Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER REALITZAR UN PROGRAMA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA

Palma, 28 de juny de 2011

REUNITS

D'una part, el Molt Honorable Senyor Pere Rotger i Llabrés, President del Parlament de les Illes Balears, amb domicili al carrer del Conquistador, núm. 11, que actua d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Cambra i autoritzat per la Mesa del Parlament en sessió de dia 16 de juny de 2011. Actua assistit a l'acte per l'oficial major, senyor Lluís Isern i Estela, que en dóna fe.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb NIF núm. Q0718001A, i domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07071 Palma (Illes Balears).

ANTECEDENTS

1. En data 17 de maig es va subscriure un conveni de cooperació educativa entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears a través del qual estudiants de la Universitat podran accedir al coneixement de les tècniques i metodologia del Parlament de les Illes Balears com a complement pràctic de la seva formació teòrica.

2. El conveni esmentat preveia a la clàusula primera la possibilitat que el Parlament dotàs una beca TUO per a postgraduats, amb una sol·licitud prèvia del Parlament.

3. La Universitat de les Illes Balears ha manifestat reiteradament el seu interès a potenciar l’experiència professional dels estudiants i postgraduats mitjançant pràctiques en entitats públiques que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

4. El Parlament de les Illes Balears està interessat a tenir un becari postgraduat per participar en determinats projectes en què podrien participar titulats universitaris del programa TUO.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, d'acord amb les següents,

CLÀUSULES

1. Dotar una beca TUO - Titulats universitaris a l’ocupació, amb un import de 4.800 euros, i afegir a aquesta quantitat l’import de 1.200 euros de conformitat amb l’article 114.5 dels Estatuts de la Universitat. Resulta un cost total de la beca de 6.000 euros.

Trimestralment el Parlament de les Illes Balears abonarà a la Universitat el 50 per cent dels imports esmentats.

La Universitat de les Illes Balears farà arribar mensualment al becari l'import que li correspongui per la beca. En acabar el període de la beca i abans de realitzar el darrer pagament, la Universitat elaborarà un compte justificatiu dels pagaments realitzats al becari i de les actuacions dutes a terme.

2. La participació del becari es concretarà en la tasca de desenvolupar una aplicació per a la gestió interna de les imatges del Parlament i per la seva posterior integració a la xarxa d’informació, per posar-les a l’abast general mitjançant la pàgina web, a més de les tasques enumerades al segon paràgraf del conveni de col·laboració esmentat, de 17 de maig de 2011.

3. La durada de la beca seria de 6 mesos, i la dedicació, de 6 hores diàries de dilluns a divendres.

4. La resta de condicions de la beca serien les fixades al conveni de col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per realitzar un programa de cooperació educativa de data 17 de maig de 2011, i a l’Acord normatiu de la Universitat de les Illes Balears de dia 3 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l’ocupació.

I com a prova de conformitat ambdues parts signen aquesta addenda en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament del document, de tal manera que una còpia quedarà en poder de cadascuna de les parts que hi intervenen.

 Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Parlament les Illes Balears,
Pere Rotger
President

Lluís Isern
Oficial major del Parlament de les Illes Balears
 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de juliol de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 23 de setembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).