Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE EL NATIONAL INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH, INTEGRAT DINS EL MEDICAL RESEARCH COUNCIL (REGNE UNIT), I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) 

Londres / Palma, 23 de juny de 2011

REUNITS 

D’una part, el senyor John Wills, Assistant Director del National Institute for Medical Research (a partir d’ara, indicat com a NIMR), amb domicili legal a The Ridgeway, NW7 1AA, a Londres (Regne Unit), institució integrada en el Medical Research Council (a partir d’ara, indicat com a MRC), amb domicili legal situat a la segona planta de l’edifici David Phillips Building, Polaris House, North Star Avenue, Swindon, SN2 1FL, Regne Unit.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de col·laboració internacional entre ambdós centres (MRC i UIB), d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Definicions i interpretacions

 1. El «programa de recerca» fa referència al programa definit a la clàusula 5 de més avall.
 2. Com a «drets de propietat intel·lectual» es refereix a qualssevol copyright, drets de disseny, patents, comerç amb marques i qualsevol altre monopoli o dret de la propietat (tant si és com si no és registrable) relacionat amb les invencions i el saber fer (know-how) derivats d’aquest acord de col·laboració, incloent les aplicacions o el seu registre.

Segona. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells de govern la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Tercera. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdós centres pot incloure els punts següents:

a) Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
b) Seminaris, col·loquis, simposis.
c) Estudis d'investigació conjunts.
d) Programes i plans d'estudis conjunts.
e) Accés a equips i material específics.
f) Visites de durada curta.
g) Intercanvi d’estudiants de pregrau i de postgrau.
h) Sol·licitud conjunta de projectes de recerca.
i)  Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Quarta. Àrees de col·laboració

La col·laboració es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdós centres.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Cinquena. Programa específic de col·laboració

1. L’acord de col·laboració es desenvoluparà entre els grups de la doctora Annalisa Pastore, integrat dins la Divisió d’Estructura Molecular al NIMR-MRC, el grup de Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs, dirigit pel doctor Francesc Muñoz, grup integrat dins el Departament de Química de la UIB, i els Serveis Cientificotècnics de la UIB, el director dels quals és el doctor Sebastià Albertí.

El grup del MRC-NIMR produirà diferents proteïnes, la major part de les quals implicades en el desenvolupament dels processos patològics neurodegeneratius. Ambdós grups de recerca, amb el suport tècnic dels Serveis Cientificotècnics de la UIB, duran a terme diferents estudis amb la finalitat de caracteritzar aquestes proteïnes des d’un punt de vista biofísic i biològic.

2. Els responsables i els participants de cada institució seran els següents:

Per part del grup del NIMR, els membres participants seran:

 • Dra. Annalisa Pastore (investigadora principal i responsable del conveni)
 • Dr. Piero Andrea Temussi
 • Dr. Salvatore Adinolfi
 • Dr. Laura Masino
 • Dr. Cesira de Chiara
 • Dr. Raj Menon
 • Dr. Domenico San Felice

Per part del grup de recerca en Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs, els membres participants seran:

 • Dr. Francisco Muñoz Izquierdo (investigador principal)
 • Dra. Josefa Donoso Pardo
 • Dr. Joan Frau Munar
 • Dr. Bartomeu Vilanova Canet
 • Dr. Miquel Adrover Estelrich (responsable del conveni)
 • Dr. Joaquín Ortega Castro

Per part dels Serveis Cientificotècnics de la UIB, els membres participants seran:

 • Dr. Sebastià Albertí Serrano (director dels serveis)
 • Dr. Gabriel Martorell Crespí

c. La durada del programa de recerca és de quatre anys a partir de la data en què se signi aquest acord.

Sisena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Setena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc establert dins aquest acord o dins programes d’intercanvi internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Hi haurà un intercanvi lliure dels resultats entre les dues parts. Ambdues parts estan d’acord que els resultats del programa de recerca seran publicats conjuntament, i quan sigui apropiat, es farà després d’haver considerat de manera conjunta la patentabilitat de qualsevol invenció derivada de la recerca desenvolupada conjuntament.

El MRC i la UIB es comprometen a no publicar ni a divulgar a tercers cap resultat obtingut, drets de la propietat intel·lectual o qualsevol altre resultat confidencial relacionat amb el programa d’investigació sense el consentiment previ per escrit de l’altra part.

Vuitena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació que resulti derivada de les activitats desenvolupades de manera conjunta en virtut del present acord estarà a la disposició d’ambdues parts, llevat que s’especifiqui el contrari.

Cap de les dues parts no tindrà cap dret als drets de la propietat intel·lectual de forma individual, sense el consentiment de l’altra part.

En el cas d’una invenció conjunta entre la UIB i el MRC, aquesta invenció serà propietat de la UIB i del MRC en igualtat de participacions indivises, i cada part es podrà permetre la utilització de la invenció conjunta per a la seva pròpia investigació, sempre que no tingui cap finalitat comercial.

Les dues parts es comprometen a negociar un acord d’invenció conjunta que especifiqui els drets de cada part a l’hora d’utilitzar i/o explotar la invenció (ja sigui directament o a través de terceres parts), on es proporcionarà una distribució justa i equitativa dels costs de patents, els ingressos i la gestió de la invenció de forma proporcional a la contribució de cada part a la invenció.

Fins que els termes que descriuen l’explotació de la invenció conjunta no s’estableixin de mutu acord entre les dues parts, cap d’elles no concedirà a un tercer cap dret ni llicència sobre la invenció sense haver obtingut, prèviament i per escrit, el consentiment de l’altra part.

Si la UIB o el NIMR decideixen no prosseguir amb el desenvolupament d’una invenció conjunta, l’altra part pot optar per continuar amb el desenvolupament de patents o comerciar la invenció amb tercers amb total llibertat i independència.

Novena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, i la possibilitat de renovar-lo pel mateix període serà discutida arribat el moment. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que hi hagi en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

Tant la UIB com el MRC poden concloure aquest acord mitjançant notificació per escrit a l’altra part si se’n fa un incompliment substancial, incompliment que en cas de ser susceptible de ser corregit, no s’hagi solucionat abans dels seixanta (60) dies següents a la recepció de la notificació identificativa de la violació i l’exigència de la seva correcció. Quan s’acabi l’acord, les clàusules 3 i 4 quedaran en vigor.

Desena. Coordinació

Cada institució nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l’acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora
 

Per la Medical Reserach Council,
John Wills
Assistant Director del MRC, National Institute for Medical Reserach 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).