Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE LA CÀTEDRA D'ESTUDIS AVANÇATS EN CURES, SIGNAT ENTRE EL COL·LEGI OFICIAL D' INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS (COIBA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 28 de juliol de 2011

REUNIDES

D'una banda, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació d’aquesta institució, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat.

I de l’altra, la senyora Rosa M. Hernández Serra, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears i com a representant d'aquest Col·legi, d’acord amb el que estableix l'article 39 dels Estatuts (publicats al BOIB de 10 d'agost 2006), expressament facultada per fer la contractació, segons acord de la Junta de Govern del COIBA.

De comú acord,

EXPOSEN

La UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i multidisciplinari que exerceix activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socials per garantir un dels propòsits de la docència i la recerca que és l'anàlisi de les qüestions d'interès i d'actualitat per a la societat.

El COIBA, com estableix l’article 1 dels seus Estatuts, també és una corporació de dret públic, i entre altres funcions previstes als Estatuts, té la de vetllar per la millora tècnica, professional i social de la professió infermera, així com promoure la preparació dels seus col·legiats a través de l'organització de cursos de formació postgraduada, conferències i congressos i, en general, proporcionar els mitjans que es considerin necessaris per estimular el perfeccionament tècnic, científic i humanístic de la professió. També està facultat per crear fundacions o qualsevol altre tipus d'entitat, sense ànim de lucre, per dur a terme les seves funcions, així com té dret a subscriure convenis amb la comunitat autònoma i/o d’interès comú i orientat per servir l’interès públic i, especialment, l’interès de les persones usuàries dels serveis de la professió infermera.

En resposta a aquestes funcions i atribucions i tenint en compte que la UIB és l’entitat adequada per posar en pràctica la plataforma a través de la qual es pugui promoure i desenvolupar la Càtedra anomenada d'Estudis Avançats en Cures que el COIBA, mitjançant la seva Junta de Govern, havia proposat crear i constituir el passat 23 de febrer del 201, els testimonis de les parts signam aquest document.

Els acords són els següents:

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té com a objecte la col·laboració i la participació activa de la UIB en el desenvolupament de la Càtedra Estudis Avançats en Cures, creada ex professo per la Junta de Govern del Col·legi per l'acord adoptat el dia 23 de febrer de 2011. A efectes d’aquest conveni, destacam el següent:

Denominació

La Càtedra tindrà el nom de Càtedra Estudis Avançats en Cures

Objecte i àmbit de la Càtedra

La col·laboració, la participació, la promoció i el finançament ─en qualsevol d'aquestes modalitats─, juntament amb la UIB, pel que fa a totes les activitats formativodocents i/o d’investigació que siguin d'interès per a futurs titulats, col·legiats i/o persones usuàries dels serveis d'infermeria i, en general, que es considerin beneficioses i útils per a la professió.

Durada

La Càtedra serà vigent fins al 15 de desembre de 2014, de manera que el període de validesa i obligacions que aquesta pot contraure no excedeixi el mandat legal de l'actual Junta de Govern. Tot això sens prejudici que el període de vigència es renovi o ampliï per l'acord posterior de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears.

Membres i funcions

La Càtedra serà formada per quatre membres, dels quals, dos seran designats per la Junta de Govern del COIBA i dos pel Consell de Direcció de la UIB, per dur a terme les funcions de:

  • Director gerent
  • Codirector
  • Responsable econòmic
  • Secretari

Tots ells actuaran de manera col·legiada i gaudiran de plena autonomia per decidir allò que considerin oportú d’acord amb l'interès perseguit per la Càtedra, amb l'obligació de presentar, per a la seva aprovació a la Junta de Govern del COIBA, les propostes de les activitats per promoure la Càtedra. En qualsevol cas i de manera obligatòria, s’ha de presentar a la Junta de Govern col·legial una memòria anual d’activitats.

El director gerent tindrà vot de qualitat i decisiu en el cas d'un empat.

Assignació pressupostària

El COIBA assignarà a la Càtedra la suma de 20.000 euros per a la resta del present exercici natural i 20.000 euros anuals a partir de l'any 2012 fins al final del termini de la Càtedra i sens perjudici de qualsevol altra dotació futura: en cas que se superin els 30.000 euros en l'exercici, caldrà l’aprovació prèvia de l'assemblea general del COIBA.

La dotació pressupostària té per objecte promoure, a través de la Càtedra, els projectes formatius i de recerca que són d'interès per a la professió, els seus professionals, els estudiants o els usuaris que es desenvoluparan a través de o en relació amb la Universitat de les Illes Balears d'acord amb aquest conveni, la subscripció del qual ha estat autoritzada per la Junta de Govern del COIBA.

Segon. Paper de la Càtedra

Els projectes formatius i altres projectes finançats mitjançant la Càtedra han de respondre a les necessitats de la nostra comunitat en les àrees que puguin millorar les cures que rep la població de la nostra comunitat.

Tercer. Adopció d'acords

Tots els projectes de formació o d'investigació que es desenvolupin a través de la Càtedra, sigui a petició del COIBA o de la UIB, requereixen l’acord i el vistiplau de la Junta de Govern del COIBA sigui quin sigui el paper o la intervenció (actiu o simplement finançador) de la Càtedra en qualsevol dels projectes o activitats que d’ara endavant, i durant la vigència de la Càtedra, es puguin emprendre amb la UIB.

Quart. Finançament (forma de pagament) i deure de col·laboració

Correspon al director gerent de la Càtedra administrar i proposar els pagaments, que, d'acord amb l'assignació pressupostària que ha estat assignada a la Càtedra, consideri oportuns per al bon funcionament i desenvolupament dels projectes que hagi aprovat la Junta de Govern del COIBA.

Cinquè. Eficàcia i validesa

Aquest conveni cobrarà eficàcia a partir de la seva signatura i serà vàlid fins al 15 de desembre de 2014.

Sisè. Resolució anticipada i jurisdicció

El conveni es pot resoldre abans que es compleixi el termini de vigència establert si hi ha acord en comú de les dues parts, o bé per l’incompliment o denúncia d’alguna de les parts, que es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que amb aquesta decisió pugui causar a l’altra part o a qualsevol tercer i se sotmetrà a la jurisdicció corresponent. 

Ambdues parts, a través dels seus representants, adquireixen el compromís de mirar de solucionar les diferències comunes que puguin sorgir en l'aplicació i interpretació d'aquest conveni i tractaran de resoldre amistosament qualsevol controvèrsia que pugui sortir, i se sotmetran, si hi ha manca de comprensió, al coneixement, la competència i l’enjudiciament del procediment del litigi del tribunal administratiu, si és necessari.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

Pel Col·legi Oficial d' Infermeria de les Illes Balears,
Rosa M. Hernández
Presidenta
 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).