Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA ZWEIG PSICÓLOGOS, SL

 Palma, 17.05.2011

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Tomàs Forns Manera, amb DNI núm. 43039169M, com a administrador únic de l’empresa Zweig Psicólogos, SL, amb CIF B57574709 i domicili social al c/ d’en Rubí, 7, 1r A, Palma (Illes Balears), amb poders que no han estat derogats ni modificats.

Ambdós representants es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient i

MANIFESTEN

PRIMER. Que la Llei de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, de 14 d’abril de 1986 (Llei 13/1986, de 14 d’abril), i la Llei de la investigació i el desenvolupament tecnològic, de 20 de novembre (Llei 7/1997), constitueixen un marc de referència per a la promoció de la col·laboració dels organismes públics d’investigació i les empreses, amb l’objectiu de donar una resposta eficaç a les exigències del canvi tecnològic.

SEGON. Que la UIB és una institució de Dret públic que desenvolupa activitats de formació, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, que està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels objectius de la formació i la recerca, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

TERCER. Que Zweig Psicólogos, SL, és una empresa dedicada a la psicologia aplicada als àmbits de la psicologia clínica i de la salut i de la psicologia educativa.

QUART. Que ambdues entitats tenen l’interès i la voluntat de mantenir una relació de col·laboració estable amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la psicologia i, més concretament, en les tècniques d’avaluació i tractament.

I en conseqüència, les parts acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració estable entre la UIB, a través del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics (LabCSD) i l'empresa Zweig Psicólogos, SL, per a la investigació, el desenvolupament de tecnologies aplicades en l'àmbit de la psicologia clínica i educativa, i la transferència de resultats d'investigació.

SEGONA. TIPUS DE COL·LABORACIÓ

La col·laboració entre les dues entitats pot incloure els punts següents:

  • Actuacions d'investigació i desenvolupament tecnològic conjuntes.
  • Transferència de resultats d'investigació per a la seva explotació comercial.
  • Intercanvi d'informació que contribueixi al desenvolupament i millora de les investigacions.

TERCERA. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES

Cada programa o projecte a realitzar dins de les actuacions d'investigació conjuntes, es concretarà a través d'un contracte específic on s'establiran els objectius concrets, així com les condicions d'execució previstes. Aquests contractes específics han de figurar com a annexos al present conveni marc.

Les col·laboracions de transferència tecnològica, per la seva part, es concretaran en la firma de contractes de llicència d'ús, específics per a cada tecnologia a transferir, que han de figurar com a annexos al present conveni marc.

QUARTA. RESPONSABLES

El responsable d'aquest acord de col·laboració per part de la UIB és el professor doctor Jordi Llabrés Bordoy, director del Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics de la UIB, i tindrà com a interlocutors vàlids de Zweig Psicólogos, SL,el senyor Tomàs Forns Manera, responsable de l'àrea de Psicologia Clínica, el senyor Joan Serra Sánchez, responsable de l'àrea de Psicologia Infantil i Educativa, i el senyor José Manuel Portalo Prada, director.

CINQUENA. ÚS I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I DELS RESULTATS

Informació confidencial. Qualsevol informació científica o tècnica intercanviada entre les parts durant el desenvolupament de les activitats d'investigació tindrà caràcter confidencial, de tal manera que la part receptora evitarà revelar-la, descobrir-la o comunicar-la, de forma directa o indirecta, a tota persona que no estigui autoritzada expressament, sempre que aquesta informació no sigui de domini públic.

Subjecció a la Llei orgànica de protecció de dades. Les parts mantindran confidencial qualsevol informació subjecta a la Llei de protecció de dades personals (Llei 15/1999, de 13 de desembre), en particular en l'intercanvi d'informació derivada de l'aplicació de les tecnologies transferides en els àmbits de la Psicologia clínica i educativa.

SISENA. DURADA I PRÒRROGA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni és d’un any a partir de la data de la seva signatura. El conveni es prorrogarà automàticament per un any, fins a un màxim de cinc anys, sempre que cap de les parts no comuniqui per escrit la seva intenció de donar-lo per extingit. Transcorregut el període de cinc anys, i en cas que ambdues parts tinguin voluntat de continuar col·laborant, es redactarà una addenda o un nou conveni.

SETENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts poden modificar els termes del present conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o addenda a l'actual.

VUITENA. CANCEL·LACIÓ DEL CONVENI

Qualsevol de les partspot cancel·lar el present conveni, i la intenció de fer-ho s’ha de notificar a l'altra part amb un mes d'antelació.

NOVENA. JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió o litigi que derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma, i renuncien expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

Com a prova de conformitat, se signa el conveni al lloc i en la data indicats al començament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Zweig Psicólogos, SL,
Tomàs Forns
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).