Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE DIRECTORS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 22 de març de 2011

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el senyor Manuel Perelló, president de la Federació d’Associacions de Directors d’Educació Secundària de les Illes Balears (FADESIB), amb domicili social a l’IES Josep Sureda i Blanes, c/ de Joan Coll, núm. 2, 07008 Palma.

ANTECEDENTS

  1. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
  1. La FADESIB és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a l’empara de l’article 22 de la Constitució, i té com a finalitat representar el conjunt dels seus associats on correspongui, sens perjudici que cada associació exerceixi la seva pròpia representació, així com establir intercanvis d’opinions i experiències entre els directius i promoure iniciatives de millora, actualització i consideració de la funció directiva.
  1. La FADESIB manifesta interès a continuar desenvolupant accions conjuntament amb la UIB. Des d’aquesta associació s’exposa que fa molts d’anys que els directors i els membres dels equips directius han col·laborat amb la UIB a través de l’antic Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP) i, ara, del nou Màster en Formació del Professorat. Això els ha permès enriquir-se amb les aportacions i el dinamisme dels alumnes de la UIB, alhora que han contribuït a millorar la formació d’aquests en diferents temes relatius a la seva capacitació com a docents (participació en reunions d’equips directius, claustre, comissió pedagògica, funcionament de les tutories, organització i funcionament del centre i d’altres).
  1. D’acord amb la resolució anual que dicta la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, «tots els centres sostinguts amb fons públics [...] són centres formadors d’estudiants universitaris en pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat». Tot i que aquest procés es fa dins el marc de convenis específics de col·laboració entre la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura i que la Universitat aporta una quantitat als centres per cada alumne, es considera que suposa un notable esforç per al centre, les direccions dels quals han d’elaborar un pla de pràctiques i han de nomenar un tutor per cada estudiant i exercir les funcions de coordinació de les pràctiques.
  1. La Universitat de les Illes Balears també manifesta interès per subscriure aquest acord general amb la FADESIB, en funció de les diverses actuacions de caràcter institucional, professional, acadèmic i científic que duen a terme els membres de la comunitat universitària, departaments, centres, instituts, laboratoris i altres serveis de la Universitat.

ACORDEN

Primer. Establir aquest acord per facilitar, en la mesura que sigui possible, la utilització dels recursos humans de la FADESIB per a actuacions de caràcter acadèmic, professional i institucional d’interès mutu i, per altra banda, l’oferiment de les aules i instal·lacions de la UIB com a mitjans tècnics per a la realització de les jornades anuals de la FADESIB.

Segon. Es crearà una comissió mixta formada per dos representants de cada institució per tal d’avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d’adients.

Tercer.El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

 Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la FADESIB,
Manuel Perelló
President

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).