Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ ENDESA PER A LA CREACIÓ DE LA CÀTEDRA GUILLEM COLOM CASASNOVAS

Palma, 17 de juny de 2011 

INTERVENEN

D'una part la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

De l'altra part, el senyor Rafael Miranda Robrero, president de la Fundació Endesa, com a representant d’aquesta, amb CIF G.820058058 i domicili social al c/ Alfonso XII, 26, 2 esquerra, 28014 Madrid.

EXPOSEN

1. La Càtedra neix d'una iniciativa del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears com a homenatge al científic solleric Guillem Colom Casasnovas (1900-1993) i amb l’objectiu de continuar d’alguna forma el conjunt de les investigacions científiques que, conreades per Guillem Colom Casasnovas, situaren el nom de les illes Balears entre els centres d’investigació de primer nivell de la ciència internacional.

Així doncs, la Càtedra haurà de desenvolupar amb especial dedicació continguts de micropaleontologia i paleontologia i les especialitats que contribueixen al desenvolupament d’aquestes ciències, com l’estratigrafia, la geologia, l’oceanografia, la paleoecologia i la sedimentologia, com també qualsevol altre aspecte del que es coneix com a ciències naturals.

La Càtedra serà l’encarregada de continuar coordinant l’estudi i la publicació de l’obra científica de Guillem Colom Casasnovas que, dirigits pel professor Guillem Mateu Mateu, fa l’equip interuniversitari de professors de les universitats de les Illes Balears, València i el País Basc, edita l’Institut Espanyol d’Oceanografia i patrocina l’actual Conselleria d’Economia i Hisenda.

2. La Fundació Endesa té com a objectius la promoció de la investigació, la cooperació per al desenvolupament economicosocial i la defensa del medi ambient a les zones i comarques espanyoles on Endesa exerceix la seva activitat.

3. Endesa i la Universitat de les Illes Balears ja col·laboren amb la Càtedra Endesa Red.

CLÀUSULES 

1. Objectiu del conveni

La UIB crearà la Càtedra Guillem Colom Casasnovas, dins el curs acadèmic 2010-2011.

Seran tasques ordinàries de la Càtedra:

a) Desenvolupar amb especial dedicació continguts de micropaleontologia i paleontologia i les especialitats que contribueixen al desenvolupament d’aquestes ciències, com l’ecologia, l’estratigrafia, la geologia, l’oceanografia, la paleoecologia i la sedimentologia, com també qualsevol altre aspecte del que es coneix com a ciències naturals.
b) Coordinar l’estudi i la publicació de l’obra científica de Guillem Colom Casasnovas.
c) Promoure projectes d’investigació autonòmics, estatals o internacionals congruents dins l’àmbit dels objectius de la Càtedra i participar-hi.
d) Impartir docència en les matèries pròpies de la Càtedra i participar en les activitats docents de la UIB de les matèries congruents amb els objectius de la Càtedra.
e) Publicar i promoure la publicació d’articles relacionats amb les matèries i els projectes desenvolupats per la Càtedra tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

2. Estructura de la Càtedra

La Càtedra estarà adscrita a la Universitat de les Illes Balears.

Al capdavant de la Càtedra hi figurarà com a director un professor de la Universitat de les Illes Balears de reconegut prestigi internacional en els àmbits científics en els quals desenvoluparà les seves activitats. La seva missió serà assegurar el normal funcionament de la Càtedra i proposar anualment el pressupost d’activitats al Patronat de la Càtedra.

El finançament serà aliè al pressupost ordinari de la UIB. El pressupost mínim assegurat de la Càtedra serà de 30.000 euros anuals durant els anys 2011-2015, aportats al principi de cada curs per la Fundació Endesa. També podrà rebre aportacions periòdiques o extraordinàries d’institucions públiques o privades, a més de les procedents de les activitats pròpies.

La Càtedra desenvoluparà les seves activitats preferentment a l’espai físic conegut com a laboratori de Micropaleontologia de l’edifici Guillem Colom Casasnovas de la Universitat de les Illes Balears, o en qualsevol altre lloc que puguin posar a la seva disposició la Universitat de les Illes Balears o qualsevol institució de la comunitat de les Illes Balears.

Per al millor desenvolupament de les activitats de la Càtedra, el director podrà ser assistit per col·laboradors i personal contractat a càrrec del pressupost de la Càtedra.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries directes i indirectes, podran ser adscrits a la Càtedra els investigadors que el director trobi adient adscriure-hi per al desenvolupament de les seves activitats.

