Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ INSTITUCIONAL, ACADÈMICA I CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS I LA SEVA FUNDACIÓ, I LA SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE PSICOLOGIA

Palma, 5 de maig de 2011

REUNITS

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

El senyor Alvar Net Castell, amb DNI núm. 37.936.459 Y, en qualitat de president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, entitat inscrita amb el número 879 al Registre de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, nomenat president en Junta Consultiva de data 15 de febrer de 2011 segons consta en carta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.

La senyora Mercè Balcells Boix, proveïda del DNI núm. 46312120-X, en qualitat d’apoderada de l’entitat Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (d’ara endavant, Fundació Acadèmia), entitat inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1038, i amb domicili al carrer Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona, amb el NIF G-61421418, segons escriptura atorgada el 22 d’abril de 2003, protocol número 680, davant del senyor Pedro Lecuona Ortúzar, notari de Barcelona.

I el senyor Josep Devi Bastida, en qualitat de president de la Societat Catalano-Balear de Psicologia (d’ara endavant, SCBP), entitat inscrita amb el número 28393 al Registre de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques, Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, nomenat president en assemblea extraordinària de data 28 de juny de 2004, segons consta en carta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya del 17 de gener de 2005.

MANIFESTEM

Primer. Que a les quatre institucions els interessa el camp de la formació acadèmica, la investigació i la promoció cultural.

Segon. Que per aconseguir un grau més alt d’eficiència i d’eficàcia en els àmbits respectius, les quatre entitats considerem necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de formació continuada.

Tercer. Que, vista la conveniència d’aquesta cooperació, és necessari fixar un marc d’actuació al qual s’adaptin les successives accions que es duguin a terme amb aquesta finalitat.

Per això les institucions sotasignades subscrivim aquest conveni, que sotmetem a les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la UIB, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Fundació Acadèmia i la SCBP pel que fa als aspectes docents i d’investigació en matèria de formació de postgrau i formació continuada.

En concret, són objectius del conveni:

  1. Promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre les quatre institucions.
  2. Desenvolupar activitats de docència (formació de postgrau i formació continuada) i d’investigació en matèries d’interès comú per a totes les institucions.
  3. Fomentar l’intercanvi de professors i d’alumnes per part de la UIB.
  4. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació per a tots els alumnes i associats, sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altre material d’interès per a les institucions.
  5. Acreditar conjuntament les activitats formatives desenvolupades en el marc d’aquest conveni.
  6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar les institucions sotasignades.

Segona. Per dur a terme els objectius que s’esmenten al paràgraf anterior, les parts sotasignades elaboraran un pla anual d’activitats a partir del qual s’establiran els programes que realitzaran durant l’exercici corresponent, la seva participació i el règim de finançament que s’establirà per a cada un d’ells.

Tercera. En el termini de 30 dies hàbils a partir de la signatura d’aquest conveni es constituirà una comissió mixta formada per un representant de cada una de les institucions, designats pels signants d’aquest conveni o les persones que deleguin. Aquesta comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions realitzades en el marc d’aquest conveni, i haurà de reunir-se una vegada l’any i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.

Quarta. La UIB, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Fundació Acadèmia i la SCBP, en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran els mitjans necessaris per a l’adequat desplegament i execució d’aquest conveni. El pla anual d’activitats fixarà les modalitats de les respectives contribucions.

Cinquena. A la programació anual de les activitats s’especificaran les respectives aportacions, que hauran de ser incloses en el marc pressupostari corresponent i degudament aprovades per l’òrgan competent i que es tramitaran com a annexos o addendes al present conveni marc dins de cada curs acadèmic.

Sisena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.

La durada d’aquest conveni s’estableix per un període de cinc anys, prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, amb sis mesos d’antelació, la voluntat de resoldre’l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en quatre exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Universitat de les Illes Balears
Dra. Montserrat Casas

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Dr. Alvar Net

Fundació Acadèmia
Sra. Mercè Balcells

Societat Catalano-Balear de Psicologia
Dr. Josep Devi

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de novembre de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).