Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 15 d’abril de 2011

REUNITS

D’una banda, el doctor Jordi Lalucat Jo, vicerector d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, per delegació de la Rectora del dia 5 d’abril de 2011 i d’acord amb el que estableixen els articles 38.2 i 40.1 del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, la doctora Beatriz Morales Nin, directora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que actua en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de conformitat amb les competències que tédelegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’Agència Estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008), organisme públic amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, 28006 Madrid.

El CSIC i la UIB, d’ara en endavant «les parts», declaren que estan degudament facultats i que tenen la capacitat necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni específic de col·laboració i, a aquest efecte,

EXPOSEN

I.Que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics d’investigació amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions i amb altres institucions sense ànim de lucre, tant nacionals com estrangeres, com també amb empreses públiques i privades, en l’àmbit de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Amb aquest objectiu, l’article15.2 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, preveu que els organismes públics d’investigació puguin subscriure convenis de col·laboració per dur a terme, entre d’altres, les activitats següents: projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica; transferència de coneixements i de resultats científics; formació d’especialistes; o per a l’assignació temporal de personal per a la realització d’activitats científiques o tècniques, sense que això suposi cap alteració del règim jurídic aplicable.

II. Que el CSIC és un organisme públic d’investigació dependent del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria d’Estat d’Investigació, amb naturalesa jurídica d’Agència Estatal, que té com a objectiu el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, com també a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua d’acord amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; amb el seu Estatut vigent, aprovat pel Reial decret 1730/2007,de 21de desembre; i de conformitat amb l’article 15 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

III.Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

IV. Que la doctora Beatriz Morales Nin, professora d’investigació del CSIC i adscrita a l’IMEDEA, centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, és investigadora responsable del projecte d’investigació finançat pel CSIC amb referència 201130E058, titulat «Dinamización de las relaciones del IMEDEA con el entorno científico, social y productivo», adscrit al CSIC i amb termini d’execució de l’1 juny de 2011 al 31 de maig de 2014.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de subscriure aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera: El CSIC transferirà a la UIB, a càrrec del projecte «Dinamización de las relaciones del IMEDEA con el entorno científico, social y productivo», els imports necessaris per a la contractació del personal necessari per a la realització del projecte amb el calendari següent:

1ª anualitat: 33.000 euros a la signatura del present conveni
2ª anualitat: 33.000 euros el 15 de maig de 2012
3ª anualitat: 33.000 euros el 15 de maig de 2013

Segona: La UIB es compromet a contractar un titulat superior per al correcte desenvolupament del projecte.

El cost de la contractació serà de 33.000 euros anuals, que inclourà la retribució del personal i el cost de la quota patronal.

Tercera: Aquest conveni té la naturalesa dels convenis prevists a l’article 4.1 de la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i, per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, hom li aplicarà els principis de la Llei, si no hi ha normes específiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin suscitar.

Quarta:Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà la vigència fins al compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, fins al 31 de maig de 2014.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts que intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jordi Lalucat
Vicerector d’Investigació

Per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats,
Beatriz Morales
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d’abril de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).