2.1. Comissió Rectora

Per al seguiment de les activitats programades per la Càtedra es constituirà una Comissió Rectora, presidida pel Rector de la UIB i composta per:

 • El Rector o persona que delegui.
 • Un representant de la UIB.
 • Fins a dos representants de la Fundació Endesa.
 • Un representant del Museu Balear de Ciències Naturals del municipi de Sóller, com a dipositari legal del llegat científic de Guillem Colom Casasnovas.
 • El director de la Càtedra, que formarà part de la comissió, amb veu però sense vot, i que hi actuarà de secretari.

Són funcions de la Comissió Rectora:

 • La proposta de nomenament del director de la Càtedra, oïts els departaments de Biologia i Ciències de la Terra de la UIB.
 • L'aprovació del pla d'activitats.
 • La supervisió i el control de l'execució del pla d'activitats.
 • L'aprovació dels requisits per a la concessió de beques.
 • L'aprovació del pressupost anual.
 • El nomenament dels membres del Consell Científic.
 • L'aprovació de la memòria anual.
 • El nomenament dels investigadors que treballin i percebin retribucions amb càrrec al pressupost de la Càtedra.
 • La interpretació i el desenvolupament del present conveni.

El pla d'activitats, el pressupost anual per al següent curs i la memòria anual d'activitats realitzades durant el curs en qüestió, es remetran a la UIB i a la Fundació Endesa.

La Comissió Rectora es reunirà almenys dues vegades l'any.

2.2 Consell Científic

La Càtedra tindrà un consell científic format, amb un màxim de vuit membres, per investigadors de reconegut prestigi en els àmbits propis de la Càtedra, nomenats pel director i oïts els departaments de Biologia i de Ciències de la Terra de la UIB.

La seva missió serà l’assessorament permanent al director de la Càtedra en la fixació dels objectius anuals i permanents.

El nomenament dels membres del Consell Científic el farà la Comissió Rectora a proposta del director.

3. El director de la Càtedra

El director serà nomenat pel Rector a proposta de la Comissió Rectora.

La seva missió serà assegurar el normal funcionament de la Càtedra i proposar-ne anualment el pressupost d’activitats i el pla d’activitats a la Comissió Rectora, així com redactar la memòria anual corresponent.

4. Seu

La Càtedra desenvoluparà les seves activitats a l’espai físic conegut com a laboratori de Micropaleontologia de l’edifici Guillem Colom Casasnovas de la Universitat de les Illes Balears, i en qualsevol altre lloc que puguin posar a la seva disposició la Universitat de les Illes Balears o qualsevol institució de la comunitat de les Illes Balears.

5. Obligacions de la Fundació Endesa

La Fundació Endesa assumeix el finançament de la creació i les despeses de funcionament de la Càtedra Guillem Colom Casasnovas de la UIB mentre duri el present conveni.

La Fundació Endesa abonarà, en concepte de patrocinador exclusiu d'aquesta Càtedra, la quantitat de 30.000 euros anuals.

6. Durada del conveni

El present conveni de col·laboració tindrà una durada de cinc anys, subjecte en tot cas, pel que fa a la quantia, a l’autorització preceptiva anual dels òrgans de govern de la Fundació Endesa, i tindrà efecte des del dia que se signi, si no consta una denúncia escrita d’acabament de qualsevol de les dues parts, amb una antelació de tres mesos abans de la data d'expiració. Aquest acabament anticipat no afectarà el desenvolupament i conclusió dels treballs que hi hagi en execució, subscrits a l’empara d’aquest conveni.

7. Causes de resolució

Són causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

8. Publicitat

En tots els actes, publicacions i activitats de qualsevol tipus que realitzi la Càtedra hi figuraran els respectius logotips de la UIB i de la Fundació Endesa, amb similars característiques de mida i representativitat que els de la Càtedra. La Fundació Endesa serà l'única entitat que figurarà com a patrocinadora de la Càtedra Guillem Colom Casasnovas de la UIB durant la vigència d'aquest acord, sens perjudici de la significació d’altres entitats o institucions públiques o privades que puguin col·laborar en un projecte o treball concret.

9. Litigis

L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració estaran presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca.

Les discrepàncies que sorgeixin sobre la interpretació, l’aplicació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l'aplicació del present conveni les haurà de solucionar de forma amistosa la Comissió Rectora.

Si no s'arriba a un acord de forma amistosa, serà competent per conèixer de les qüestions de litigi, l’ordre jurisdiccional del domicili de la part demandada.

En prova de conformitat, se signa el present conveni al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Fundació Endesa,
Rafael Miranda
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d’abril de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 d’abril de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).