Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 28 de març de 2011

REUNITS

D’una banda, el Dr. Jordi Lalucat Jo, vicerector d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, per delegació de la Rectora del dia 2 de març de 2011, i d’acord amb el que estableixen els articles 38.2 i 40.1 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, la Dra. Beatriz Morales Nin, directora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que actua en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de conformitat amb les competències que tédelegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’Agència Estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008), organisme públic amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, 28006 Madrid.

El CSIC i la UIB, d’ara en endavant «les parts», declaren que estan degudament facultats i amb la capacitat necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni específic de col·laboració i, a tal efecte,

EXPOSEN

I.Que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics d’investigació amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions i amb altres institucions sense ànim de lucre, tant nacionals com estrangeres, com també amb empreses públiques i privades, en l’àmbit de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Amb aquest objectiu, l’article15.2 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, preveu que els organismes públics d’investigació puguin subscriure convenis de col·laboració per dur a terme, entre d’altres, les activitats següents: projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica; transferència de coneixements i de resultats científics; formació d’especialistes; o per a l’assignació temporal de personal per a la realització d’activitats científiques o tècniques, sense que això suposi cap alteració del règim jurídic aplicable.

II. Que el CSIC és un organisme públic d’investigació dependent del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria d’Estat d’Investigació, amb naturalesa jurídica d’Agència Estatal, que té com a objectiu el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, com també a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua d’acord amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; amb el seu Estatut vigent, aprovat pel Reial decret 1730/2007,de 21de desembre; i de conformitat amb l’article 15 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

III.Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

IV. Que la doctora Maria del Mar Flexas Sbert, investigadora contractada pel CSIC i adscrita a l’IMEDEA, centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, participa amb mig EDP en el projecte d’investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb referència CTM2009-10163-C02-01, titulat «Obtención de escenarios climáticos marinos para el siglo XXI en el Mediterráneo y en el Atlántico nororiental», adscrit a la UIB i amb termini d’execució de l’1/1/2010 al 31/12/2012, del qual és investigador principal el doctor Damià Gomis Bosch, professor titular d’universitat de la UIB.

V. Que el projecte esmentat, dins el total concedit (214.170,01 euros), estipula les quantitats següents com a complements salarials:

1a anualitat (2010): 14.850 euros

2a anualitat (2011): 3.905 euros

3a anualitat (2012): 3.245 euros

TOTAL: 22.000 euros

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de subscriure aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera: La UIB transferirà al CSIC, a càrrec del projecte CTM2009-10163-C02-01, la part dels complements salarials explicitats a l’expositiu V corresponent a la investigadora del CSIC esmentada a l’expositiu IV d’aquest conveni, de la manera següent: mil cinc-cents (1.500) euros dins els 60 dies següents a la signatura d’aquest conveni, i set-cents cinquanta (750) euros dins l’any 2012. L’ingrés es farà al compte del Banc Santander Central Hispano número 0049 3184 60 2514041986.

Segona: El CSIC es compromet a ingressar aquests imports a la nòmina de la investigadora esmentada a l’expositiu IV d’aquest conveni com a complements salarials a la seva activitat científica, una vegada hagin estat transferits per la UIB al compte esmentat.

Tercera: Aquest conveni té la naturalesa dels convenis prevists a l’article 4.1 de la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis de la Llei li seran d’aplicació, en defecte de normes específiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin suscitar.

Quarta:Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà la vigència fins al compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2012.

Com a prova de conformitat amb tot allò que s’ha dit, les parts que hi intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jordi Lalucat
Vicerector d’Investigació

Per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats,
Beatriz Morales
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).