Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració subscrit entre les universitats de Granada i de les Illes Balears per a la realització del Programa de Doctorat en

Tecnologia i Qualitat dels Aliments

Les universitats de Granada i de les Illes Balears, conscients de la importància que té consolidar les relacions interuniversitàries, convenen unir esforços per portar a bon terme un programa de doctorat en tecnologia i qualitat dels aliments que contribueixi a facilitar una formació avançada orientada a qualificar recursos humans, que impulsin la docència i la recerca, i que afavoreixi la qualificació professional en el camp de la nutrició i les seves aplicacions, en el qual les universitats esmentades tenen interessos comuns.

Per tot això els Magnífics Senyors

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB),
Francisco González Lodeiro, rector de la Universitat de Granada (UGR),

MANIFESTEN

L’harmonització progressiva dels sistemes universitaris exigida pel procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior, iniciat el 1999 amb la Declaració de Bolonya i la interacció consegüent operada entre aquests sistemes per les diverses normatives nacionals promulgades successivament, ha dotat d’una dimensió i d’una agilitat sense precedents el procés de canvi iniciat per les universitats europees.

La Declaració de Bolonya té com a objectius principals l’adopció d’un sistema basat, fonamentalment, en tres cicles principals: grau, màster i doctorat. Els estudis oficials de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l’alumnat en les tècniques de recerca conduents a l’obtenció del títol de doctor.

I

La Constitució espanyola de 1978 va consagrar en l’article 27.10 l’autonomia de les universitats i va garantir, amb aquesta, les llibertats de càtedra, d’estudi i de recerca, així com l’autonomia de gestió i administració dels seus propis recursos.

II 

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, defineix en l’article 2 les dimensions de l’autonomia universitària, incloent-hi l’expedició dels títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional i dels diplomes i títols propis. 

III 

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de doctorat, modifica el que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, en l’article 11 sobre els ensenyaments de doctorat:

1. S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

2. La superació dels ensenyaments de doctorat donarà dret a l’obtenció del títol de doctor o doctora, amb la denominació que figuri en el Registre d’Universitats, Centres o Títols (RUCT).

Així mateix, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, estableix en l’article 3.4 que «Les universitats, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, poden organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol oficial de graduat o graduada, màster universitari o doctor o doctora. Amb aquesta finalitat, el pla d’estudis ha d’incloure el corresponent conveni on s’ha d’especificar, com a mínim, quina universitat és responsable de la custòdia dels expedients dels estudiants i de l’expedició i registre del títol, així com el procediment de modificació o extinció de plans d’estudis. En el supòsit de convenis amb universitats estrangeres, en tot cas, la universitat espanyola ha de custodiar els expedients dels títols que expedeixi.».

IV

Les universitats signants consideren d’interès, per millorar la formació dels estudiants i la utilització dels recursos humans disponibles, la realització conjunta d’un programa de doctorat en tecnologia i qualitat dels aliments.

V

Que, per tot el que s’ha exposat anteriorment, les universitats participants volen subscriure un conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni de col·laboració interuniversitària és la realització d’un doctorat conjunt sobre tecnologia i qualitat dels aliments entre la Universitat de Granada i la Universitat de les Illes Balears, sumant els esforços formatius dels grups participants de cada universitat.

SEGONA. CONDICIONS GENERALS

El programa de doctorat objecte d’aquest conveni de col·laboració serà interuniversitari. Cada universitat participarà en igualtat de drets i condicions i quedarà oberta la possibilitat que s’hi incorporin altres universitats.

TERCERA. DETERMINACIÓ DE LA UNIVERSITAT COORDINADORA

Les universitats signants d’aquest conveni determinen com a universitat coordinadora del programa de doctorat la Universitat de Granada.

QUARTA. ÒRGANS RESPONSABLES

1.      Els òrgans responsables del programa de doctorat en cada una de les universitats participants són:

- Escola de Postgrau de la Universitat de Granada.

- Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

2.      En el futur podran incorporar-s’hi nous òrgans, amb l’acord de les comissions coordinadores del programa de doctorat, la composició de les quals s’indica en la clàusula següent.

CINQUENA. Comissió Coordinadora del títol

1.      Per organitzar i supervisar les activitats de l’estudi, cada una de les universitats participants ha de nomenar un coordinador o coordinadora que haurà de ser membre dels cossos docents universitaris i estar vinculat al programa/títol esmentat.

2.      La Comissió Coordinadora del Títol estarà formada pels coordinadors de cada universitat i serà l’òrgan col·legiat capacitat per prendre les decisions oportunes per a la coordinació adequada dels ensenyaments i garantir la qualitat de títol, sempre que no siguin competència d’altres instàncies de cada universitat. Per a la constitució de la Comissió Coordinadora serà necessària la presència de tots els membres, i se n’admetrà, si escau, la substitució o la delegació, sempre que es compleixin els requisits establerts en l’apartat 1 d’aquesta clàusula. Els acords s’adoptaran per majoria, llevat que la comissió estigui formada per dos membres, en què es requerirà la unanimitat.

