Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ D’UN QUADRE DE LA SENYORA ANA MASCARÓ VIVES A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 9 de maig de 2011

REUNITS

D'una part, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, Ana Mascaró Vives, amb DNI 78199158D i amb domicili al carrer Lope de Vega, 2, de Manacor.

EXPOSEN

Que la senyora Ana Mascaró Vives es propietària del quadre, realitzat en tècnica mixta, de 1,30 × 1,30 metres, de febrer de 2011.

La senyora Ana Mascaró Vives vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN 

Primer. La senyora Ana Mascaró Vives fa donació a la Universitat de les Illes Balears de l’obra esmentada.

Segon. La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer. El transport del quadre des de la seva ubicació actual fins a la seva ubicació definitiva a can Oleo anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Quart. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció de la senyora Ana Mascaró Vives.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 Ana Mascaró

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).