Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL CONSELL SUPERIOR D’INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES (CSIC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 17 de maig de 2011

REUNITS

D’una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, la doctora Beatriz Morales Nin, directora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que actua en nom del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), de conformitat amb les competències que té delegades per la Resolució de 20 de febrer de 2008 de la Presidència de l’Agència Estatal CSIC (BOE de 21 de febrer de 2008), organisme públic amb seu a Madrid, carrer de Serrano, 117, 28006 Madrid.

El CSIC i la UIB, d’ara en endavant «les parts», declaren que estan degudament facultats i que tenen la capacitat necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni específic de col·laboració i, a aquest efecte,

EXPOSEN 

I. Que la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics d’investigació amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions i amb altres institucions sense ànim de lucre, tant nacionals com estrangeres, com també amb empreses públiques i privades, en l’àmbit de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Amb aquest objectiu, l’article 15.2 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, preveu que els organismes públics d’investigació puguin subscriure convenis de col·laboració per dur a terme, entre d’altres, les activitats següents: projectes d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica; transferència de coneixements i de resultats científics; formació d’especialistes; o per a l’assignació temporal de personal per a la realització d’activitats científiques o tècniques, sense que això suposi cap alteració del règim jurídic aplicable.

II. Que el CSIC és un organisme públic d’investigació dependent del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Secretaria d’Estat d’Investigació, amb naturalesa jurídica d’Agència Estatal, que té com a objectiu el foment, la coordinació, el desenvolupament i la difusió de la investigació científica i tecnològica de caràcter multidisciplinari, amb la finalitat de contribuir a l’avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, com també a la formació de personal i a l’assessorament a entitats públiques i privades en aquestes matèries.

El CSIC actua d’acord amb el que estableix la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics; amb el seu Estatut vigent, aprovat pel Reial decret 1730/2007, de 21 de desembre; i de conformitat amb l’article 15 de l’esmentada Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica.

III. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

IV. Que el doctor Daniel Oro de Rivas, professor d’investigació del CSIC, adscrit a l’IMEDEA, centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, és investigador responsable del projecte d’investigació finançat per la Generalitat Valenciana «Desarrollo de programas de I+D y asesoramiento científico en materia de conservación de la biodiversidad».

V. Que el Grup d’ecologia de poblacions i comunitats de la UIB, del qual forma part el doctor Oro de Rivas, ha estat adjudicatari d’una ajuda per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB, convocada per la UIB.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de subscriure aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera: El CSIC transferirà a la UIB, a càrrec del projecte «Desarrollo de programas de I+D y asesoramiento científico en materia de conservación de la biodiversidad», 10.050,00 euros, necessaris per cofinançar el cost de l’ajuda establert a l’annex A de la convocatòria.

Segona: La UIB es compromet a destinar la quantitat transferida a la finalitat descrita a la convocatòria. 

Tercera: Aquest conveni té la naturalesa dels convenis prevists a l’article 4.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tant, queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei; no obstant això, els principis de la llei s’hauran d’aplicar, si no hi ha normes específiques, per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin suscitar.

Quarta: Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i mantindrà la vigència fins al compliment íntegre de les obligacions que s’hi estableixen i, en tot cas, fins a l’1 de juliol de 2012.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts que intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats,
Beatriz Morales
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d’abril de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).