Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE GALILEO ESPAÑA, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma / Madrid, 12 de gener de 2011

REUNITS 

D’una part, el senyor Antonio Alexandre Pais Loureiro Peixoto, representant legal de la societat Galileo España, SL, segons poders atorgats davant notari el 3 d’agost de 2010, mitjançant document públic núm. 5666, amb seu social al passeig de la Castellana, núm. 257, 4a, Madrid, CP 28046.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D’ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i la formació d’estudiants en gestió d’empreses turístiques i sistemes de distribució global aplicats a la indústria turística.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts, desenvolupada en convenis específics, inclou:

1.      Organitzar i/o realitzar cursos, seminaris, col·loquis, taules d’estudi o simposis sobre algun aspecte dels sistemes de distribució global que acordin les dues parts.
2.      Donar suport a les pràctiques d’alumnes del grau de Turisme de la UIB mitjançant beques de pràctiques.
3.      Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Coordinació

Per fer el seguiment i control de les activitats previstes en el present conveni, es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants de cada una de les parts intervinents, que tindrà a càrrec seu les funcions de fomentar, supervisar i avaluar els programes i accions empresos en desenvolupament del present conveni, així com elevar als òrgans de govern de les parts signants les propostes, els informes i els acords o decisions que requereixin la seva sanció o ratificació.

Quarta. De la col·laboració entre els signants

Les parts signants del present document col·laboraran en tot moment, d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per tal d’assegurar la correcta execució del que s’ha pactat i per fomentar i impulsar el desenvolupament cultural i científic.

Quinta. Vigència i durada

La durada d’aquest conveni serà de tres anys prorrogables de forma automàtica, pel mateix període. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se’n queda un exemplar.
 

Per Galileo España, SL,
Antonio Alexandre Pais Loureiro

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 2 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).