col·lecció d’escultures que es detallaran a l’annex d’aquest document.

La senyora Adriana Straijer vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. La senyora Adriana Straijer dóna a la Universitat de les Illes Balears la col·lecció d’escultures esmentada, l’inventari de la qual s’adjunta com a annex al present conveni.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi i formi part del seu patrimoni artístic.

Quart. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció de la senyora Adriana Straijer. Per la qual cosa la universitat indicarà, mitjançant una placa, el títol de l’obra i el nom de l’autora.

Llegit el conveni per totes dues parts i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Adriana Straijer

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).