Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ UNIVERSITÀRIA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT MOHAMMED V DE SOUISSI (MARROC) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)
 

Rabat, 17 de maig de 2011

Palma, 20 de maig de 2011 

REUNITS

Monsieur Radouane Mrabet, president de la Universitat Mohammed V Souissi, amb domicili legal a l’avinguda Allal El Fassi et Mfadel Cherkaoui, Al Irfane 8007. N.U, Rabat (Marroc).

I de l’altra part, la senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Els quals, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

1. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

2. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i de publicacions amb, entre d’altres, l’intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Accés a equips i material específics.
7. Visites de durada curta.
8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

3. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

4. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del rector de cada universitat.

5. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

6. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

7. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

8. Vigència i durada de l’acord

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a concloure els projectes i estudis que estiguin en curs de realització.

9. Coordinació

Cada establiment nomenarà una persona responsable de l’aplicació del present conveni. Aquesta persona s’ocuparà sobretot de la coordinació de les activitats de col·laboració que les parts hagin concertat i haurà de fer un informe regular de les activitats a les autoritats competents de la seva universitat. Són designats com a representants de les parts el senyor Avel·lí Blasco Esteve, professor de dret administratiu, per la Universitat de les Illes Balears, i el senyor Abderrahmane Zanane, professor de dret públic, per la Universitat Mohammed V de Souissi.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat Mohammed V de Souissi,
M. Radouane Mrabet
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).