Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT PÚBLICA DE NAVARRA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DE 2 D’ABRIL DE 2009 PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ, ORGANITZACIÓ I ECONOMIA DE L’EMPRESA (BUSINESS ECONOMICS

REUNITS

D’una banda, la Magnífica Senyora Ana Ripoll Aracil, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el nomenament pel Decret de la Generalitat de Catalunya 2/2009, de 7 de gener, publicat al DOGC 5295, de 13 de gener, i en nom seu, segons la Resolució de 3 de febrer de 2009, el senyor Jaume Farrés Vicén, delegat de la rectora per a l’Escola de Postgrau de la UAB, amb seu social al Campus Universitari, s/n, 08193 de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb NIF Q-0818002-H.

D’altra banda, el Magnífic Senyor Julio Lafuente López, rector de la Universitat Pública de Navarra (UPNA), segons el Decret foral 44/2007, de 21 de maig, publicat al BON núm. 30 de maig de 2007 (núm. 67), amb domicili al Campus Arrosadía, s/n, 31006 de Pamplona, i amb CIF Q-3150012-G.

I d’altra banda, la Magnífica Senyora Montserrat Casas i Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons el nomenament per decret del Govern de les Illes Balears 55/2007, de 20 d’abril, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 de Palma (Illes Balears), i amb NIF Q-0718001-A.

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que amb data 2 d’abril de 2009 les parts van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar conjuntament el Màster Oficial Interuniversitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa / University Masters in Management, Organization and Business Economics (MMOBE).

II. Que el conveni esmentat tenia per finalitat adaptar la relació entre ambdues universitats a la normativa establerta pel Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulaven els estudis oficials de postgrau. Aquesta relació s’havia establert des del 2004, per mitjà del conveni de col·laboració corresponent per a l’organització conjunta del Doctorat Interuniversitari en Economia, Organització i Gestió / Doctorate in Economics, Management and Organization (DEMO).

III. Que en el punt III de l’apartat «Manifesten» del conveni esmentat s’inclou la col·laboració de les universitats participants en el marc dels estudis de doctorat associats al Màster Oficial Interuniversitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa / University Masters in Management, Organization and Business Economics (MMOBE).

IV. Que fruit d’aquesta dilatada col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears els estudis de Doctorat en Economia, Organització i Gestió de les tres universitats han obtingut la menció de qualitat atorgada als programes de doctorat d’universitats espanyoles en els cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 i 2010-2011 (tots amb referència MCD-2004-00047).

V. Que és voluntat de les parts reafirmar el compromís de col·laboració en vista de les disposicions del Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, i reiterar d’aquesta manera l’abast de la col·laboració derivada del conveni de col·laboració esmentat de 2 d’abril de 2009.

Per tot això les parts acorden subscriure aquesta addenda al conveni de col·laboració de 2 d’abril de 2009, que es regirà pels següents

ACORDS

Primer. S’afegeix un paràgraf cinquè a la clàusula primera del conveni de col·laboració de 2 d’abril de 2009, de la manera següent:

«5. La col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears s’estén al programa conjunt de Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics), que s’imparteix a les tres universitats des del curs acadèmic 2004-2005, i se sumen així els esforços formatius dels grups de cada universitat.»

Segon. S’afegeix una clàusula tercera bis al conveni de col·laboració de 2 d’abril de 2009, de la manera següent:

            «Tercera bis. Estudis conjunts de doctorat

1. La col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears en relació amb els estudis de doctorat associats al Màster Oficial Interuniversitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa / University Masters in Management, Organization and Business Economics (MMOBE), es regirà per les directrius que s’acordin en la Comissió de Coordinació, d’acord amb el que estableix la clàusula 3c, i s’adaptaran als requisits previstos en el Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat.

2. La institució coordinadora dels estudis de doctorat és la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. L’obertura, la custòdia i la gestió dels expedients universitaris dels estudiants que es matriculin en el programa tindrà lloc a la universitat coordinadora i, en conseqüència, serà també la universitat que farà la matrícula. El procediment i la normativa aplicable sobre això seran els de la universitat coordinadora.

4. S’expedirà el títol conjunt per les tres universitats participants en el conveni de Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics), de conformitat amb la normativa aplicable.»

Tercer. Aquesta addenda entra en vigor en el moment en què se signi i forma part integrant del conveni de col·laboració de 2 d’abril de 2009. A les qüestions que no s’hagin regulat expressament en aquesta addenda se’ls aplicarà el conveni esmentat.

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars al lloc i el dia assenyalats més avall.

Barcelona, Pamplona, Palma, 31 de gener de 2011

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona
Ana Ripoll Aracil
                  Rectora                 

 Per la Universitat Pública de Navarra
Julio Lafuente López
  Rector

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas i Ametller
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d’abril de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)