3.      La Comissió Coordinadora del Títol tindrà les funcions següents, a més del que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior:

-  Dur a terme el seguiment i l’avaluació de la marxa del títol i proposar anualment, les modificacions a l’estudi que consideri oportunes, que han d’aprovar els òrgans encarregats del desenvolupament de l’estudi, i d’acord amb el procediment establert a aquest efecte per cada universitat participant, així com, si escau, la proposta de renovació corresponent.

-  Harmonitzar les diferències que hi pugui haver entre les modalitats d’implantació del títol a cada universitat, per garantir el servei a l’alumnat i proposar els mecanismes oportuns que facilitin la mobilitat de l’alumnat i el professorat.

SISENA. MATRÍCULA I GESTIÓ ACADÈMICA

Els alumnes sol·licitaran la preinscripció a alguna de les universitats responsables i els admesos en el programa es matricularan a la universitat per la qual siguin seleccionats, o que escullin, si ho són en més d’una, d’acord amb les normatives corresponents. Des del servei o administració corresponent de cada universitat es comunicaran els estudiants matriculats a les altres, perquè se’ls consideri als efectes acadèmics posteriors.

Cada universitat assumeix les tasques de tramitació dels expedients dels estudiants relatius als títols oficials, la impartició dels quals és objecte d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa l’article 3.4 del Reial decret 1393/ 2007, de 29 d’octubre, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

Als estudiants matriculats al programa, amb independència de la universitat per la qual s’hagin matriculat, se’ls reconeixeran les activitats i els cursos realitzats que hagin estat previstos en aquest programa a qualsevol de les universitats. A aquest efecte, s’assegurarà que les actes i la documentació corresponents arribin al servei o l’administració de la universitat on s’ha matriculat l’estudiant perquè siguin incorporats al seu expedient de doctorat. Cada universitat farà el reconeixement acadèmic que correspongui als seus professors, d’acord amb la seva normativa.

SETENA. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR

A cada una de les universitats participants els correspondrà emetre els títols, de conformitat amb la clàusula tercera d’aquest conveni.

En el cas que les universitats participants duguin a terme la gestió i la tramitació administrativa dels expedients acadèmics dels estudiants que s’hi hagin matriculat, els trasllats d’expedient dels estudiants matriculats en el títol de qualsevol de les universitats participants seran automàticament reconeguts per la universitat receptora, d’acord, en tot cas, amb el règim previst per als trasllats d’expedients i les convalidacions en la normativa interna que s’hagi d’aplicar.

En tots els títols, i en els certificats relacionats amb el títol, es farà menció expressa de la naturalesa interuniversitària del doctorat conjunt i de les universitats que hi participen.

 VUITENA. MOBILITAT

El Programa de Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments preveu la mobilitat de l’alumnat i del professorat necessària per poder-lo portar a terme. A aquest efecte, els cursos preveuen horaris d’impartició que facilitin el trasllat i l’aprofitament corresponent. Les universitats facilitaran les mobilitats esmentades considerant que l’alumnat i el professorat tenen els mateixos drets que l’alumnat i el professorat propis per poder utilitzar els serveis universitaris.

NOVENA. SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT

Perquè l’organització dels ensenyaments del Doctorat funcioni eficientment i per crear la confiança adequada per al procés d’acreditació de títols, el Programa de Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments disposarà del sistema de garantia de qualitat de la universitat coordinadora, que facilitarà a la resta d’universitats els documents necessaris per emplenar els protocols d’avaluació de la qualitat que siguin pertinents. Cada una de les universitats responsables restants es compromet, a través de les unitats de qualitat respectives, a recollir la informació necessària i remetre-la a la universitat coordinadora.

La Comissió de Garantia Interna de Qualitat del Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments disposarà del suport tècnic de la Universitat de Granada a través dels vicerectorats implicats en el desenvolupament del doctorat (Vicerectorat per a la Garantia de la Qualitat, d’Ensenyaments de Grau i Postgrau, de Relacions Internacionals, d’Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat d’Estudiants).

Els objectius d’aquesta Comissió són:

 • Propiciar la millora contínua i sistemàtica del postgrau.
 • Assegurar el desenvolupament del sistema de garantia interna de qualitat del postgrau.
 • Constituir un servei de suport a la coordinació del postgrau per a la presa de decisions de millora d’aquest.
 • Potenciar la participació de tots els col·lectius implicats en l’avaluació i la millora de la qualitat del postgrau.

 

Té les funcions següents:

 • Recollir i analitzar la informació relacionada amb els procediments per garantir la qualitat del postgrau.
 • Proposar les estimacions dels indicadors de seguiment de la qualitat del postgrau.
 • Coordinar la recollida d’informació procedent de les diferents universitats participants.
 • Proposar els criteris i estàndards per a la suspensió temporal o definitiva del postgrau i, si escau, assegurar-ne l’aplicació, sens perjudici del que disposin les universitats signants sobre la matèria en les normatives respectives.
 • Definir accions de millora del postgrau i informar-ne la coordinació del postgrau i a la Direcció de l’Escola de Postgrau de la UGR així com el Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB.
 • Dinamitzar i coordinar la posada en marxa de les propostes de millora del postgrau.
 • Realitzar, cada dos anys, un informe de seguiment del postgrau prenent com a referent els indicadors de qualitat establerts, sens perjudici d’altres activitats de seguiment que les universitats signatàries puguin establir.
 • Contribuir a superar els processos d’avaluació (seguiment/acreditació) del postgrau establerts per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).
 • Assegurar la confidencialitat de la informació generada així com la difusió d’aquella que sigui d’interès per a la comunitat universitària i la societat.
 • Altres funcions que les universitats signants puguin considerar.

