Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA CONJURER SERVICES, SA

Palma, 22 de març de 2011

Per una part, la Universitat de les Illes Balears, representada per la Rectora, doctora Montserrat Casas Ametller, identificada amb el DNI núm. 40275075-M, amb domicili legal a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma (Illes Balears) (Espanya), en endavant, la UIB, que actua com a representant d’aquesta institució, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, en el qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Per l’altra, l'empresa Conjurer Services, SA, degudament representada per la senyora Nuria Arrondo Navarro, identificada amb el DNI núm. 43041624-E, amb domicili legal al c/ de Concepción Arenal, 10, de Palma, d'ara endavant, Conjurer Services, SA, en els termes i condicions següents:

DECLARACIONS

Declara la UIB: Que la UIB és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dirigida a realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

Declara l'empresa Conjurer Services, SA: Que l'entitat Conjurer Services, SA, té, com una de les activitats a què dedica el seu objecte social, la realització de videojocs comercials.

Que ambdues institucions tenen propòsits comuns orientats a la realització de projectes vinculats amb la tecnologia i el servei a la societat.

Que, atès que la cooperació és d'interès per a ambdues institucions, consideren convenient establir el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: OBJECTE
L’objecte del present conveni és establir i desenvolupar mecanismes i instruments de mútua col·laboració i benefici, sumant esforços i recursos disponibles a efectes de brindar un millor servei a la comunitat, així com promoure el desenvolupament de la investigació científica i tecnològica.

SEGONA: ABAST
Per poder complir el conveni, les parts acorden desenvolupar activitats com les que de manera enunciativa s'esmenten:

A)    Establir les bases per subscriure acords específics amb objectius concrets, unitats responsables, terminis d'execució, finançament i altres condicions necessàries per a l'execució del present conveni.

B)     Col·laborar en l'execució d'acords específics, sobre la base de reciprocitat d'obligacions i drets, mitjançant serveis de professionals i informació científica, tecnològica i d'avançada.

C)    Facilitar l'ús d'instal·lacions, equips i materials sota la supervisió de l'amfitriona, sense altra restricció que la limitació dels recursos.

D)    Designar entre el seu personal i/o funcionaris un coordinador per executar cada un dels acords específics.

TERCERA: ACORDS ESPECÍFICS
La cooperació projectada l’han de desenvolupar ambdues parts en el marc del present conveni, en forma anual i orientada a les seves necessitats operacionals i pressupostàries.

Els acords específics es consideraran com a annexos al present instrument, en els quals es precisarà la descripció, els objectius, les activitats, les propostes, les unitats responsables, els recursos tècnics, financers i humans, els procediments i lineaments generals per a la seva execució, els terminis i horaris, les obligacions de les parts i, en general, totes les estipulacions necessàries per a una correcta realització.

Com a col·laboració inicial, la UIB fixa un assessorament tècnic i científic en el camp de la informàtica gràfica i visió per ordinador, supervisat pel director de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB doctor Francisco J. Perales (prof. TEU en CCIA) de forma gratuïta.

Com a contrapartida, l'empresa Conjurer Services, SA, es compromet a facilitar els mitjans i materials necessaris per a la realització d’estades formatives d'estudiants d'informàtica en l'especialitat de videojocs sobre els sistemes disponibles en l'empresa. Els estudiants podran col·laborar en projectes propis de l'empresa que signifiquin una millora en la seva formació. Els costs econòmics per a l'empresa dels estudiants serà nul. Tota la informació dels projectes de l'empresa es considera confidencial i no serà divulgada pels alumnes ni professors de la UIB. L'empresa nomena com a tutor del conveni el senyor Eugenio Vitale, amb NIE X9383916P, director de projectes.

La UIB i Conjurer Services, SA, es comprometen a potenciar el desenvolupament del projecte POTUGame dins del programa POTU (Programa d'orientació i transició a la UIB) per a l'obtenció d'un prototip inicial de demostració per a estudiants d'ESO. En cas de comercialització d'aquest projecte, la prioritat d'aquesta comercialització residirà en l'empresa Conjurer Services, SA. En cap moment l'empresa no assumeix cap obligació de comercialitzar-lo, sense la conformitat prèvia per ambdues parts. Aquest suport de Conjurer Services, SA, s’entén com la formació dels estudiants enviats en les eines pròpies de l'empresa i mitjançant els seus projectes propis.

QUARTA:FINANÇAMENT
Per a la consecució dels objectius del present conveni, les parts es comprometen a dotar-los econòmicament, d'acord amb les seves possibilitats, i a procurar suports financers extrapressupostaris de caràcter públic o privat, nacional o internacional, mitjançant la petició de subvencions. Inicialment no existeix dotació econòmica prevista.

CINQUENA:RELACIÓ LABORAL
Les parts convenen que el personal seleccionat per cada una per a la realització de l'objecte matèria del present conveni s'entendrà relacionat exclusivament amb aquella que l’hagi emprat; per tant, assumiran la seva responsabilitat per aquest concepte i en cap cas no seran considerades com a patrons solidaris o substituts.

SISENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La propietat intel·lectual que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs. Si bé l'empresa és propietària de tot el que es faci dins d'ella. Els estudiants no podran ni cedir-ho ni usar-ho fora d'ella, ni realitzar competitivitat a l'empresa, excepte el que s’apliqui al POTUGame, el qual és propietat intel·lectual de la UIB.

Els estudiants podran aplicar els coneixements adquirits durant la vigència del conveni, si bé no podran usar el material de l'empresa, com ara el codi font, fitxers i algorismes, així com uns altres que siguin propietat de l'empresa o del seu proveïdor o client.

SETENA: VIGÈNCIA
Aquest conveni té una vigència de cinc (5) anys, comptats a partir de la data de la firma, i es prorrogarà automàticament per períodes iguals, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, per escrit i amb sis mesos d'antelació, la intenció de donar-lo per acabat.

Per al cas d'acabament, ambdues parts prendran les mesures necessàries per evitar perjudicis tant a elles mateixes com a tercers, amb el benentès que hauran de continuar, fins a acabar-les, les accions ja iniciades.

VUITENA: INTERPRETACIONS I CONTROVÈRSIES
Aquest conveni és producte de la bona fe, raó per la qual els conflictes que es puguin presentar quant a la seva interpretació i formalització i al seu compliment, les parts els resoldran de comú acord.

Atès que les parts estan conformes amb el contingut i l’abast del present conveni, el firmen en quatre (4) exemplars, dos en castellà i dos en català, igualment vàlids.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’empresa Conjurer Services, SA,
Nuria Arrondo
Representant legal

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).