Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER LA CESSIÓ DE LES DADES DE L’ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER DE MALLORCA 2009-2010

Palma, 30 de març de 2011

PARTS

Pere Fuster Nadal, director gerent del Consorci de Transports de Mallorca (en endavant, CTM), facultat pel Consell d'Administració de data 14 de març de 2011, d'acord amb el que disposen l'article 14 de la Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del CTM, i l'article 18 del Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels Estatuts del CTM.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d’abril (BOIB núm. 60, de 21 d’abril).

ANTECEDENTS

1.      El CTM es constitueix com un ens de naturalesa corporativa de base associativa amb personificació pública, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels seus membres, i plena capacitat d’obrar per acomplir les seves finalitats, dependent de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, i concentra les competències pròpies i delegades que corresponen a aquesta comunitat autònoma a Mallorca en matèria de gestió i ordenació del transport públic regular de viatgers, així com les que corresponguin als ajuntaments que progressivament s’hi adhereixin.

2.      Entre les funcions que té atribuïdes, enumerades a l’article 7 de l’esmentada llei, hi ha desenvolupar les previsions del Pla director sectorial del transport de les Illes Balears (d’ara endavant, PDSTIB) i establir la planificació, l’ordenació i la gestió dels serveis de transport públic regular de viatgers, així com analitzar i estudiar l’evolució del mercat global de la mobilitat, amb especial atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i el transport privat.

3.      Dins aquest marc, el CTM va encomanar la realització d'una enquesta de mobilitat a l’illa de Mallorca, amb la finalitat d'obtenir el coneixement adequat i actualitzat de les pautes de mobilitat de la població resident, per tal de poder planificar els serveis i les infraestructures de transport col·lectiu de la manera més eficient i més ajustada a les necessitats dels residents de les diverses zones geogràfiques de l’illa de Mallorca.

4.      La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord, atenint-nos a les següents

CLÀUSULES

1.      Aquest acord té per objecte la col·laboració entre el CTM i la UIB per a la cessió de les dades obtingudes de l’enquesta de mobilitat en dia feiner a l’illa de Mallorca, treball realitzat pel CTM els anys 2009 i 2010 (expedient de contractació núm. CONNSP2009000122). La cessió d’aquestes dades atorga a la UIB el dret al seu aprofitament amb l’objectiu exclusiu de realitzar estudis de caire científic i/o divulgatiu.

2.      En cap cas la UIB no pot cedir les dades a terceres parts.

3.      Per part seva, la UIB es compromet al següent:

a)      Esmentar el CTM com a font de les dades cedides a la documentació generada a partir d’aquestes mateixes dades.

b)      Si el CTM ho sol·licita, cedir a aquest organisme els estudis publicats per la UIB que s’hagin elaborat a partir de les esmentades dades.

4.      Comissió tècnica. La comissió tècnica establirà els mecanismes de coordinació i cooperació. Serà constituïda per quatre membres, dos dels quals designats pel CTM i dos per la UIB: el vicerector amb competències en mobilitat i la investigadora principal del grup de recerca Mobilitat sostenible, societat de la informació i territori (MOSIT).

5.      Seran causes d’extinció, a més de les previstes a la legislació vigent:

c)      La realització de l’objecte de l'acord.

d)      La impossibilitat de la realització material de les actuacions objecte de l'acord.

6.      La vigència d’aquest acord s’estableix des del dia de la seva signatura i tindrà una durada indefinida.

7.      Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desavinença que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest acord. En cas de conflicte, les parts acorden renunciar expressament al fur judicial i sotmetre a arbitratge tota controvèrsia, qüestió o incidència que entre elles pugui sorgir en relació amb aquest acord.

Com a mostra de conformitat, signam aquest document en dos exemplars.

 

Pel Consorci de Transports de Mallorca,
Pere Fuster
Director general
 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).