Aquesta comissió definirà el seu reglament de funcionament intern una vegada que el postgrau s’hagi posat en marxa. En aquest reglament s’al·ludirà, almenys, al procés de constitució de la CGICPM, a la renovació dels membres i al procés que cal seguir per a la presa de decisions.

DESENA. FINANÇAMENT

El Programa de Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments tindrà el finançament global que resulti dels finançaments que cada una de les universitats responsables atorgui amb els criteris que aquestes estableixin.

Les comissions corresponents decidiran com aplicar qualsevol altra subvenció econòmica que pugui aconseguir el programa d’altres procedències. En aquest sentit, les universitats responsables es presentaran amb el programa a les convocatòries de finançament de qualitat que s’obrin donant suport al programa.

Amb el finançament anterior el programa afrontarà les diferents necessitats d’aquest: mobilitat d’alumnat i de professorat, infraestructures docents i investigadores, etc.

Amb caràcter general la universitat coordinadora participarà en totes les convocatòries de mobilitat de professorat que convoqui el Ministeri d’Educació, i haurà de justificar, mitjançant l’elaboració d’una memòria, les despeses derivades d’aquesta mobilitat.

ONZENA. MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ DEL DOCTORAT

Els criteris que es pacten per a la suspensió temporal o definitiva d’aquest postgrau, sens perjudici que les universitats participants puguin considerar la conveniència d’acordar-ne d’altres amb aquesta mateixa finalitat, fan referència a:

1. La demanda d’accés. El nombre total de matriculats i la demanda d’accés al postgrau seran indicadors de la pertinència d’aquest. El descens de matriculats durant un determinat període de temps consecutiu serà motiu per considerar la suspensió temporal o definitiva del postgrau o la necessitat de redefinir-lo en el marc d’altres ensenyaments afins que s’imparteixin a les diferents universitats participants.

2. El rendiment acadèmic. La disminució de les taxes d’èxit, graduació, eficiència i altres indicadors de seguiment dels resultats acadèmics i l’augment de la taxa d’abandonament del postgrau seran motiu per considerar la interrupció temporal o definitiva del programa o per introduir-hi reformes, després d’un estudi de les raons que han provocat la disminució de la taxa d’èxit i l’augment de les taxes d’abandonament.

3. La qualitat. El programa ha de complir els nivells de qualitat que les universitats responsables han acordat establir quant a professorat, personal de suport, recursos i serveis.

4. Els resultats del procés d’acreditació.No superar el procés d’acreditació previst pel Ministeri serà motiu per considerar la suspensió definitiva o la redefinició del programa.

Els òrgans de govern corresponents dels estudis de postgrau de les diferents universitats responsables arbitraran els mecanismes a través dels quals salvaguardaran els drets i els compromisos adquirits amb l’alumnat que està cursant un postgrau suspès.

DOTZENA. VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest conveni tindrà validesa des de la data en què se signi, tindrà una durada mínima d’un any i es prorrogarà tàcitament per períodes de dos anys si no hi ha denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una antelació de sis mesos a l’acabament.

TRETZENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Aquest conveni s’extingirà per qualsevol de les causes següents:

• L’acord mutu de totes les parts signatàries.
• L’expiració del termini de durada inicial o de la pròrroga quan hi hagi denúncia explícita d’alguna de les parts.

La decisió de resoldre el conveni per una de les parts signatàries no n’implicarà necessàriament l’extinció entre les parts restants en el cas que s’hi sumin més universitats. Als estudiants que ja hagin iniciat els estudis del Programa de Doctorat en Tecnologia i Qualitat dels Aliments amb antelació a la data de resolució d’aquest conveni, se’ls aplicaran les clàusules que s’hi detallen.

CATORZENA. JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions relatives a la interpretació, el desenvolupament i l’abast de les obligacions i els drets derivats d’aquest conveni són competència de la jurisdicció contenciosa administrativa de conformitat amb les previsions que conté la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

CLÀUSULA ADDICIONAL

Totes les denominacions que conté aquesta normativa referides a òrgans unipersonals de govern i representació, s’entendran realitzades i s’utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exerceixi.

En senyal de conformitat subscriuen el conveni les parts esmentades.

 

UNIVERSITAT DE GRANADA
D.Francisco González Lodeiro
Rector Magnífico
Granada 6 d’abril de 2011 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dª. Monserrat Casas Ametller
Rectora Magnífica
Palma, 16 de maig de 2011

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d’abril de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de maig de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).