Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PEL QUAL ES REGULA EL PROJECTE D’UNIVERSITAT SALUDABLE

Palma, 1 de setembre de 2011

PARTS

Carmen Castro i Gandasegui, consellera de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, càrrec per al qual va ser nomenat mitjançant Decret 11/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, actuant en nom i representació de la Comunitat Autònoma, en virtut de la competència que li ha estat conferida, d’acord amb el que disposen els articles 11 i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, que actua en la seva condició de rectora de la Universitat de les Illes Balears com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. Ambdues parts desitgen desenvolupar i enfortir el projecte Universitat Saludable, conscients de les grans oportunitats que la Universitat, com a forjadora de persones i de la societat, ofereix per a la promoció de la salut de l’alumnat, del professorat i del personal no docent. Per aconseguir-ho, és necessari el protagonisme de les estructures i dels departaments de la Universitat més relacionats amb la salut.

2. D’acord amb l’ establert a l’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de promoció de la salut en tots els àmbits.

3. Des dels inicis fins a l’actualitat, la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa diferents iniciatives, projectes, serveis i activitats per millorar la salut de la comunitat universitària.

4. Amb aquest acord es pretén incidir en els pilars que sostenen una manera de vida saludable per a la joventut, i fer especial esment en les qüestions referents a:

 • Estils de vida clau: alimentació, exercici físic i hàbits tòxics.
 • Recursos, activitats i habilitats bàsiques per desenvolupar-los:
 • En relació amb un mateix i el maneig de la pròpia vida.
 • En la relació amb les altres persones (diversitat, cooperació, relacions interpersonals de qualitat, comunicació i maneig de conflictes).
 • Creació d’un entorn saludable que afavoreixi els canvis de comportament necessaris per adoptar un estil de vida saludable.

5. Es considera la idoneïtat del moment per plantejar la coordinació i el desenvolupament de les diferents iniciatives que sorgeixin en aquest àmbit, integrar-les totes en un Pla d’Universitat Saludable que permeti definir programes anuals, amb estratègies múltiples i variades, diverses comissions i grups de treball per a les diferents tasques, en col·laboració amb les distintes institucions i entitats relacionades.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. En el marc dels plantejaments proposats i les experiències de les escoles promotores de salut i les universitats saludables, OMS-OPS, Comissió de la Unió Europea, Consell d’Europa, la Universitat de les Illes Balears pretén dur a terme el Projecte d’Universitat Saludable a través de les línies de treball següents:

A. Entorn universitari saludable, inclosos el medi ambient físic, laboral, l’estructura, l’organització i el funcionament de la Universitat, així com el clima i les relacions que hi imperen i l’oferta de serveis del campus.

A aquests efectes, es pretén mantenir, aprofundir i/o avançar en possibles activitats que tendeixin a romandre o a incorporar-se de manera estable.

B. Currículums universitaris promotors de salut, referits tant a la incorporació i disseny curricular de la salut, com a línies de formació del professorat i d’investigació sobre la qüestió.

C. Implantació de serveis, programes i activitats específics de promoció i educació per a la salut, tant educatius com dels serveis de Salut i Salut Laboral, sobre els diferents aspectes relacionats amb els estils de vida.

D. Assessorament sobre estils de vida saludables en els serveis següents:

 • Alimentació en cafeteries i menjadors, amb possibilitat d’elecció de menú i de plats específics saludables per a la comunitat universitària.
 • Promoció de l’exercici físic saludable.

E. Interacció i col·laboració d’estructures i recursos per a la programació de les línies de treball amb inclusió del professorat, alumnat i personal no docent.

Segona. Per dur a terme aquest projecte, la Universitat de les Illes Balears desitja comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, establint-se mecanismes de coordinació i cooperació en el Pla que s’aprovi.

Per això es constituiran diferents comissions i grups de treball:

1. Comissió de direcció i seguiment

Constituïda pels membres següents:

 • La rectora de la UIB.
 • La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
 • El vicerector d’Estudiants i Campus.
 • El director general de Salut Pública i Consum.
 • Dos membres de la Comissió Tècnica (un en representació de la UIB i un altre de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social).

Es reunirà com a mínim dues vegades l’any, i es desenvoluparan les funcions següents:

 • Aprovació del Pla, el programa anual i la memòria d’actuacions.
 • Proposar els recursos necessaris per al desenvolupament del Pla.
 • Coordinació i avaluació.

2. Comissió tècnica

Es constituirà una comissió tècnica formada per tres representants de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i tres representants de la Universitat de les Illes Balears.

Es reunirà, com a mínim, tres vegades l’any i desenvoluparà les funcions següents:

 • Elaboració del Pla d’Universitat Saludable i dels programes anuals d’actuacions.
 • Programació, realització, seguiment i avaluació de les actuacions que cada any s’estableixin.
 • Suport tècnic a la Comissió de Direcció i Seguiment.

Totes les funcions detallades anteriorment es desenvoluparan mitjançant addendes a aquest Conveni marc, en les quals s’indicaran:

1. L’acció a desenvolupar.
2. Les obligacions econòmiques que puguin sorgir de l’execució de l’activitat.
3. Les altres obligacions que assumeixen les parts.

Tercera. El present Conveni marc tendrà una durada indefinida mentre no sigui denunciat per cap de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos.

Així mateix, les modificacions que pretengui per qualsevol de les parts, haurà de ser proposada a la institució contrapart, amb una antelació mínima de tres mesos, i haurà de ser aprovada per ambdues parts en els mateixos termes i amb els mateixos requisits que el present Conveni.

Quarta. Els dubtes i les controvèrsies que sorgeixin amb motiu de la seva interpretació i aplicació que no puguin ser resoltes amigablement per les parts, es resoldran d’acord amb les normes reconegudes en dret i davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Cinquena. D’acord amb el que estableix l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, aquest Conveni marc queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de l’esmentada llei.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
 

Per la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).