Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 17 de maig de 2011

REUNITS

D'una part, la Molt Honorable Senyora Aina Rado i Ferrando, Presidenta del Parlament de les Illes Balears, amb domicili al carrer del Conquistador, núm. 11, que actua d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Cambra i autoritzada per la Mesa del Parlament, en sessió del dia 3 de maig de 2011.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb el NIF núm. Q0718001A i domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

Ambdues parts, amb la representació legal que tenen, es reconeixen la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden, voluntàriament, d’establir el present conveni.

ACORDEN

De realitzar un programa de cooperació educativa a través del qual els estudiants de la Universitat de les Illes Balears puguin accedir al coneixement de les tècniques i metodologia del Parlament de les Illes Balears com a complement pràctic de la seva formació teòrica, amb les condicions particulars següents:

Primera: Objecte del conveni

El Parlament de les Illes Balears, per dur a terme aquesta col·laboració, dotarà tres beques de cooperació educativa, per a estudiants i estudiantes del segon cicle de l’Enginyeria d'Informàtica, de l’Enginyeria Tècnica de Telemàtica, de l’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió i de l’Enginyeria de Sistemes, que s'imparteixen a la Universitat de les Illes Balears, perquè puguin col·laborar en tasques i projectes del seu Servei d’Informàtica. Si escau, el Parlament de les Illes Balears dotarà una beca TUO per a postgraduats, amb la sol·licitud prèvia del Parlament. 

Les tasques que han de realitzar els becaris se centraran prioritàriament en assistència a usuaris, col·laboració en activitats de manteniment preventiu del parc microinformàtic i realització de cursos de formació, així com la participació en projectes proposats pel Servei d'Informàtica, sota el control dels responsables d’àrea, i que també puguin servir als alumnes com a projecte de fi de carrera.

Segona: Selecció d'alumnes

La UIB, amb un criteri de publicitat i seguint les normes i els requisits establerts al Reial decret 1497/1981, farà la preselecció dels becaris i n’ha de trametre la relació al Parlament de les Illes Balears perquè el Servei d'Informàtica en faci la selecció definitiva.

Tercera: Període

Les beques de cooperació educativa tindran una durada màxima de 650 hores, realitzades en el període 1-08-2011 a 31-07-2012 a les dependències del Parlament de les Illes Balears. En qualsevol cas, l'horari ha de ser compatible amb els horaris lectius de l'alumne.

Quarta: Finançament de les beques

El Parlament de les Illes Balears finançarà cada una de les beques de cooperació educativa amb un import de 7.200 euros. A aquesta quantitat s'hi ha d'afegir l'import de 1.800 euros, de conformitat amb l'article 114.5 dels Estatuts de la Universitat; per tant, el cost total de cada una de les beques serà de 9.000 euros.

Trimestralment el Parlament de les Illes Balears abonarà a la Universitat el 25% dels imports esmentats.

La Universitat de les Illes Balears farà arribar mensualment als becaris l'import que els correspongui per la beca. En finalitzar el període de la beca i abans de fer el darrer pagament, la Universitat elaborarà un compte justificatiu dels pagaments realitzats als becaris i de les actuacions dutes a terme.

El Parlament de les Illes Balears comunicarà anualment a la UIB l'actualització, si escau, de les quantitats establertes en aquesta clàusula.

Cinquena: Estatut dels becaris

Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran del Parlament, encara que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els alumnes i el Parlament de les Illes Balears.

Sisena: Formació dels becaris

Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari, el Parlament de les Illes Balears els formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, com

també els formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional.

El becari tindrà un tutor nomenat pel Parlament de les Illes Balears que serà el cap del Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, i un tutor nomenat per la UIB, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, els quals vetllaran per la seva formació i el dirigiran.

Setena: Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

No divulgarà la informació subministrada pel Parlament de les Illes Balears que no sigui de domini públic, i la tractarà com a estrictament confidencial. En acabar els treballs, la Universitat de les Illes Balears tornarà al Parlament de les Illes Balears tot allò que li hagi prestat.

Vuitena: Seguiment del conveni

La coordinació i l'avaluació de la tasca del becari són a càrrec del tutor del Parlament de les Illes Balears i del tutor de la UIB. En cas de comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari, a proposta dels tutors, l'entitat pública pot decidir la continuació o no de la beca.

El Parlament de les Illes Balears es compromet a establir l’horari de manera que sigui compatible amb els horaris lectius de l’alumne, a facilitar-li la realització dels exàmens oficials de la carrera i a donar-li el dia lliure complet, encara que l’horari de les pràctiques no coincideixi amb l’hora de l’examen.

 Novena: Vigència

La durada del conveni és d'un any, i es prorrogarà automàticament pel mateix període de temps si cap de les parts no el denuncia explícitament, amb tres mesos d'antelació.

Si per al proper curs acadèmic es produeix la pròrroga d’aquest conveni, l’objecte s’ampliarà als estudiants i estudiantes dels estudis del grau d’Enginyeria Informàtica i d’Enginyeria en Telemàtica que compleixin els requisits.

Les beques existents a 31 de desembre de 2010, derivades del conveni de col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'informàtica de setembre de l'any 2002, es mantindran amb les mateixes condicions fixades fins a la seva finalització.

Desena: Acceptació

Les parts, en la representació en què actuen, accepten aquest conveni i els seus efectes jurídics.

Pel que fa a tot allò que no regula el present conveni, seran aplicables les disposicions del Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa. 

I perquè aquest conveni tingui els efectes que corresponguin, ambdues parts el signen, estès en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament del document, de tal manera que una còpia quedarà en poder de cadascuna de les parts que hi intervenen.
 

Pel Parlament les Illes Balears,
Aina Rado
Presidenta
 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).